Tři rovnoběžné vodiče s proudem

Úloha číslo: 52

Tři dlouhé přímé vodiče a, b, c protínající kolmo nákresnu v bodech A, B, C jsou ve vzájemné vzdálenosti 10 cm. Prochází jimi stejný proud 100 A. Směry proudů ve vodičích jsou naznačeny na obrázku. Určete velikost síly, která působí na část každého vodiče o délce 1 m.

3 rovnoběžné vodiče s proudem
 • Nápověda

  Rozmyslete si, kdy se dva vodiče s proudem přitahují a kdy odpuzují. Nakreslete si síly, kterými na sebe vodiče vzájemně působí.

 • Rozbor

  Dva rovnoběžné vodiče, jimiž protéká elektrický proud, na sebe navzájem silově působí.

  Vodiče se souhlasně orientovanými proudy se přitahují, vodiče s opačně orientovanými proudy se odpuzují.

  Jelikož všemi vodiči prochází stejně velký proud a vzájemná vzdálenost vodičů je také stejná, působí na sebe libovolné dva vodiče silou o stejné velikosti.

  Tuto sílu zjistíme ve dvou krocích:

  (1) určíme velikost magnetické indukce B, kterou vytváří druhý vodič v místě prvního vodiče,

  (2) určíme sílu, kterou pole o indukci B působí na první vodič.

  Výsledná síla působící na vodič se rovná vektorovému součtu obou sil, kterými na tento vodič působí zbývající dva vodiče.

 • Obrázek

  3 rovnoběžné vodiče s proudem
 • Řešení

  Ve vzdálenosti d od vodiče A vzniká magnetické pole o magnetické indukci

  \[B_{\mathrm{A}}= \mu_\mathrm{0} \frac {I_{\mathrm{A}}}{2\pi d}.\]

  V tomto poli se nachází vodič B kolmý na magnetickou indukci BA. Působí na něj magnetická síla FAB:

  \[F_{\mathrm{AB}}=B_{\mathrm{A}} I_{\mathrm{B}}l.\]

  Vodič A tedy působí na vodič B silou

  \[F_{\mathrm{A}} = \mu_\mathrm{0} \frac {I_{\mathrm{A}} I_{\mathrm{B}} l}{2 \pi d}.\]

  Stejně velkou silou působí vodič B na vodič A (3. Newtonův zákon).

  Jelikož jsou proudy procházející vodiči i vzájemné vzdálenosti vodičů stejné, působí na sebe vodiče silami o stejné velikosti. Velikost síly označíme F:

  \[F=\frac{\mu_\mathrm{0}}{2\pi}\frac{I^{2}}{d} l.\]

  Směry, ve kterých síly působí, jsou zakresleny na obrázku. Z něj vidíme, že trojúhelníky ADE a BFG jsou rovnostranné, pro velikost sil F1 a F2 vyplývá

  \[F_{\mathrm{A}}=F_{\mathrm{B}}=F.\]

  Po dosazení vztahu pro sílu F získáme

  \[F_{\mathrm{A}}=F_{\mathrm{B}}=\frac{\mu_0}{2\pi}\frac{I^{2}}{d} l.\]

  Vztah pro velikost síly F3 dostaneme z trojúhelníku CHI:

  \[F_{\mathrm{C}}=2 F\,\cos\,30^{\mathrm{\circ}}=2F\frac{\sqrt{3}}{2}=\sqrt{3}F.\]

  Po dosazení vztahu pro sílu F:

  \[F_{\mathrm{C}}=\frac{\sqrt{3}\mu_0}{2\pi}\frac{I^2}{d} l.\]
 • Zápis a číselné dosazení

  \(d=10 \,\mathrm{cm} = 0{,}10\,\mathrm{m}\) vzdálenost vodičů
  \(I_{\mathrm{A}} = I_{\mathrm{B}} = I_{\mathrm{C}} =100\,\mathrm{A}\) prod tekoucí vodiči
  \(l=1\,\mathrm{m}\) délka vodičů
  \(F_{\mathrm{A}} = ?\,\mathrm{(N)}\) síla působící na vodič A
  \(F_{\mathrm{B}} = ?\,\mathrm{(N)}\) síla působící na vodič B
  \(F_{\mathrm{C}} = ?\,\mathrm{(N)}\) síla působící na vodič C
  Z tabulek:
  \(\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}\,\mathrm{NA^{-2}} \) permeabilita vakua

  \[F_{\mathrm{A}}=F_{\mathrm{B}}=\frac{\mu_0}{2\pi}\frac{I^2}{d} l=\frac{4\pi\cdot 10^{-7}}{2\pi}\,\frac{100^2}{0{,}1} 1\,\mathrm{N}=0{,}02\,\mathrm{N}=20\,\mathrm{mN}\] \[F_{\mathrm{C}}=\frac{\sqrt{3}\mu_0}{2\pi}\frac{I^2}{d} l=\frac{\sqrt{3}4\pi 10^{-7}}{2\pi}\,\frac{100^2}{0{,}1} 1\,\mathrm{N}\,\dot{=}\, 0{,}0346\,\mathrm{N} \,\dot{=}\, 35\,\mathrm{mN}\]
 • Odpověď

  Na rovnoběžné vodiče s proudem působí síly o velikostech F1 = 20 mN, F2 = 20 mN a F3 =35 mN.

Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro studenty střední školy
K řešení úlohy je třeba vyhledat nějaké údaje.
Zaslat komentář k úloze