Dutý válcový vodič

Úloha číslo: 54

Na obrázku je průřez dutého válcového vodiče, jehož vnější poloměr je a a vnitřní poloměr b. Vodičem protéká proud I homogenně rozložený v celém průřezu vodiče.

a) Dokažte, že závislost velikosti magnetické indukce na vzdálenosti od středu vodiče má tvar

\[B=\frac{\mu_0 I}{2\pi(a^{2}-b^{2})}\,\frac{r^{2}-b^{2}}{r}\]

pro arb.

b) Dokažte, že

1) pro r = a dává tato rovnice velikost magnetické indukce stejnou jako vně dlouhého přímého vodiče,

2) pro r = b bude výsledná magnetická indukce rovna nule,

3) pro b = 0 dostaneme vztah pro magnetickou indukci uvnitř plného vodiče.

válcový vodič
 • Nápověda

  Protože se jedná o homogenní rozložení proudu, bude vytvořené magnetické pole válcově symetrické. Pro určení magnetického pole použijeme Ampérův zákon.

 • Nápověda - Ampérův zákon

  Ampérův zákon

  Celkový proud procházející plochou, kterou ohraničuje uzavřená křivka, vynásobený permeabilitou vakua se rovná integrálu magnetické indukce podél této křivky:

  \[\mu_\mathrm{0} I_\mathrm{c} = \oint_\Gamma{\vec{B}}\cdot\vec{\mathrm{d}l}.\]
 • Rozbor

  Příklad budeme řešit pomocí Ampérova zákona (viz Nápověda 2). Křivkou bude kružnice o poloměru r. Díky symetrii úlohy se křivkový integrál velmi zjednoduší. Proud procházející plochou zvolené křivky určíme z konstantní hustoty proudu v celém průřezu vodiče.

 • Řešení a)

  Jak již bylo zmíněno v rozboru, úlohu budeme řešit pomocí Ampérova zákona

  \[\oint{\vec{B}}\cdot \mathrm{d}\vec{s}=\mu_\mathrm{0}I_\mathrm{c}.\]

  Ampérovou křivkou bude kružnice. Díky symetrii úlohy je směr vektoru magnetické indukce \(\vec{B}\) tečný k této křivce, má tedy stejný směr jako \(d\vec{s}\). Ampérův zákon můžeme proto psát ve tvaru

  \[\oint{B}\,\mathrm{d}s=\mu_\mathrm{0}I_\mathrm{c}.\]

  Ze symetrie dále vyplývá, že velikost magnetické indukce B podél celé kružnice je konstantní a stačí tedy vynásobit velikost magnetické indukce B délkou křivky. Levou stranu Ampérova zákona můžeme tedy vyjádřit jako

  \[\oint{B}{\mathrm{d}s}=B2\pi r.\]

  Proud Ic procházející plochou vyjádříme pomocí hustoty proudu J

  \[J=\frac{I_\mathrm{c}}{S_\mathrm{c}}=\frac{I}{S},\]

  kde Ic je proud, který protéká uvnitř zvolené kružnice o poloměru r,

  Sc je obsah části vodiče s proudem, který je ohraničený kružnicemi o poloměrech b a r,

  I je proud protékající celou plochou vodiče,

  S je obsah průřezu celého vodiče s proudem, který je ohraničen kružnicemi o poloměrech a a b.

  Obsahy vodiče s proudem Sc a S (viz obrázek) můžeme vyjádřit jako

  \[S=\pi a^{2} - \pi b^{2}=\pi \left(a^{2} - b^{2}\right)\] \[S_c=\pi r^{2} - \pi b^{2}=\pi \left(r^{2} - b^{2}\right).\]

  Po dosazení obsahů do rovnice pro hustotu dostáváme

  \[\frac{I_\mathrm{c}}{\pi \left(r^{2} - b^{2}\right)}=\frac{I}{\pi \left(a^{2} - b^{2}\right)}.\]

  Odtud vyjádříme proud Ic

  \[I_\mathrm{c}=\frac{r^{2} - b^{2}}{ a^{2} - b^{2}}I\]

  a ten dosadíme do pravé strany Ampérova zákona:

  \[\mu_0 I_\mathrm{c} =\mu_0 I \frac{ r^{2} - b^{2}}{a^{2} - b^{2}}.\]

  Nyní již máme vyjádřeny obě strany Ampérova zákona:

  \[B2\pi r = \mu_0 I \frac{ r^{2} - b^{2}}{ a^{2} - b^{2}}.\]

  Odtud vyjádříme hledanou magnetickou indukci B:

  \[B=\frac{\mu_0 I}{2\pi\left(a^{2}-b^{2}\right)}\frac{r^{2}-b^{2}}{r}.\]

  Dokázali jsme tak, že pro závislost magnetické indukce na vzdálenosti od středu vodiče platí uvedený vztah.

 • Řešení b)

  1.) Do vyjádření velikosti magnetické indukce odvozené v části a)

  \[B=\frac{I}{2\pi(a^{2}-b^{2})}\,\frac{r^{2}-b^{2}}{r}\tag{*}\]

  dosadíme r = a:

  \[B=\frac{I}{2\pi(a^{2}-b^{2})}\,\frac{a^{2}-b^{2}}{a}.\]

  Po úpravě dostáváme vztah

  \[B=\frac{\mu_0 I}{2\pi a},\]

  který odpovídá magnetické indukci vně dlouhého přímého vodiče.

  2.) Dále do (*) dosadíme r = b:

  \[B=\frac{I}{2\pi(a^{2}-b^{2})}\,\frac{b^{2}-b^{2}}{b}\] \[B=0.\]

  3.) Pro hodnotu b = 0, dostáváme

  \[B=\frac{I}{2\pi a^{2}}\,\frac{r^{2}}{r}\]

  \[B=\frac{\mu_0 I}{2\pi a^2}\,r.\]

  Jedná se o vzorec pro magnetickou indukci uvnitř dlouhého přímého vodiče.

Úroveň náročnosti: Vysokoškolská úloha
Úloha na dokazování, ověřování
Zaslat komentář k úloze