Kondenzátor částečně vyplněný dielektrikem

Úloha číslo: 28

Vypočtěte výslednou kapacitu deskového kondenzátoru, jestliže prostor mezi jeho deskami o ploše S je zaplněn dielektrikem o permitivitě ε podle nákresu na obrázku.

Kondenzátor s dielektrikem
 • Nápověda: Jak začít

  Kondenzátor, který je takto z části vyplněn dielektrikem, můžeme nahradit dvěma paralelně zapojenými kondenzátory. Jeden bude vzduchový a druhý zcela vyplněný dielektrikem.

 • Nápověda: Kapacita kondenzátoru

  Kapacity paralelně zapojených kondenzátorů se sčítají.

 • Rozbor

  Deskový kondenzátor, který je takto z části vyplněn dielektrikem, můžeme nahradit dvěma paralelně zapojenými kondenzátory. Jeden bude vyplněný dielektrikem a druhý bude vzduchový.

  Celková kapacita paralelně zapojených kondenzátorů je rovna součtu kapacit těchto kondenzátorů.

  Kapacita deskového kondenzátoru závisí nepřímo úměrně na vzdálenosti desek a přímo úměrně na ploše kondenzátoru a permitivitě prostředí, které je mezi deskami.

  Jediné, co nám zbývá určit, jsou plochy desek obou kondenzátorů. Využijeme toho, že známe celkovou plochu kondenzátoru, a víme také, v jakém poměru délek se kondenzátor rozdělil na dva.

 • Řešení

  Deskový kondenzátor si nahradíme dvěma kondenzátory zapojenými paralelně. Jeden vyplněný dielektrikem o šířce l1 a druhý vzduchový o šířce l−l1.

  Vzduchový kondenzátor a kondenzátor s dielektrikem

  Celková kapacita je tedy dána součtem kapacit těchto dvou kondenzátorů:

  \[C\,=\,C_1+C_2.\tag{1}\]

  Kapacita deskového kondenzátoru je dána vztahem:

  \[C\,=\, \epsilon \frac{S}{d}\,=\,\epsilon_0 \epsilon_r \frac{S}{d}.\]

  Pro kapacity našich kondenzátorů platí:

  \[C_1\,=\, \epsilon_0 \epsilon_r\frac{S_1 }{d},\tag{2}\] \[C_2\,=\,\epsilon_0 \frac{S_2 }{d}.\tag{3}\]

  Nyní si vyjádříme plochy S1 a S2 pomocí délek l, l1 a celkové plochy kondezátoru S.

  Celková plocha kondenzátoru je:

  \[ S\,=\,lx\,\,\Rightarrow\,\,x\,=\,\frac{S}{l}\,,\tag{*}\]

  kde x jsme si označili šířku kondenzátoru.

  Plochy S1 a S2 můžeme vyjádřit podobně S1 = l1x a S2 = (l-l1)x.

  Dosadíme-li za x ze vztahu (*) získáme plochy desek obou kondenzátorů, které jsme potřebovali:

  \[S_1\,=\,\frac{l_1}{l}S,\] \[S_2\,=\,\frac{l-l_1}{l}S.\]

  Teď už zbývá jen dosadit plochy S1 a S2 do vzorců pro kapacity C1 a C2 (vzorec (2) a (3)) a vše dosadit do vztahu (1) pro celkovou kapacitu:

  \[C\,=\, \epsilon_0 \epsilon_r \frac{l_1 S}{dl} +\epsilon_0 \frac{\left(l-l_1\right) S}{dl}.\]

  Vytkneme zlomek \(\frac{\epsilon_0 S}{dl}\):

  \[C\,=\, \frac{\epsilon_0 S}{dl} \left( \epsilon_r l_1+l-l_1\right).\]

  Nakonec ještě uvnitř závorky můžeme vytknout l1 a máme vztah pro celkovou kapacitu kondenzátoru C:

  \[C\,=\, \frac{\epsilon_0 S}{dl} \left(l_1 \left(\epsilon_r -1\right)+l\right).\]
 • Odpověď

  Celková kapacita kondenzátoru je dána vztahem:

  \[C\,=\, \frac{\epsilon_0 S}{dl} \left(l_1 \left(\epsilon_r -1\right)+l\right)\,.\]
 • Jinak vložené dielektrikum

  Zamyslete se nad tím, jak by se úloha řešila, kdyby bylo dielektrikum vloženo jinak (viz obrázek)?

  Kondenzátor s jiným dielektrikem

  Pokud by byl kondenzátor vyplněn dielektrikem tak, jak je znázorněno na obrázku, rozdělili bychom si ho opět na dva kondenzátory (vzduchový a kondenzátor s dielektrikem). V tomto případě by ale kondenzátory byly zapojeny sériově.

Úroveň náročnosti: Obtížnější středoškolská či velmi jednoduchá vysokoškolská úloha
Úloha na syntézu
Původní zdroj: Kružík, M. (1984). Sbírka úloh z fyziky pro žáky středních škol
(8. vydání). Praha: SPN. 
Zpracováno v bakalářské práci Lenky Matějíčkové (2007).
×Původní zdroj: Kružík, M. (1984). Sbírka úloh z fyziky pro žáky středních škol (8. vydání). Praha: SPN.
Zpracováno v bakalářské práci Lenky Matějíčkové (2007).
En translation
Zaslat komentář k úloze