Obvod s přepínačem

Úloha číslo: 78

Generátor na obrázku dodává střídavé napětí 230 V o frekvenci 50 Hz. V obvodu je zapojena cívka, dva stejné kondenzátory a rezistor o neznámých hodnotách impedancí. Při rozpojení přepínačů (jako na obrázku) je napětí zpožděno za proudem generátoru o 20°. S přepínačem v poloze 1 napětí předbíhá proud generátoru o 10°. Když je přepínač v poloze 2, teče obvodem proud 2 A.

Určete odpor rezistoru, indukčnost cívky a kapacitu kondenzátoru.

schéma zapojení
 • Zápis

  Ze zadání známe:  

  Napětí na zdroji:Um = 230 V
  Frekvence napětí zdroje:  f = 50 Hz
  Rozpojený přepínač:napětí se za proudem zpožďuje o φ1 = −20°
  Přepínač v poloze jedna:  napětí předbíhá proud o φ2 = 10°
  Přepínač v poloze dva:obvodem protéká proud I = 2 A

  Chceme určit:

  Odpor rezistoru:R = ? (Ω)
  Indukčnost cívky:L = ? (H)
  Kapacitu kondenzátoru:C = ? (F)

 • Nápověda

  Prohlédněte si schéma zapojení. Zaměřte se zejména na to, jak v jednotlivých polohách přepínače teče obvodem proud. Jednotlivé případy si překreslete tak, že vynecháte ty části obvodu, kterými proud neprotéká.

 • Rozbor

  Ze zadání známe tři vlastnosti obvodu pro tři různé polohy přepínače. Máme také určit tři neznámé veličiny. To znamená, že každý zadaný údaj o obvodu převedeme na rovnici, a tím získáme soustavu rovnic, kde jako neznámé budou vystupovat odpor rezistoru, kapacita kondenzátoru a indukčnost cívky.

  Původní obvod si rozkreslíme do jednotlivých zapojení podle polohy přepínače. U těchto obvodů zakreslíme pouze prvky, kterými poteče proud. Ty části obvodu, kterými proud neprotéká, vynecháme.

  ...rozpojený přepínač...
  ...přepínač v poloze 1...
  ...přepínač v poloze 2...

  Pomocí Ohmova zákona vyjádříme fázové posuny mezi napětím a proudem pro rozpojený přepínač a přepínač v poloze 1. Dále si vyjádříme velikost impedance, která v zapojení s přepínačem v poloze 2 sestává jen z induktance a kapacitance.

  Dostaneme opravdu tři rovnice (z každého obvodu jednu) pro tři neznámé hodnoty, tj. kapacitanci, induktanci a rezistanci. Soustavu vyřešíme a ze získaných hodnot vypočteme hodnotu kapacity, indukčnosti a odporu.

 • Řešení soustavy rovnic

  Z rozkreslených obvodů jsme v předchozím oddíle získali soustavu tří rovnic o třech neznámých. Impedance budeme uvažovat v ohmech a pro přehlednost je nebudeme psát do rovnic.

  Z obvodu s rozpojeným přepínačem:

  \[ \frac{X_\mathrm{L}-X_\mathrm{C}}{R}=\mathrm{tg\,} {\varphi}_1 =\mathrm{tg\,} (-20^{\circ}) \,\dot{=}\,-0{,}364.\tag{1}\]

  Z obvodu s polohou přepínače 1:

  \[\frac{X_\mathrm{L}-\frac{1}{2}X_\mathrm{C}}{R}=\mathrm{tg\,} {\varphi}_2 =\mathrm{tg\,} (10^{\circ}) \,\dot{=}\,0{,}18.\tag{2}\]

  Z obvodu s polohou přepínače 2:

  \[|X_\mathrm{L}-X_\mathrm{C}|=\frac{U_\mathrm{m}}{I}=\frac{230}{2} = 115. \tag{3}\]

  Do rovnice (1) dosadíme rovnici (3) a vyjádříme velikost rezistance. Zároveň můžeme „odstranit“ absolutní hodnotu u rozdílu |XL - XC|, protože rezistance R je kladná, platí:

  \[X_\mathrm{L}-X_\mathrm{C}=-115.\]

  Dosadíme do rovnice (1):

  \[ \frac{X_\mathrm{L}-X_\mathrm{C}}{R}=\mathrm{tg\,} {\varphi}_2 \] \[\frac{-115}{R}\,\dot{=}\,-0{,}364\] \[R\,\dot{=}\, 316.\]

  Nyní jsme úlohu upravili na řešení dvou rovnic o dvou neznámých. Jsou to upravené rovnice (1) a (2), do kterých jsme dosadili vypočtenou hodnotu rezistance R:

  \[X_\mathrm{L}-X_\mathrm{C}=-115\tag{1}\]

  \[X_\mathrm{L}-\frac{1}{2}X_\mathrm{C}=0{,}18R\,\dot{=}\,56{,}88.\tag{2}\]

  Z první z nich vyjádříme:

  \[X_\mathrm{L}=-115+X_\mathrm{C}\]

  a dosadíme do druhé:

  \[-115+X_\mathrm{C}-\frac{1}{2}X_\mathrm{C}\,\dot{=}\,56{,}88.\]

  Dostaneme:

  \[X_\mathrm{C}\,\dot{=}\,2(56{,}88+115)\,\dot{=}\,344\] \[X_\mathrm{L}\,\dot{=}\,-115+344\,\dot{=}\,229.\]

   


  Hodnoty odporu rezistoru, kapacity kondenzátoru a indukčnosti cívky (s jednotkami):

  • Odpor rezistoru: \[R\,\dot{=}\, 316\,\mathrm \Omega\]
  • Kapacita kondenzátoru: \[X_\mathrm{C}=\frac{1}{2 \pi f C}\] \[C=\frac{1}{2 \pi f X_\mathrm{C}}\,\dot{=}\,\frac{1}{ 2 \pi \cdot 50 {\cdot} 344}\,\mathrm F\] \[C\,\dot{=}\,9{,}3 \,\mathrm{\mu F}\]
  • Indukčnost cívky: \[X_\mathrm{L}= 2 \pi f L\] \[L=\frac{X_\mathrm{L}}{2 \pi f}\,\dot{=}\,\frac{229}{2 \pi \cdot 50}\,\mathrm  H\] \[L\,\dot{=}\,0{,}73\,\mathrm H\]
 • Odpověď

  Odpor rezistoru v obvodu je přibližně:  R = 316 Ω.

  Indukčnost cívky v obvodu má hodnotu asi: L = 0,73 H.

  Kapacity kondenzátorů v obvodu mají hodnotu přibližně: C = 9,3 μF.

Úroveň náročnosti: Obtížnější středoškolská či velmi jednoduchá vysokoškolská úloha
Úloha na syntézu
Úloha na překlad, transformaci
En translation
Pl translation
Zaslat komentář k úloze