Rezonance v sériovém RLC obvodu 2

Úloha číslo: 518

Cívka s odporem vinutí 1,5 kΩ a vlastní indukčností 5,5 H je zapojena do série s kondenzátorem. Obvod je napájen ze zdroje střídavého napětí o amplitudě napětí 10 V při frekvenci 50 Hz. Určete:

a) kapacitu kondenzátoru, aby obvod byl v rezonanci,

b) amplitudu proudu, který teče obvodem při rezonanci,

c) amplitudu napětí na kondenzátoru při rezonanci.

 • Nápověda

  Rezonance je stav, kdy obvodem protéká při daném napětí největší proud. To znamená, že frekvence zdroje má takovou hodnotu, aby se kapacitance rovnala induktanci. Nastane-li tento případ, nazýváme frekvenci zdroje rezonanční frekvencí a lze ji vypočítat pomocí Thomsonova vztahu. Širší nápovědu naleznete v úloze Rezonance v sériovém RLC obvodu.

  Zopakujte si nebo si vyhledejte Ohmův zákon pro obvod se střídavým proudem.

  Kreslení fázorových diagramů je vysvětleno v úloze Sériový RLC obvod.

 • Rozbor

  Hodnotu kapacity kondenzátoru tak, aby nastala rezonance při dané frekvenci, určíme pomocí Thomsonova vztahu. Amplitudu proudu i napětí na kondenzátoru v obvodu s rezonancí získáme pomocí Ohmova zákona, ve kterém zohledníme, že ve stavu rezonance se induktance rovná kapacitanci.

 • Řešení

  a) V daném obvodu nastane rezonance, pokud se budou rovnat kapacitance XC kondenzátoru a induktance XL cívky:

  \[ X_\mathrm{L} = X_\mathrm{C}, \] \[ \omega L = \frac{1}{\omega C},\]

  kde ω je úhlová frekvence napětí v obvodu, C kapacita kondenzátoru a L indukčnost cívky v obvodu. Odtud můžeme vyjádřit vztah pro úhlovou frekvenci ω:

  \[ \omega^2 = \frac{1}{L C}\] \[ \omega = \frac{1}{\sqrt{L C}}.\]

  Tím jsme odvodili tzv. Thomsonův vztah, pomocí kterého vyjádříme rezonanční frekvenci f:

  \[ 2 \pi f= \frac{1}{\sqrt{L C}} \] \[ f= \frac{1}{2\pi \sqrt{L C}}. \]

  Z tohoto vztahu vyjádříme hledanou kapacitu kondenzátoru C:

  \[ \sqrt {LC}= \frac{1}{2\pi f} \] \[ LC= \frac{1}{(2\pi f)^2} \] \[ C= \frac{1}{(2\pi f)^2 L\mathrm{}}. \]

  b) Amplitudu proudu I, která teče obvodem při rezonanci, získáme pomocí Ohmova zákona. Celková impedance Z obvodu se v případě rezonance rovná odporu (rezistanci) vinutí R:

  \[I=\frac{U}{Z}= \frac{U}{R}, \]

  kde U je amplituda napětí zdroje.


  c) Amplitudu napětí na kondenzátoru UC získáme také pomocí Ohmova zákona:

  \[ U_\mathrm{C} = I X_\mathrm{C} = \frac{I}{2 \pi f C}, \]

  kde f je rezonanční frekvence a C je kapacita kondenzátoru v obvodu při rezonanci.

 • Zápis, výpočet, číselné dosazení

  U = 10 V  amplituda napětí zdroje
  f = 50 Hz frekvence napětí zdroje
  L = 5,5 H indukčnost cívky
  R = 1,5 kΩ odpor vinutí cívky
  C = ? (F) kapacita kondenzátoru při rezonanci
  I = ? (A) amplituda proudu v obvodu při rezonanci
  UC = ? (V) amplituda napětí na kondenzátoru při rezonanci

  a)

  \[C= \frac{1}{(2\pi f)^2 L} = \frac{1}{(2\cdot \pi\cdot 50)^2 {\cdot} 5{,}5}\,\mathrm F\, \dot=\, 1{,}8 {\cdot} 10^{-6} \,\mathrm F = 1{,}8\, \mathrm\mu F\]

  b)

  \[I=\frac{U}{R} = \frac{10}{1500}\,\mathrm A \,\dot=\, 6{,}7{\cdot} 10^{-3}\,\mathrm A = 6{,}7\,\mathrm mA \]

  c)

  \[U_\mathrm{C} = \frac{I}{2 \pi f C}= \frac{6{,}7{\cdot} 10^{-3}}{2\cdot \pi\cdot 50 {\cdot} 1{,}8 {\cdot} 10^{-6}}\,\mathrm V\, \dot=\, 12\,\mathrm V\]
 • Odpověď

  Aby v obvodu nastala rezonance, musí být kapacita kondenzátoru přibližně 1,8 μF. Amplituda proudu v takovém obvodu potom bude asi 6,7 mA a amplituda napětí na kondenzátoru asi 12 V.

Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro studenty střední školy
Úloha rutinní
Zaslat komentář k úloze