Efektivní hodnoty harmonických průběhů

Úloha číslo: 1629

Na rezistor \(R\) je přivedeno harmonické napětí

\[ u(t)=U_0 \sin\omega t. \]

a) Určete jeho efektivní hodnotu \(U_\mathrm{ef}\) a dále efektivní hodnotu \(I_\mathrm{ef}\) rezistorem protékajícího proudu.

b) Nechť průběh \(u(t)\) představuje napětí v elektrické zásuvce a rezistorem je topné těleso spotřebiče. Jaká je maximální hodnota napětí na spotřebiči? Jaká je maximální hodnota proudu v přívodní šňůře, jestliže jsme multimetrem naměřili proud \(4{,}3\,\mathrm{A}\)?

 • Teorie

  Připomeňme si, jak zavádíme efektivní hodnoty napětí a proudu.

  Máme zdroj napětí periodického průběhu \(u(t)\) s periodou \(T\). K němu přípojíme odporovou zátěž \(R\). Okamžitý výkon obvodu je

  \[ p(t) = u(t) i(t) = \frac{u^2(t)}{R}. \]

  Střední výkon je tedy

  \[ \bar{p} = \frac{1}{T}\int_0^T \frac{u^2(t)}{R}\,\mathrm{d}t = \frac{\frac{1}{T}\int_0^T u^2(t)\,\mathrm{d}t}{R}. \tag{1}\]

  Zdroj s konstantním průběhem napětí \(U\) má na stejné odporové zátěži výkon

  \[ P = UI = \frac{U^2}{R}, \]

  který dosáhne přesně středního výkonu v rovnici (1), jestliže je jeho napětí

  \[ U = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T u^2(t)\,\mathrm{d}t} \equiv U_\mathrm{ef}. \tag{2}\]

  Toto napětí je ono kýžené efektivní napětí, které přiřadíme zkoumanému průběhu \(u(t)\).

  Vztah (2) říká, že efektivní hodnota napětí je odmocnina ze střední hodnoty kvadrátu jeho průběhu.

  Podobně efektivní hodnota proudu je odmocnina ze střední hodnoty kvadrátu jeho průběhu. Odvození bychom provedli podobně, pro úplnost jej bez komentáře proveďme

  \[ \bar{p} = \frac{1}{T} \int_0^T u(t)i(t)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{T} \int_0^T R i^2(t) \,\mathrm{d}t = R \overbrace{\frac{1}{T}\int_0^T i^2(t) \,\mathrm{d}t}^{I_\mathrm{ef}^2} \equiv R I_\mathrm{ef}^2 = P,\]

  kde jsme příslušnou část označili \(I_\mathrm{ef}\), čímž vznikl na pravé straně vztah pro výkon \(P\) při konstantním proudu.

 • a) Nápověda – výpočet efektivních hodnot

  Určete efektivní hodnoty \(U_\mathrm{ef}, I_\mathrm{ef}\). Efektivní hodnotu napětí lze určit jako

  \[ U_\mathrm{ef} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T u^2(t)\,\mathrm{d}t}. \]

  Efektivní hodnotu proudu určete z analogie výpočtu efektivního napětí.

 • b) Nápověda – efektivní hodnoty v síti

  Jaká je efektivní hodnota napětí v elektrické zásuvce pro běžné domácí spotřebiče? Určete maximální hodnotu napětí.

  Jaký proud zřejmě naměřil měřící přístroj? Určete maximální hodnotu.

 • Odpověď

  Při harmonických průbězích platí mezi efektivními \(U_\mathrm{ef}, I_\mathrm{ef}\) a maximálními \(U_0, I_0\) hodnotami napětí a proudu vztahy \[ U_\mathrm{ef} = \frac{U_0}{\sqrt{2}},\qquad I_\mathrm{ef} = \frac{I_0}{\sqrt{2}}, \]

  Maximální hodnota napětí na spotřebiči je

  \[ U_0 \doteq 325\,\mathrm{V}. \]

  Maximální hodnota proudu v přívodní šňůře je

  \[ I_0 \doteq 6{,}1\,\mathrm{A}. \]
Úroveň náročnosti: Vysokoškolská úloha
Zaslat komentář k úloze