Určení znaménka dvou bodových nábojů

Úloha číslo: 1018

V určité vzdálenosti od sebe se nacházejí dva bodové náboje Q1, Q2. Na obrázcích je závislost x-ové složky intenzity elektrického pole Ex na souřadnici x. Určete znaménka nábojů na každém obrázku.

Poznámka: \(E_\mathrm{x} > 0\), je-li orientována vpravo, a \(E_\mathrm{x} < 0\), je-li orientována vlevo.

Graf závislosti
 • Nápověda

  Jaká je závislost intenzity na vzdálenosti od bodového náboje?

  Jak souvisí znaménko náboje s elektrickou intenzitou?

 • Řešení

  Víme, že velikost intenzity bodového náboje klesá se čtvercem vzdálenosti od tohoto náboje. Ve velké blízkosti jednoho z nábojů je tedy celková intenzita dána hlavně intenzitou tohoto náboje.

  Dále víme, že náboj je kladný, směřuje-li vektor intenzity od něj, a záporný, směřuje-li tento vektor k němu. Na základě těchto faktů již můžeme rozhodnout o znaménku všech zkoumaných nábojů.

  Orientace intenzit

  Poznámka: Červené šipky vyjadřují jen směr elektrické intenzity v příslušné oblasti, nikoli její velikost.

  Podle obrázku určíme polaritu nábojů.

  a) Ex je stále větší než nula, proto je i intenzita stále orientována doprava (jak je naznačeno na obrázku). Vidíme, že směr intenzity je od náboje Q1 k náboji Q2. Proto je náboj Q1 kladný a Q2 záporný.

  Dále používáme stejnou úvahu a dojdeme k následujícímu:

  b) Q1 – kladný, Q2 – kladný,

  c) Q1 – záporný, Q2 – kladný,

  d) Q1 – záporný, Q2 – záporný.

 • Odpověď

  Znaménka nábojů jsou:

  a) Q1 – kladný, Q2 – záporný,

  b) Q1 – kladný, Q2 – kladný,

  c) Q1 – záporný, Q2 – kladný,

  d) Q1 – záporný, Q2 – záporný.

Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro studenty střední školy
Úloha řešená úvahou
Úloha řešená graficky
Úloha na analýzu
Zaslat komentář k úloze