Zahradní párty s rychlovarnou konvicí

Úloha číslo: 72

V domě je v zásuvce elektrické sítě napětí 230 V. Pomocí kabelu o délce 60 m a odporu 1,2 Ω je k této zásuvce na zahradě připojena varná konvice. Na konvici je tento štítek:

varná konvice

a) Jaké je skutečné napětí na topné spirále konvice a její skutečný příkon při uvedeném zapojení?

b) Sestrojte pro danou varnou konvici a daný průřez kabelu graf závislosti příkonu na délce kabelu od 0 do 2000 m.

 • Komentář

  Protože v této úloze pracujeme s efektivními hodnotami napětí a proudu, můžeme úlohu řešit, jako by konvice byla zapojena do obvodu se zdrojem stejnosměrného napětí.

  Efektivní hodnoty střídavého proudu a napětí odpovídají takovým hodnotám stejnosměrného proudu a napětí, při kterých je výkon stejnosměrného proudu v obvodu s odporem stejný jako výkon střídavého proudu.

 • Nápověda

  Zamyslete se, co značí údaje na štítku konvice.

 • Rozbor

  a) Skutečné napětí konvice a její skutečný příkon

  Příkon elektrického proudu je roven součinu napětí na spotřebiči a proudu, který spotřebičem protéká. Tento proud se rovná podílu napětí na spotřebiči a odporu spotřebiče. Protože hodnoty napsané na štítku konvice určují její parametry, můžeme z napětí a příkonu, které jsou na tomto štítku uvedeny, vypočítat odpor konvice.

  Kabel a varnou konvici můžeme pokládat za dva sériově spojené spotřebiče, proto oběma protéká stejný proud. Tento proud určíme z Ohmova zákona, do kterého dosadíme napětí zdroje (tj. napětí v zásuvce) a celkový odpor obvodu. Skutečné napětí na konvici bude úměrné protékajícímu proudu a odporu konvice.

  Nyní již známe proud protékající konvicí i napětí na ní, a proto můžeme určit její skutečný příkon.

  b) Závislost příkonu konvice na délce kabelu

  Odpor kovového vodiče je přímo úměrný jeho délce a nepřímo úměrný jeho průřezu. Dále zavisí na měrném odporu vodiče (tj. na materiálu vodiče).

  Při změně délky kabelu zůstává měrný odpor i průřez vodiče konstantní. Protože známe odpor kabelu při zadané délce, vyjádříme si pomocí těchto dvou veličin neznámý podíl měrného odporu a průřezu. Ten dosadíme do vyjádření odporu kabelu v závislosti na jeho délce.

  Abychom zjistili závislost příkonu konvice na délce kabelu, nahradíme v rovnici pro příkon (kterou jsme získali řešením části a) odpor kabelu vztahem, který vyjadřuje odpor kabelu v závislosti na jeho délce.

 • Řešení části a): Skutečné napětí na topné spirále konvice

  Kabel a varnou konvici můžeme pokládat za dva sériově spojené spotřebiče. Odpor kabelu označíme R0, odpor varné konvice (topné spirály) R.

  Sériové zapojení kabelu a topné spirály konvice

  Z Ohmova zákona víme, že obvodem protéká proud I, pro který platí:

  \[I\,=\,\frac{U_0}{R_0+R}\,,\]

  kde U0 je napětí na zdroji.

  Protože kabel a konvici považujeme za sériově zapojené spotřebiče, pak celkový proud obvodem se rovná proudu protékajícímu spotřebičem:

  \[I\,=\,\frac{U}{R}\,.\]

  Tyto dvě rovnice porovnáme:

  \[\frac{U_0}{R_0+R}\,=\,\frac{U}{R}\,.\]

  A následně si vyjádříme skutečné napětí na spirále konvice U:

  \[U\,=\,\frac{U_0R}{R_0+R}\,.\tag{*}\]

  Údaje 230 V a 2 000 W, které jsou na štítku konvice, říkají, že pokud konvici zapojíme ke zdroji o napětí Us = 230 V, bude její příkon Ps = 2 000 W. Z těchto hodnot vypočítáme odpor varné konvice R.

  Pro příkon konvice platí:

  \[P_\mathrm{s}\,=\,U_\mathrm{s}I\,=\,\frac{U_\mathrm{s}^2}{R}\,,\]

  kde Us je napětí na konvici a R je odpor konvice.

  Z této rovnice určíme odpor R a za napětí a příkon dosadíme hodnoty ze štítku konvice. Tím zjistíme odpor topné spirály:

  \[R\,=\,\frac{U_\mathrm{s}^2}{P_\mathrm{s}}\,.\]

  Takto vyjádřený odpor R dosadíme do rovnice (*):

  \[U\,=\,\frac{U_0\frac{U_\mathrm{s}^2}{P_\mathrm{s}}}{R_0+\frac{U_\mathrm{s}^2}{P_\mathrm{s}}}\,=\,\frac{U_0U_\mathrm{s}^2}{P_s\left(R_0+\frac{U_\mathrm{s}^2}{P_\mathrm{s}}\right)}\]

  a získáme tak skutečné napětí na topné spirále konvice:

  \[U\,=\,\frac{U_0U_\mathrm{s}^2}{P_\mathrm{s}R_0+U_\mathrm{s}^2}\,.\]

