Rotující disk

Úloha číslo: 2310

Kruhový disk s poloměrem R s konstantní nábojovou hustotou \(\sigma\) rotuje s úhlovou rychlostí \(\omega\). Určete velikost magnetické indukce na ose disku.

 • Nápověda

  Využijme poznatků z úlohy Magnetické pole kruhového závitu, kde je vyjádřena magnetická indukce na ose kruhového závitu jako

  \[B=\frac{\mu_0}{2}\, \frac{I r^2}{\left({r^2+x^2}\right)^{\frac{3}{2}}},\]

  kde \(r\) je poloměr závitu a \(x\) je vzdálenost od středu na ose závitu. Magnetická indukce míří ve směru osy závitu.

  Vztah, který jsme si zde napsali, platí pro kruhový závit s proudem. V našem případě jednak nemáme kruhový závit (máme kruhový disk) a hlavně není řečeno, že by diskem tekl nějaký proud.

  Zamyslete se nad tím, jak bychom mohli využít kruhový závit pro případ kruhového disku, a také nad tím, kde je skrytý proud v našem případě rotujícího disku.

 • Řešení

  Rotující disk s nábojem je vlastně to samé jako nerotující disk s proudem (viz nápověda). Disk rozsekáme na kruhové smyčky a výslednou magnetickou indukci naintegrujeme přes všechny tyto smyčky.

  Elementární příspěvek magnetické indukce od kruhového závitu (smyčky) s poloměrem r ve vzdálenosti \(x\) na ose závitu je (viz nápověda)

  \[B=\frac{\mu_0}{2}\, \frac{I r^2}{\left({r^2+x^2}\right)^{\frac{3}{2}}},\]

  kde \(r\) je poloměr závitu a \(x\) je vzdálenost od středu na ose závitu. Magnetická indukce míří ve směru osy závitu.

  Jednotlivé příspěvky od kruhových závitů budou přispívat k magnetické indukci

  \[\mathrm{d}B=\frac{\mu_0}{2}\, \frac{ r^2}{\left({r^2+x^2}\right)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}I.\tag{1}\]

  Nyní vyjádříme proud procházející elementárním závitem:

  \[\mathrm{d}I=\frac{\mathrm{d}Q}{t}.\]

  Náboj dQ, který projde jedním závitem během jedné otáčky, je úměrný ploše závitu:

  \[\mathrm{d}Q=\sigma \mathrm{d}S=\sigma 2\pi r \mathrm{d}r.\]

  Dobu jedné otáčky, tj. periody T, vyjádříme pomocí úhlové frekvence ω

  \[t=T=\frac{2\pi}{\omega}.\]

  Spojením posledních tří vztahů dostaneme

  \[\mathrm{d}I=\omega \sigma r \mathrm{d}r.\]

  Poslední vztah dosaďme do (1):

  \[\mathrm{d}B=\frac{\mu_0}{2}\frac{\omega \sigma r^3 \mathrm{d} r} {(r^2+x^2)^{\frac{3}{2}}}.\]

  Sečtením (integrací) příspěvků od všech závitů získáme výslednou magnetickou indukci:

  \[B=\int_0^R \frac{\mu_0}{2}\frac{\omega \sigma r^3 \mathrm{d} r} {(r^2+x^2)^{\frac{3}{2}}}=\frac{\mu_0 \omega \sigma}{2}\int_0^R \frac{ r^3 \mathrm{d} r} {(r^2+x^2)^{\frac{3}{2}}}. \]

  Integrál budeme řešit pomocí substituce:

  \[r^2+x^2=a, \\ 2r\mathrm{d}r=\mathrm{d}a.\] \[B=\frac{\mu_0 \omega \sigma}{2}\int_{x^2}^{R^2+x^2} \frac{ (a-x^2) \mathrm{d} a} {2a^{\frac{3}{2}}}.\]

  Rozdělíme integrál na dva a spočteme:

  \[B=\frac{\mu_0 \omega \sigma}{4}\left(\int_{x^2}^{R^2+x^2} \frac{ a } {a^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d} a - \int_{x^2}^{R^2+x^2} \frac{ x^2 } {a^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d} a \right),\] \[B=\frac{\mu_0 \omega \sigma}{4}\left(\int_{x^2}^{R^2+x^2} a^{-\frac{1}{2}}\mathrm{d} a - \int_{x^2}^{R^2+x^2} { x^2 } a^{-\frac{3}{2}}\mathrm{d} a \right),\] \[B=\frac{\mu_0 \omega \sigma}{4}\left(\Big[2 a^{\frac{1}{2}} \Big]_{x^2}^{R^2+x^2}- \Big[-2x^2a^{-\frac{1}{2}} \Big]_{x^2}^{R^2+x^2} \right).\]

  Zbývá dosadit meze a upravit:

  \[B=\frac{\mu_0 \omega \sigma}{2}\left(\Big[ a^{\frac{1}{2}} \Big]_{x^2}^{R^2+x^2}+ x^2\Big[a^{-\frac{1}{2}} \Big]_{x^2}^{R^2+x^2} \right),\] \[B=\frac{\mu_0 \omega \sigma}{2}\left(\frac{2x^2 +R^2}{\sqrt{x^2+R^2}} -2x\right).\]

   

  Pozn.: V případě, že nechcete integrál řešit „ručně“, využijte výpočetní techniky, např. Wolfram Alpha.

