Amplituda proudu při proměnné frekvencí zdroje

Úloha číslo: 171

Na obrázku je generátor s proměnnou frekvencí zapojen v sérii s rezistorem s proměnným odporem, kondenzátorem o kapacitě 5,5 μF a cívkou s neznámou indukčností. Nastavíme-li na rezistoru odpor 100 Ω, je amplituda proudu při frekvencích 1,3 kHz a 1,5 kHz poloviční ve srovnání s maximální amplitudou proudu v obvodu, který by mohl tímto obvodem procházet.
a) Jaká je hodnota indukčnosti cívky?
b) Při jakých frekvencích je proud roven polovině maximální hodnoty, zvětšíme-li odpor rezistoru na 2000 Ω?
schéma zapojení
 • Zápis

  Ze zadání známe:

  Kapacitu kondenzátoru:C = 5,5 μF = 5,5·10-6 F
  Odpor reostatu:Ra = 100 Ω
  Odpor reostatu:Rb = 2000 Ω
  Proud v obvodu je poloviční než proud maximální:  Im = 1/2 Imax
  Frekvenci napětí zdroje pro úkol za a):f1 = 1,3 kHz
    f2 = 1,5 kHz

  Chceme určit:

  a) Indukčnost cívky:L = ? (H)
  b) Frekvenci napětí zdroje při nastaveném
  odporu rezistoru na 2000 Ω tak, aby proud
  v obvodu byl poloviční než proud maximální:  f3 = ? (Hz)
  f4 = ? (Hz)

 • Nápověda 1

  Za jakých podmínek teče obvodem maximální střídavý proud? Lze této podmínky dosáhnout změnou frekvence?

 • Nápověda 2

  Z Ohmova zákona pro střídavý proud vyplývá, že maximální střídavý proud poteče obvodem, pokud celková impedance bude minimální. Jak je třeba nastavit frekvenci zdroje, abychom dosáhli minimální impedance?

 • Rozbor

  a) Chceme vyjádřit indukčnost cívky. Známe vztah pro proudy v obvodu a víme, že platí Ohmův zákon pro střídavý proud. V Ohmově zákoně vystupuje indukčnost cívky ve výpočtu impedance, takže se budeme snažit pomocí tohoto zákona vyjádřit impedanci v obvodu.

  Maximální proud teče obvodem při takové frekvenci, kdy se kapacitance kondenzátoru rovná induktanci cívky. V takovém případě se totiž celková impedance rovná rezistanci (nezávislé na frekvenci) a je minimální. Pomocí Ohmova zákona pro střídavý proud vyjádříme maximální hodnotu proudu z amplitudy napětí a rezistance. Toto vyjádření maximálního proudu dosadíme do vztahu mezi maximálním proudem a amplitudou proudu při zadaných frekvencích. Tím zjistíme celkovou impedanci obvodu.

  Určili jsme impedanci obvodu a chceme vypočítat indukčnost cívky. Můžeme použít vzorec pro výpočet impedance. Rovnici nejdříve vyřešíme obecně, poté dosadíme frekvence zdroje, které známe ze zadání, a indukčnost cívky vyjádříme v závislosti na obou frekvencích.

  b) Frekvence, pro které platí, že amplituda proudu v obvodu je rovna polovině maximální hodnoty proudu při změněném odporu rezistoru, vypočteme pomocí impedance. Velikost impedance jsme odvodili ze vztahu mezi maximálním proudem a amplitudou proudu. Dosadíme do ní nyní již známe hodnoty kapacity, odporu a indukčnosti a z rovnice vyjádříme neznámou frekvenci.

