Indukčnost cívky rotující v magnetickém poli

Úloha číslo: 476

Válcová cívka dlouhá 10 cm se 600 závity a poloměrem 2 cm rotuje v magnetickém poli o magnetické indukci 3·10-3 T. Určete:

a) maximální indukční tok vnitřkem cívky,

b) indukčnost cívky.

cívka v magnetickém poli
 • Nápověda a) Maximální hodnota magnetického indukčního toku

  Magnetický indukční tok cívkou bude největší, pokud závity cívky bude procházet „co nejvíce“ magnetických indukčních čar.

  Uvědomte si, v jaké poloze vůči vektoru magnetické indukce musí být umístěna cívka, aby byl magnetický indukční tok cívkou maximální.

 • Nápověda b) Co je indukčnost cívky

  Indukčnost cívky je skalární veličina, která charakterizuje vlastní indukci v uzavřeném vodiči, např. v cívce. Uzavřený vodič, kterým prochází proud I, vytváří kolem sebe magnetické pole, pro které můžeme určit magnetický indukční tok Φ daným vodičem. Indukčnost vodiče je potom dána vztahem

  \[L=\frac{\Phi}{I}.\]

  Magnetické pole je úměrné velikosti elektrického proudu vodičem a magnetický indukční tok je úměrný magnetickému poli. Z toho plyne, že indukčnost nezávisí na proudu. Její hodnota je dána jen tvarem a uspořádáním vodiče.

  Jednotkou inukčnosti je henry – značka H.

 • Rozbor

  Maximální indukční tok cívkou

  Magnetický indukční tok cívkou bude největší, pokud závity cívky bude procházet „nejvíce“ magnetických indukčních čar. To nastane v případě, že vektor magnetické indukce bude kolmý na plochu závitu cívky.

  Indukčnost cívky

  Protože se cívka otáčí v magnetickém poli, mění se magnetický indukční tok cívkou a v cívce se indukuje časově proměnný elektrický proud. Jestliže cívkou začne procházet proud, v jejím okolí se vytvoří magnetické pole. Magnetický indukční tok tohoto pole je úměrný indukovanému proudu. Konstanta úměrnosti mezi magnetickým indukčním tokem cívky a indukovaným proudem se nazývá indukčnost cívky.

 • Řešení a) Maximální indukční tok cívkou

  Vyjádříme vztah pro magnetický indukční tok cívkou. Protože můžeme magnetické pole, ve kterém se nachází cívka, považovat za homogenní, magnetický indukční tok Φ cívkou je pak dán vztahem

  \[\Phi=NBS\cos{\alpha},\]

  kde α je úhel mezi vektorem magnetické indukce \(\vec{B}\) a vektorem normály plochy \(\vec{S}.\)

  Magnetický indukční tok cívkou bude maximální, pokud \(\cos{\alpha}=1\), tj \(\alpha=0^\circ\). Vektory \(\vec{B}\) a \(\vec{S}\) tedy budou rovnoběžné. To znamená, že vektor magnetické indukce \(\vec{B}\) je kolmý na plochu smyčky S. Maximální indukční tok cívkou má pak tvar

  \[\Phi_\mathrm{max}=NBS.\]

  Plocha závitu cívky S se rovná obsahu kruhu o poloměru r.

  Pro maximální indukční tok Φmax cívkou tak platí

  \[\Phi_\mathrm{max}=\pi r^2 NB.\]
 • Řešení b) Indukčnost cívky 

  Rotující cívka se nachází v magnetickém poli a díky němu se v ní indukuje napětí. Pokud je cívka propojena, bude se v ní indukovat i proud. Tento proud bude vytvářet další indukované magnetické pole, říkejme mu třeba pole cívky. Indukčnost L je konstanta úměrnosti mezi okamžitým magnetickým tokem pole cívky Φ a okamžitým proudem i, který cívkou prochází, tj.

  \[\Phi(t)=Li(t).\tag{1}\]

  Budeme uvažovat polohu s největší hodnotou magnetického indukčního toku. V předchozím oddíle jsme odvodili, že magnetický indukční tok bude maximální, pokud bude vektor magnetické indukce kolmý na plochu cívky.

  Pro magnetický indukční tok tak platí

  \[\Phi=NBS.\]

  Za velikost magnetické indukce dosadíme vztah pro magnetickou indukci uvnitř dlouhé cívky:

  \[B=\mu_\mathrm{0}\frac{N}{l}i.\]

  Dílčí vztahy dosadíme do rovnice (1):

  \[NBS=Li,\] \[N\mu_\mathrm{0}\frac{N}{l}iS=Li\]

  a vyjádříme indukčnost cívky L:

  \[L=\mu_\mathrm{0}\frac{N^2S}{l}.\]
 • Zápis a číselné dosazení

  \(l\,=\,10\,\mathrm{cm}=\,0{,}10\,\mathrm{m}\) délka cívky
  \(r\,=\,2\,\mathrm{cm}=\,0{,}02\,\mathrm{m}\) poloměr cívky
  \(B\,=\,3{\cdot}10^{-3}\,\mathrm{T}\) magnetická indukce pole
  \(N\,=\,600\) počet závitů cívky
  \(\Phi\,= \,?\,\mathrm{(Wb)}\) maximální indukční tok vnitřkem cívky
  \(L\,= \,?\,\mathrm{(H)}\) indukčnost cívky
  Z tabulek:
  \(\mu_\mathrm{0}\,= \,4\pi\cdot10^{-7}\,\mathrm{Hm^{-1}}\) permeabilita vakua

  \[\Phi_\mathrm{max}=\pi r^2 NB=\pi\cdot0{,}02^2{\cdot}600\cdot 3{\cdot}10^{-3}\,\mathrm{Wb}\,\dot{=}\,2{\cdot}10^{-3}\,\mathrm{Wb}\] \[L=\mu_\mathrm{0}\pi\,\frac{(Nr)^2}{l}=4\cdot\pi^2{\cdot}10^{-7}\cdot\frac{(600{\cdot}0{,}02)^2}{0{,}10}\,\mathrm{H}\,\dot{=}\,6{\cdot}10^{-3}\,\mathrm{H}\]
 • Odpověď

  Maximální indukční tok, který bude procházet cívkou, má přibližně hodnotu 2 mWb.

  Cívka má indukčnost přibližně 6 mH.

Úroveň náročnosti: Obtížnější středoškolská či velmi jednoduchá vysokoškolská úloha
K řešení úlohy je třeba vyhledat nějaké údaje.
Úloha rutinní
En translation
Pl translation
Zaslat komentář k úloze