  Vyšlo nám, že magnetická indukce je úměrná rychlosti otáčení (úhlové rychlosti) a proudové hustotě, což jsme očekávali.

  Speciální případ kdy \(x=0\) je řešen v oddíle Speciální případ.

  Nyní se ještě zamysleme, jaká bude velikost magnetické indukce pro případ, že budeme daleko od rotujícího disku (\(x \to \infty\)). Očekáváme, že magnetická indukce v nekonečnu bude nulová, ověřme výpočtem:

  \[\lim_{x\to\infty}\frac{\mu_0 \omega \sigma}{2}\left(\frac{2x^2 +R^2}{\sqrt{x^2+R^2}} -2x\right), \] \[\frac{\mu_0 \omega \sigma}{2}\lim_{x\to\infty}\frac{2x^2 +R^2-2x\sqrt{x^2+R^2}}{\sqrt{x^2+R^2}},\] \[\frac{\mu_0 \omega \sigma}{2}\lim_{x\to\infty}2\frac{x^2 -x\sqrt{x^2+R^2}}{\sqrt{x^2+R^2}}+\frac{R^2}{\sqrt{x^2+R^2}},\] \[\frac{\mu_0 \omega \sigma}{2}\lim_{x\to\infty}2\frac{(x^2 -x\sqrt{x^2+R^2})(x^2 +x\sqrt{x^2+R^2})}{\sqrt{x^2+R^2}(x^2 +x\sqrt{x^2+R^2})}+\frac{R^2}{\sqrt{x^2+R^2}},\] \[\frac{\mu_0 \omega \sigma}{2}\lim_{x\to\infty}2\frac{-x^2R^2}{x^2\sqrt{x^2+R^2}+x^3 +xR^2}+\frac{R^2}{\sqrt{x^2+R^2}}=0\space\mathrm{T}.\]
 • Odpověď

  Magnetická indukce na ose nabitého rotujícího disku ve vzdálenosti \(x\) od disku má velikost

  \[B=\frac{\mu_0 \omega \sigma}{2}\left(\frac{2x^2 +R^2}{\sqrt{x^2+R^2}} -2x\right).\]
 • Speciální případ – Magnetické pole ve středu disku

  Připomeňme, že magnetická indukce ve středu kruhového závitu má velikost

  \[B=\frac{\mu_0}{2}\frac{I}{R},\]

  kde I je proud v závitu a R je poloměr závitu.

  Tohoto poznatku využijeme a kruhový disk „rozřežeme“ na kruhové závity (viz obrázek) a vyjádříme elementární příspěvek magnetické indukce od každého ze závitů. Výsledné magnetické pole získáme sečtením (integrací) příspěvků od všech závitů.

  Řešení

  Elementární příspěvek magnetické indukce od závitu s poloměrem r má velikost

  \[\mathrm{d}B=\frac{\mu_0}{2}\frac{\mathrm{d}I}{r}\tag{2}\]

  a všechny mají směr kolmý na disk. Nyní vyjádříme proud procházející tímto elementárním závitem:

  \[\mathrm{d}I=\frac{\mathrm{d}Q}{t}.\]

  Náboj, který projde jedním závitem během jedné otáčky, je úměrný ploše závitu:

  \[\mathrm{d}Q=\sigma \mathrm{d}S=\sigma 2\pi r \mathrm{d}r.\]

  Doba jedné otáčky se rovná periodě T a lze ji vyjádřit pomocí kruhové frekvence ω:

  \[t=T=\frac{2\pi}{\omega}.\]

  Spojením posledních tří vztahů dostaneme

  \[\mathrm{d}I=\omega \sigma r \mathrm{d}r.\]

  Poslední vztah dosaďme do (2):

  \[\mathrm{d}B=\frac{\mu_0}{2}\frac{\omega \sigma r \mathrm{d}r}{r}=\frac{\mu_0 \omega \sigma }{2} \mathrm{d}r.\]

  Sečtením (integrací) příspěvků od všech závitů získáme výslednou magnetickou indukci:

  \[B=\int_0^R \frac{\mu_0 \omega \sigma }{2} \mathrm{d}r = \frac{\mu_0 \omega \sigma }{2} \int_0^R 1\mathrm{d}r=\frac{1}{2}\mu_0 \omega \sigma R. \]

   

  Výsledek získaný tímto přímým výpočtem srovnejme s magnetickým polem na ose disku (viz výše) pro případ \(x=0\). Vidíme, že se výsledky shodují.

Úroveň náročnosti: Vysokoškolská úloha
Zaslat komentář k úloze