 • Řešení - Impedance obvodu, pro který platí, že Im=Imax/2

  Maximální proud poteče obvodem při rezonanci, při které je impedance rovna rezistanci. Podle Ohmova zákona platí:

  \[I_{\mathrm{max}}=\frac{U_\mathrm{m}}{Z}=\frac{U_\mathrm{m}}{R}.\]

  Ze zadání známe vztah mezi amplitudou proudu Im pro dvě zadané frekvence a maximálním proudem Imax:

  \[I_\mathrm{m}=\frac{I_{\mathrm{max}}}{2}.\]

  Dosadíme vztah pro maximální proud:

  \[I_\mathrm{m}=\frac{\frac{U_\mathrm{m}}{R}}{2}=\frac{U_\mathrm{m}}{2R}.\]

  Za amplitudu proudu dosadíme také z Ohmova zákona. To znamená, že impedance obvodu při zadaných frekvencích je:

  \[Z=2R.\]
 • a) Řešení - Indukčnost cívky

  Indukčnost cívky vyjádříme z obecného vztahu pro celkovou impedanci:

  \[Z=\sqrt{\left(R_a\right)^2+\left(X_L-X_C\right)^2}.\]

  Dosadíme za impedanci Z = 2Ra:

  \[2R_a=\sqrt{\left(R_a\right)^2+\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right)^2}\] \[4\left(R_a\right)^2=\left(R_a\right)^2+\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right)^2\] \[3\left(R_a\right)^2=\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right)^2\] \[ \sqrt{3}R_a=\pm\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right).\]

  Víme, že tento vztah má platit pro dvě frekvence f1 a f2, každá z nich odpovídá jednomu znaménku v posledním vztahu. Pro přehlednost si výsledek vyjádříme nejprve v odpovídajících úhlových frekvencích ω1 a ω2:

  \[ \sqrt{3}R_a=+\left({\omega}_1 L-\frac{1}{{\omega}_1 C}\right),\] \[ \sqrt{3}R_a=-\left({\omega}_2 L-\frac{1}{{\omega}_2 C}\right).\]

  Řešíme soustavu rovnic. Rovnice od sebe odečteme:

  \[ {\omega}_1 L-\frac{1}{{\omega}_1 C}=-\left({\omega}_2 L-\frac{1}{{\omega}_2 C}\right).\]

  Vyjádříme indukčnost:

  \[L\left({\omega}_1+{\omega}_2\right)=\frac{1}{C}\left(\frac{1}{{\omega}_1}+\frac{1}{{\omega}_2}\right)= \frac{1}{C}\left(\frac{{\omega}_1+{\omega}_2}{{\omega}_1 {\omega}_2}\right)=\frac{1}{{\omega}_1 {\omega}_2 C}.\]

  Dosadíme za úhlové frekvence:

  \[L=\frac{1}{\left(2 \pi f_1\right) \left(2 \pi f_2\right) C}=\frac{1}{\left(2 \pi\right)^2 f_1 f_2 C}.\]
 • b) Řešení - frekvence zdroje napětí

  Opět využijeme vztah pro celkovou impedanci obvodu:

  \[Z=\sqrt{\left(R_b\right)^2+\left(X_L-X_C\right)^2}.\]

  Z předchozího oddílu Řešení - Indukčnost cívky víme, že požadovaný proud poteče obvodem, jestliže pro celkovou impedanci platí Z = 2Rb. Teď je ale naší neznámou frekvence. Naprosto stejnými úpravami jako v předchozím oddíle dostaneme:

  \[3\left(R_\mathrm{b}\right)^2=\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right)^2\] \[\sqrt{3}\left(R_\mathrm{b}\right)=\pm \left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right).\]

  Pro obě varianty si zvlášť vyjádříme frekvenci:


  1) Kladné znaménko

  \[\sqrt{3}R_\mathrm{b}= \left({\omega}_3 L-\frac{1}{{\omega}_3 C}\right)\ / \cdot {\omega}_3\] \[\sqrt{3}R_\mathrm{b}\, {\omega}_3= {{\omega}_3}^2 L-\frac{1}{ C} \] \[0= L {{\omega}_3}^2 -\sqrt{3}R_b\, {\omega}_3 - \frac{1}{ C} \]

  Vyřešíme kvadratickou rovnici:

  \[{\omega}_3=\frac{\sqrt{3}R_\mathrm{b} \pm \sqrt{\left(\sqrt{3}R_\mathrm{b}\right)^2 + \frac{4L}{C}}}{2 L}.\]

