Válec s dutinou

Úloha číslo: 2309

Dlouhá měděná tyč s poloměrem R má mimo svou osu válcovou dutinu podél celé své délky tak, jak je znázorněno na obrázku. Vodičem protéká proud I, který směřuje ven z obrázku, a je rovnoměrně rozložený v celém řezu vodiče.

Nalezněte velikost a směr magnetického pole uprostřed tyče, tj. v bodě P.

Zadání
 • Nápověda – princip superpozice

  Napadá vás nějaký elegantní způsob, jak se „vypořádat“ s dutinou ve vodiči, když není umístěna symetricky?

 • Nápověda − magnetické pole tlustého vodiče

  V této úloze využijeme poznatků z úlohy Tlustý přímý vodič o poloměru R.

  Jaké konkrétní vztahy by se mohly v této úloze použít?

 • Řešení

  Pro určení magnetického pole v bodě P využijeme princip superpozice neboli principu, že válcový vodič s dutinou odpovídá plnému vodiči a tenčímu vodiči (na místě dutiny), kterým teče proud opačným směrem.

  Superpozice

  Pro magnetické pole v bodě P válcového vodiče s dutinou platí

  \[\vec{B}=\vec{B}_1+\vec{B}_2,\tag{1}\]

  kde \(\vec{B}_1\) je magnetické pole v bodě P od válcového vodiče 1 a \(\vec{B}_2\) je magnetické pole v bodě P od válcového vodiče 2. Připomeňme, že proud v prvním vodiči teče z obrázku ven a proud v druhém vodiči teče do obrázku.

  Abychom mohli vyjádřit \(B_1\) a \(B_2\), potřebujeme vyjádřit plošnou proudovou hustotu j.

  Řešení

  Válcovým vodičem prochází rovnoměrně rozložený celkový proud I. Zřejmě platí

  \[I=S j,\]

  kde \(S\) je obsah průřezu válcového vodiče. Postupnými úpravami získáme

  \[j=\frac{I}{S}=\frac{I}{\pi R^2-\pi\left(\frac{R}{2}\right)^2}=\frac{I}{\pi\frac{3R^2}{4}}=\frac{4I}{3\pi R^2}.\]

  Spojením posledního vztahu a vzorce z řešení nápovědy (magnetické pole tlustého vodiče) získáme vztah popisující velikost magnetického pole uvnitř tlustého přímého vodiče s proudem I v bodě vzdáleném r < R od středu tohoto vodiče.

  \[B=\frac{\mu_0}{2}r\frac{4I}{3\pi R^2}=\frac{2\mu_0}{3\pi}\frac{I r}{R^2}.\tag{2}\]

  Využijme vztahu (2) a vyjádřeme \(B_1\) a \(B_2\).

  Jelikož je bod \(P\) ve středu (\(r=0\)) růžového vodiče, vyjádříme velikost \(B_1\) jako

  \[B_1=\frac{2\mu_0}{3\pi}\frac{I r}{R^2}=0 \space \mathrm{T}.\]

  Uvědomme si, že jsme k tomuto výsledku mohli dojít i úvahou. Jelikož počítáme magnetické pole ve středu tlustého vodiče, kolem kterého je proud rozložen symetricky, jednotlivé příspěvky se vzájemně vyruší a magnetická indukce vyjde nulová (výpočet i viz nápověda).

  Bod \(P\) je na kraji (\(r=\frac{R}{2}\)) žlutého vodiče, tudíž vyjádříme velikost \(B_2\) jako

  \[B_2=\frac{2\mu_0}{3\pi}\frac{I \left(\frac{R}{2}\right)}{R^2}=\frac{\mu_0}{3\pi}\frac{I }{R}.\]

  Příspěvek \(\vec{B}_2\) je magnetické pole v bodě \(P\) na okraji žlutého vodiče. Proud teče do obrázku. Směr magnetického pole určíme pomocí Ampérova pravidla pravé ruky.

  Směr

  Vrátíme-li se ke vztahu (1) a dosadíme-li vypočtené magnetické indukce, vyjde nám

  \[\vec{B}=\vec{B}_1+\vec{B}_2=\vec{B}_2.\]

  Neboli výsledné magnetické pole v bodě \(P\) odpovídá magnetickému poli \(\vec{B}_2.\) Tudíž velikost magnetického pole v bodě \(P\) je

  \[B=\frac{\mu_0}{3\pi}\frac{I }{R}\]

  a směr ukazuje následující obrázek.

  Směr B

  Pozn.: Uvědomme si, že tímto způsobem (použitím principu superpozice) můžeme určit magnetickou indukci v libovolném bodě uvnitř či vně „děravého“ vodiče.

 • Odpověď

  Magnetické pole v bodě P má velikost

  \[B=\frac{\mu_0 I}{3\pi R},\]

  směr ukazuje následující obrázek.

  Výsledný směr B
Úroveň náročnosti: Vysokoškolská úloha
Zaslat komentář k úloze