Napětí v obvodech tranzistoru

Úloha číslo: 368

Tranzistor je do obvodu zapojen se společným emitorem. Prochází jím bázový proud 20 µA a kolektorový proud 2,0 mA. Napětí mezi bází a emitorem je 0,7 V, mezi kolektorem a emitorem 20 V. Vypočítejte výkony zdrojů v obou obvodech a porovnejte je.

Zdroje uvažujte ideální, tedy bez vnitřních odporů.

 • Nápověda 1

  Uvědomte si, jak vypadá tranzistor a co znamená zapojení tranzistoru do obvodu „se společným emitorem“.

 • Nápověda 2

  Uvědomte si nebo vyhledejte, jak vypočítáme výkon zdroje v obvodu.

 • Rozbor

  Tranzistor je polovodičová součástka tvořená krystalem se dvěma přechody PN. Střední část krystalu se nazývá báze B a přechody PN ji oddělují od oblastí s opačným typem vodivosti, které označujeme jako kolektor C a emitor E. Na obrázku je znázorněno zapojení tranzistoru typu NPN do obvodu se společným emitorem:

  Tranzistor NPN v zapojení se společným emitorem

  Toto zapojení tvoří dva obvody, které nazýváme bázový a kolektorový.

  Výkon elektrického zdroje v obvodu vypočítáme jako součin napětí zdroje a proudu, který obvodem prochází.

  Výkon zdroje v kolektorovém obvodu se tedy rovná součinu napětí zdroje, který je zapojen do kolektorového obvodu, a proudu, který kolektorovým obvodem prochází (kolektorový proud). Napětí zdroje je stejné jako napětí naměřené mezi emitorem a kolektorem.

  Výkon zdroje v bázovém obvodu je roven součinu napětí zdroje zapojeného do bázového obvodu a proudu, který tímto obvodem prochází (bázový proud). Napětí zdroje se rovná napětí mezi bází a emitorem.

 • Řešení

  Při zapojení tranzistoru se společným emitorem je emitorový přechod zapojen v propustném směru do bázového i kolektorového obvodu. Kolektorový přechod je součástí kolektorového obvodu a je zapojen v závěrném směru.

  Tranzistor NPN v zapojení se společným emitorem

  Výkon zdroje P v obvodu vypočítáme jako součin napětí zdroje U a proudu I, který obvodem prochází:

  \[P\,=\,UI.\]

  V kolektorovém obvodu je napětí zdroje UC rovno napětí, které bylo naměřeno mezi kolektorem a emitorem. Proud procházející kolektorovým obvodem IC označujeme jako kolektorový proud.

  V obvodu báze se napětí zdroje UB rovná napětí mezi bází a emitorem. Proud procházející bázovým obvodem IB nazýváme bázový proud.

  Pro výkon elektrického zdroje PC v kolektorovém obvodu a výkonu zdroje PB v obvodu báze platí:

  \[P_\mathrm{C}\,=\,U_\mathrm{C}I_\mathrm{C}\] \[P_\mathrm{B}\,=\,U_\mathrm{B}I_\mathrm{B}.\]
 • Číselné dosazení

  Ze zadání úlohy známe tyto hodnoty:

  IB = 20 µA = 2,0·10-5 A bázový proud
  IC = 2,0 mA = 2,0·10-3 A kolektorový proud
  UB = 0,7 V napětí mezi bází a emitorem
  UC = 20 V napětí mezi kolektorem a emitorem
  \(\frac{P_C}{P_B}\,=\,?\) poměr výkonů

  \[\frac{P_\mathrm{C}}{P_\mathrm{B}}\,=\,\frac{U_\mathrm{C}I_\mathrm{C}}{U_\mathrm{B}I_\mathrm{B}}\,=\frac{20{\cdot}2\cdot10^{-3}}{0{,}7{\cdot}2\cdot 10^{-5}}\,\mathrm{W}\,\dot{=}\,2900\]

  Vidíme, že elektrický výkon zdroje v kolektorovém obvodu je přibližně 2 900krát větší než výkon zdroje v obvodu báze.

 • Odpověď

  Elektrický výkon zdroje v kolektorovém obvodu činí 40 mW a výkon zdroje v obvodu báze je 14 µW.

  Výkon zdroje v kolektorovém obvodu je přibližně 2 900krát vyšší než výkon zdroje v bázovém obvodu.

  Poznámka:

  Při zapojení tranzistoru se společným emitorem prochází obvodem báze malý proud, který je příčinou vzniku mnohem většího proudu v kolektorovém obvodu. Nastal tzv. tranzistorový jev. Tranzistor je zapojený jako zesilovač. Pomocí obvodu s malým proudem a výkonem tedy ovládáme větší proud a výkon v obvodu kolektorovém.

 • Komentář

  V elektrických obvodech může být tranzistor zapojen třemi základními způsoby. Podle elektrody, která je společná pro vstupní i výstupní obvod, se rozlišuje zapojení se společným emitorem, společnou bázíspolečným kolektorem.

  Zapojení tranzistoru se společnou bází výrazně zesiluje napětí a nepatrně zeslabuje proud. Zesiluje tedy výkon.

  Díky zesilování napětí i proudu se při zapojení tranzistoru se společným emitorem zesiluje výkon více než v zapojení se společnou bází. Proto je zapojení se společným emitorem výhodnější a více používané.

  Zapojení se společným kolektorem není příliš běžné a používá se pouze výjimečně a pro speciální účely.

 • Odkaz na podobnou úlohu

  Vyzkoušejte také podobnou úlohu Zesilovací činitel v tranzistoru.

Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro studenty střední školy
Úloha na porovnávání a rozlišování
Multimediální encyklopedie fyziky
Původní zdroj: Svoboda, E., & kol. (1985). Fyzika pro II.roč. gymnázií. Praha: SPN. 
Zpracováno v diplomové práci Marie Snětinová (2010).
×Původní zdroj: Svoboda, E., & kol. (1985). Fyzika pro II.roč. gymnázií. Praha: SPN.
Zpracováno v diplomové práci Marie Snětinová (2010).
Zaslat komentář k úloze