  Fyzikálně smysluplné (tj. kladné) je pouze řešení:

  \[{\omega}_3=\frac{\sqrt{3}R_\mathrm{b} + \sqrt{\left(\sqrt{3}R_\mathrm{b}\right)^2 + \frac{4L}{C}}}{2 L}.\]

  Vyjádříme frekvenci napětí zdroje:

  \[f_3=\frac{{\omega}_3}{2\pi}=\frac{\sqrt{3}R_\mathrm{b} + \sqrt{\left(\sqrt{3}R_\mathrm{b}\right)^2 + \frac{4L}{C}}}{4 \pi L}.\]

  2) Záporné znaménko:

  \[\sqrt{3}R_\mathrm{b}= -\left({\omega}_4 L-\frac{1}{{\omega}_4 C}\right)\ / \cdot {\omega}_4\] \[\sqrt{3}R_\mathrm{b}\, {\omega}_4= -{{\omega}_4}^2 L + \frac{1}{ C} \] \[0= L {{\omega}_4}^2 +\sqrt{3}R_\mathrm{b}\, {\omega}_4 - \frac{1}{ C} \]

  Vyřešíme kvadratickou rovnici:

  \[{\omega}_4=\frac{-\sqrt{3}R_\mathrm{b} \pm \sqrt{\left(\sqrt{3}R_\mathrm{b}\right)^2 + \frac{4L}{C}}}{2 L}.\]

  Fyzikálně smysluplné (tj. kladné) je pouze řešení:

  \[{\omega}_4=\frac{-\sqrt{3}R_\mathrm{b} + \sqrt{\left(\sqrt{3}R_\mathrm{b}\right)^2 + \frac{4L}{C}}}{4 \pi L}.\]

  Vyjádříme frekvenci napětí zdroje:

  \[f_4=\frac{{\omega}_4}{2\pi}=\frac{-\sqrt{3}R_\mathrm{b} + \sqrt{\left(\sqrt{3}R_\mathrm{b}\right)^2 + \frac{4L}{C}}}{4 \pi L}.\]
 • Číselné dosazení

  Indukčnost cívky:

  \[L=\frac{1}{\left(2 \pi\right)^2 f_1 f_2 C}=\frac{1}{\left(2 \pi\right)^2{\cdot} 1300 \cdot 1500 {\cdot} 5{,}5 {\cdot} 10^{-6}}\,\mathrm{H} \,\dot{=}\, 2{,}4\,\mathrm{mH}\]

  Frekvence napětí zdroje:

  \[f_3=\frac{\sqrt{3}R_\mathrm{b} + \sqrt{\left(\sqrt{3}R_\mathrm{b}\right)^2 + \frac{4L}{C}}}{4 \pi L}=\frac{\sqrt{3} \cdot 2000 + \sqrt{\left(\sqrt{3} \cdot 2000\right)^2 + \frac{4{\cdot} 2{,}4 {\cdot} 10^{-3}}{5{,}5 {\cdot} 10^{-6}}}}{4 \pi \cdot 2{,}4{\cdot} 10^{-3}}\,\mathrm{Hz}\,\dot{=}\,230 \,\mathrm{ kHz}\]

   

  \[f_4=\frac{-\sqrt{3}R_\mathrm{b} + \sqrt{\left(\sqrt{3}R_\mathrm{b}\right)^2 + \frac{4L}{C}}}{4 \pi L}=\frac{-\sqrt{3} \cdot 2000 + \sqrt{\left(\sqrt{3} \cdot 2000\right)^2 + \frac{4{\cdot} 2{,}4 {\cdot} 10^{-3}}{5{,}5 {\cdot} 10^{-6}}}}{4 \pi \cdot 2{,}4 {\cdot} 10^{-3}}\,\mathrm{Hz}\,\dot{=}\,8{,}4 \,\mathrm{ Hz}\]
 • Odpověď

  a) Indukčnost cívky v obvodu má hodnotu asi 2,4 mH.

  b) Hodnoty frekvencí připadající k odporu 2000 Ω jsou přibližně 230 kHz a 8,4 Hz.

Úroveň náročnosti: Obtížnější středoškolská či velmi jednoduchá vysokoškolská úloha
Úloha na odvozování (dedukci)
Zaslat komentář k úloze