  Nyní již do této rovnice dosadíme číselné hodnoty veličin ze zadání úlohy: U0 = 230 V, R0 = 1,2 Ω, Ps = 2 000 W, Us = 230 V

  \[U\,=\,\frac{230^3}{2\,000{\cdot}1{,}2+230^2}\,\mathrm{V}\,=\,220\,\mathrm{V}\,.\]
 • Řešení části a): skutečný příkon topné spirály konvice

  Skutečný příkon topné spirály konvice vypočítáme ze vztahu:

  \[P\,=\,\frac{U^2}{R}\,,\]

  kde R je odpor topné spirály a U je skutečné napětí na spirále. Tyto veličiny jsme určili v minulém oddíle:

  \[R\,=\,\frac{U_\mathrm{s}^2}{P_\mathrm{s}}\] \[U\,=\,\frac{U_0U_\mathrm{s}^2}{P_\mathrm{s}R_0+U_\mathrm{s}^2}\,.\]

  Obě rovnice dosadíme do vztahu pro skutečný příkon topné spirály:

  \[P\,=\,\frac{U_0^2U_\mathrm{s}^4}{\left(P_\mathrm{s}R_0+U_\mathrm{s}^2\right)^2}\cdot\frac{P_\mathrm{s}}{U_\mathrm{s}^2}\,.\]

  Pro skutečný příkon topné spirály konvice tedy platí:

  \[P\,=\,\frac{U_0^2U_\mathrm{s}^2P_\mathrm{s}}{\left(P_\mathrm{s}R_0+U_\mathrm{s}^2\right)^2}\,.\]

  Nyní vypočítáme číselnou hodnotu skutečného příkonu P:

  U0 = 230 V, Ps = 2 000 W, Us = 230 V, R0 = 1,2 Ω

  \[P\,=\,\frac{230^4{\cdot}2\,000}{\left(2\,000{\cdot}1{,}2+230^2\right)^2}\,\mathrm{W}\,=\,1\,830\,\mathrm{W}\,.\]
 • Řešení části b): závislost příkonu na délce kabelu

  V minulém oddíle jsme odvodili vztah pro skutečný příkon varné konvice:

  \[P\,=\,\frac{U_0^2U_\mathrm{s}^2P_\mathrm{s}}{\left(P_\mathrm{s}R_0+U_\mathrm{s}^2\right)^2}.\tag{**}\]

  Při změně délky kabelu se mění i jeho odpor − odpor kovového vodiče je přímo úměrný jeho délce:

  \[R\,=\,\rho\frac{l}{S}\,,\]

  kde ρ je měrný odpor vodiče (závisí na materiálu), l délka a S průřez vodiče.

  Protože měrný odpor vodiče i jeho průřez jsou konstantní, platí pro odpor kabelu při délce l0:

  \[R_0\,=\,\rho\frac{l_0}{S}\hspace{10px}\Rightarrow\hspace{10px}\frac{\rho}{S}\,=\,\frac{R_0}{l_0}\,.\]

  Odpor kovového vodiče tedy vypočítáme ze vztahu:

  \[R\,=\,\frac{l}{l_0}R_0\,.\]

  Pokud chceme zkoumat závislost příkonu konvice na délce kabelu, musíme ve vzorci (**) nahradit odpor R0 odporem R, který je na délce kabelu závislý:

  \[P\,=\,\frac{U_0^2U_\mathrm{s}^2P_\mathrm{s}}{\left(RP_\mathrm{s}+U_\mathrm{s}^2\right)^2}\,=\,\frac{U_0^2U_\mathrm{s}^2P_\mathrm{s}}{\left(\frac{R_0}{l_0}lP_\mathrm{s}+U_\mathrm{s}^2\right)^2}.\]

  Tento vztah ještě upravíme tak, abychom se zbavili složeného zlomku:

  \[P\,=\,\frac{U_0^2U_\mathrm{s}^2P_\mathrm{s}}{\left(\frac{lR_0P_\mathrm{s}+U_\mathrm{s}^2l_0}{l_0}\right)^2}\,.\]

  A získáme tak příkon konvice jako funkci délky kabelu. Tato funkce je zadána předpisem:

  \[P\,=\,\frac{U_0^2U_\mathrm{s}^2P_\mathrm{s}l_0^2}{\left(U_\mathrm{s}^2l_0+R_0P_\mathrm{s}\bf{l}\right)^2}\,.\]

  Jedná se o mocninnou funkci se záporným celočíselným exponentem -2. Argumentem funkce je délka kabelu l. Ta je v rovnici tučně zvýrazněna.

  Ze zadání úlohy víme, že

  U0 = 230 V, Ps = 2 000 W, Us = 230 V, l0 = 60 m, R0 = 1,2 Ω.

  Nyní si pro l od 0 do 2 000 m sestavíme tabulku hodnot a nakreslíme graf závislosti příkonu konvice na délce kabelu:

  l [m] 0 400 800 1 200 1 600 2 000
  P [W] 2 000 1 179 776 550 410 317
  závislost příkonu konvice na délce kabelu
  Zde se kliknutím otevře excelovský soubor s daty.
 • Odpověď k části a)

  Skutečné napětí na topné spirále konvice je 220 V a její skutečný příkon je 1 830 W.

Úroveň náročnosti: Obtížnější středoškolská či velmi jednoduchá vysokoškolská úloha
Úloha řešená graficky
Úloha na překlad, transformaci
Multimediální encyklopedie fyziky
Původní zdroj: Diplomová práce Marie Snětinová (2010).
×Původní zdroj: Diplomová práce Marie Snětinová (2010).
En translation
Pl translation
Zaslat komentář k úloze