Tři stejné vodiče

Úloha číslo: 747

Elektrický obvod se skládá ze tří vodičů stejného průřezu a stejné délky zapojených za sebou. Vodiče jsou z homogenních materiálů, jejichž měrné elektrické vodivosti (konduktivity) jsou v poměru 1:2:6. Rozdíl potenciálů na koncích vodiče je 100 V. Určete napětí na jednotlivých vodičích.

 • Nápověda 1

  Uvědomte si nebo vyhledejte, co je to měrná elektrická vodivost a jak souvisí s elektrickým odporem.

 • Nápověda 2

  Uvědomte si, co platí pro napětí a proud procházející jednotlivými vodiči, jestliže jsou vodiče zapojeny za sebou.

 • Rozbor

  Protože proudy tekoucí jednotlivými vodiči musí být vzhledem k jejich sériovému zapojení stejné, z Ohmova zákona plyne, že poměr napětí na jednotlivých vodičích se rovná poměru jejich odporů.

  Odpor vodiče závisí přímo úměrně na rezistivitě materiálu a na rozměrech vodiče. Protože rozměry všech tří vodičů jsou stejné, bude se poměr odporů vodičů rovnat poměru rezistivit materiálů, z nichž jsou vodiče vyrobeny.

  Měrná elektrická vodivost (konduktivita) je rovna převrácené hodnotě měrného elektrického odporu (rezistivity). Z toho určíme, v jakém poměru jsou rezistivity jednotlivých vodičů.

  Číselnou hodnotu napětí na vodičích nakonec získáme díky poznatku, že vzhledem k sériovému zapojení vodičů musí být součet napětí na jednotlivých vodičích roven rozdílu potenciálů na koncích vodiče.

 • Řešení

  Důležitější než měrná elektrická vodivost (konduktivita) je pro nás její převrácená hodnota, jež se nazývá měrným elektrickým odporem (rezistivitou) a značí se ρ. Proto nejprve určíme, v jakém poměru jsou rezistivity jednotlivých vodičů:

  \[ \rho_1:\rho_2:\rho_3\,=\,\frac{1}{\sigma_1}\,:\,\frac{1}{\sigma_2}\,:\,\frac{1}{\sigma_3}\,=\,\frac{1}{\sigma_1}\,:\,\frac{1}{2\sigma_1}\,:\,\frac{1}{6\sigma_1}\,=\,1:\frac{1}{2}:\frac{1}{6}\,=\,6:3:1\,. \]

  Vzhledem k tomu, že pro odpor vodiče R platí vztah \(R\,=\,\rho\,\frac{l}{S}\) a délka l i průřez S všech tří vodičů jsou stejné, bude dán poměr velikostí jejich odporů poměrem rezistivit materiálů, z nichž byly vodiče vyrobeny. Pro poměr odporů tedy bude platit vztah:

  \[ R_1\,:\,R_2\,:\,R_3\,=\,\rho_1\,:\,\rho_2\,:\,\rho_3\,\,=\,6\,:\,3\,:\,1\,. \]

  Protože proudy tekoucí jednotlivými vodiči musí být vzhledem k jejich sériovému zapojení stejné, můžeme s využitím Ohmova zákona psát:

  \[ I_1\,=\,\frac{U_1}{R_1}\,=\,I_2=\,\frac{U_2}{R_2}\,=\,I_3\,=\,\frac{U_3}{R_3}\,. \]

  Pro poměr napětí na vodičích tedy platí:

  \[ U_1\,:\,U_2\,:\,U_3\,=\,R_1\,:\,R_2\,:\,R_3\,=\,6\,:\,3\,:\,1\,. \]

  Protože však součet napětí na jednotlivých vodičích musí být roven rozdílu potenciálů na koncích vodiče (U = 100 V), získáváme:

  \[ U_1\,+\,U_2\,+\,U_3\,=\,U\hspace{15px}\Rightarrow\hspace{15px}6U_3\,+\,3U_3\,+\,U_3\,=\,U \] \[ 10U_3\,=\,U \] \[ U_3\,=\,\frac{U}{10}\,=\,10\,\mathrm{V} \] \[ U_2\,=\,3U_3\,=\,30\,\mathrm{V} \] \[U_1\,=\,6U_3\,=\,60\,\mathrm{V}\,. \]
 • Odpověď

  Napětí na jednotlivých vodičích jsou 60 V, 30 V a 10 V.

Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro studenty střední školy
Úloha na syntézu
Multimediální encyklopedie fyziky
Původní zdroj: Kohout, J. (2010). Studijní materiály ke cvičením z Elektřiny a
magnetismu. Interní materiál, Plzeň.
×Původní zdroj: Kohout, J. (2010). Studijní materiály ke cvičením z Elektřiny a magnetismu. Interní materiál, Plzeň.
Zaslat komentář k úloze