Dvě navzájem kolmé nabité přímky

Úloha číslo: 1020

Dvě navzájem kolmé přímky jsou rovnoměrně nabity s lineární hustotou nábojů τ1τ2. Jednou ze siločar je přímka procházející průsečíkem těchto přímek a ležící v rovině obou přímek. Jaký úhel svírá tato siločára s přímkou o hustotě τ2? Předpokládejme, že \(\tau_1\) a \(\tau_2\) jsou kladné.
 • Nápověda 1

  Nakreslete si obrázek situace a zvolte si souřadnicový systém.

 • Nápověda 2

  Uvědomte si, že intenzita výsledného pole musí mít směr siločáry. Co z toho plyne pro směr intenzity v bodě A, který leží na siločáře procházející průsečíkem přímek?

 • Rozbor

  Pro vyřešení této úlohy je nutné si uvědomit, že intenzita výsledného pole musí mít směr siločáry. Z toho plyne, že v bodech na uvedené přímkové siločáře platí, že úhel, který svírá siločára s vodorovnou přímkou, je stejný jako úhel, který svírá výsledná intenzita s vodorovným směrem.

 • Řešení

  Máme určit úhel α, který svírá siločára popsaná v zadání s přímkou o lineární hustotě τ2. Na siločáře si zvolíme bod A o souřadnicích x a y. Pro úhel α platí

  \[\mathrm{tg}\,\alpha=\frac{y}{x},\]

  jak je vidět na obrázku. Nabité přímky leží na osách a siločára je vyznačena modře.

  Nákres situace

  Pozn.: V obrázku uvažujeme přímky s kladným nábojem.

  Vektor celkové intenzity \(\vec{E}\) musí mít vždy směr siločáry, tj. v bodě A bude mít směr přímky procházející počátkem. To znamená, že úhel, který svírá vektor \(\vec{E}_\mathrm A\) s vodorovným směrem, je stejný jako úhel α, který máme určit. S využitím vzorce pro velikost elektrické intenzity v okolí nabité přímky \(E=\frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0 z}\) můžeme psát

  \[ \mathrm{tg}\,\alpha=\frac{E_{2\mathrm A}}{E_{1\mathrm A}}=\frac{\frac{\tau_2}{2\pi\epsilon_0y}}{\frac{\tau_1}{2\pi\epsilon_0x}}=\frac{\tau_2x}{\tau_1y}, \]

  kde E1A je velikost elektrické intenzity jedné nabité přímky a E2A je velikost elektrické intenzity druhé nabité přímky.

  Z toho plyne:

  \[\frac{y}{x}=\frac{\tau_2x}{\tau_1y}.\]

  Neznámý poměr \(\frac{y}{x}\) si převedeme na stejnou stranu:

  \[\frac{y^2}{x^2}=\frac{\tau_2}{\tau_1}\qquad \Rightarrow \qquad {\mathrm{tg}\,^2\alpha}=\frac{\tau_2}{\tau_1}.\]

  Odtud již vyjádříme úhel α:

  \[ \mathrm{tg}\,\alpha=\sqrt{\frac{\tau_2}{\tau_1}}, \] \[ \alpha=\mathrm{arctg}\,\sqrt{\frac{\tau_2}{\tau_1}}. \]

  Pozn. v případě, že by \(\tau_1\) a \(\tau_2\) byly záporné, orientace vektorů elektrické indkuce by byla opačná. Ve výpočetu by se nic nezměnilo.

 • Odpověď

  Siločára svírá s přímkou nabitou nábojovou hustotou τ2 úhel \[ \alpha=\mathrm{arctg}\,\sqrt{\frac{\tau_2}{\tau_1}}. \]

 • Dynamický prvek

  Následující aplet zobrazuje dvě kolmé nabité přímky (červenou a oranžovou) a bod (znázorněný zeleně) umístěný mezi nimi. Bodem lze posouvat pomocí myši a pomocí pousuvníků lze nastavit délkovou hustotu náboje na každé z přímek. Aplet zobrazuje elektrickou intenzitu v bodě A od každé z přímek a také výslednou elektrickou intenzitou od obou přímek.

   

  Úkoly pro práci s apletem

  1. Nastavte bod A do různých míst a sledujte směr výslené intenzity.
  2. Najděte polohu bodu A tak, aby výslednice elektrické intenzity splývala s černou přímkou (měla směr této přímky). Posouvejte bod A po této přímce a pozorujte změny velikosti \({E_1},\space {E_2},\space E_V.\)
  3. Postupných zkoušením najděte hodnoty lineárních hustot nábojů tak, aby siločára procházející počátkem svírala s vodorovnou přímkou úhel \(30°,\space 45°, \mathrm{resp.}\space 60°.\) Ověřte výsledný vztah získaný v řešení úlohy.
Úroveň náročnosti: Vysokoškolská úloha
Úloha řešená úvahou
Zaslat komentář k úloze