Tlumivka

Úloha číslo: 159

Do obvodu střídavého proudu o frekvenci 50 Hz je zapojena tlumivka o indukčnosti 1,5 H a odporu 150 Ω.

a) Určete napětí na tlumivce a fázový rozdíl mezi napětím a proudem, jestliže tlumivkou prochází proud 450 mA.

schéma

b) Jakou kapacitu musí mít kondenzátor připojený sériově k tlumivce, aby fázový rozdíl napětí a proudu byl nulový? Jaký proud bude procházet v tomto případě obvodem při napětí 120 V?

schéma
 • Zápis

  Ze zadání známe (pro oba úkoly stejné):

  Frekvenci na zdroji:f = 50 Hz
  Indukčnost tlumivky: L = 1,5 H 
  Odpor tlumivky:R = 150 Ω

   

  a) Dále známe:

  Proud tlumivkou: I = 450 mA

    Chceme určit:

  Napětí na tlumivce:U = ? (V)
  Fázový rozdíl mezi napětím a proudem:  φ = ? (°)

   

  b) Dále známe:

  Napětí na zdroji:U = 120 V
  Fázový rozdíl mezi napětím a proudem:  φ = 0°

    Chceme určit:

  Kapacitu kondenzátoru připojeného k tlumivce sériově:  C = ? (F)
  Proud tlumivkou:I = ? (A)

 • Nápověda

  Pomocí Ohmova zákona pro střídavý proud vyjádříme napětí a proud.

  Pro vyjádření fázového posunu budeme potřebovat vzorec, který vyjadřuje jeho tangens v závislosti na impedancích. Odvození tohoto vztahu je uvedeno v úloze Sériový RLC obvod.

 • Nápověda - kdy nastává nulový fázový posun

  schéma

  Fázový diagram ukazuje, že je-li hodnota kapacitance s induktancí stejně velká, potom je fázový posun nulový.

 • Rozbor

  a) Máme-li v obvodu zařazenou cívku a rezistor, proud a napětí budou vzájemně fázově posunuté. Fázový posun vyjádříme z fázorového diagramu na obrázku nebo využijeme vzorce, které jsou odvozeny v úloze Sériový RLC obvod.

  fázorový diagram

  Napětí na tlumivce potom získáme z Ohmova zákona, kde impedanci máme tvořenou z rezistance a induktance.

   

  b) Nejdříve máme vyjádřit velikost kapacity kondenzátoru, který je připojen k tlumivce sériově. Velikost kapacity kondenzátoru má být taková, aby fázový rozdíl mezi napětím a proudem byl nulový. Je-li napětí a proud ve fázi, musí být kapacitance a induktance stejně velké. To lze odvodit z fázorového diagramu nebo k tomu dojdeme výpočtem.

  schéma
 • a) Řešení

  Napětí na tlumivce:

  Ohmův zákon pro střídavé napětí je:

  \[U=IZ=I \sqrt{R^2+X_\mathrm{L}^2}=I \sqrt{R^2+\left(\omega L\right)^2}=I \sqrt{R^2+\left(2 \pi f L\right)^2}.\]

  Po dosazení dostáváme:

  \[U=450{\cdot} 10^{-3}\cdot \sqrt{150^2+\left(2\cdot \pi \cdot 50 {\cdot} 1{,}5\right)^2}\, \mathrm V \dot{=}\,223\, \mathrm V.\]

  Fázový posun mezi napětím a proudem:

  Fázový posun vyjádříme pomocí vztahu:

  \[\mathrm{tg}\, \varphi = \frac{X_\mathrm{L}}{R}=\frac{\omega L}{R}=\frac{2 \pi fL}{R}.\]

  Dosadíme a vyjádříme φ:

  \[ \mathrm{tg}\, \varphi = \left(\frac{2 \pi fL}{R}\right)=\left(\frac{2 \pi \cdot 50 {\cdot} 1{,}5}{150}\right)\,\dot{=}\,3{,}14, \] \[ \varphi\,\dot{=}\,72 ^{\circ}. \]
 • b) Řešení

  Kapacita kondenzátoru:

  Aby fázový posun byl nulový, musí platit: φ = 0 => tg φ = 0.

  Pro fázový posun v sériovém RLC obvodu platí vztah:

  \[\textrm{tg} \varphi = \frac{X_\mathrm{L} - X_\mathrm{C}}{R}.\]

  Řešíme rovnici — za tangens dosadíme nulu a vyjádříme kapacitu kondenzátoru:

  \[ 0 = X_\mathrm{L} - X_\mathrm{C},\] \[ X_\mathrm{C}=X_\mathrm{L}.\]

  K tomuto vztahu se můžeme také dostat přímo pomocí fázorového diagramu (je uveden v části rozbor):

  \[ \frac{1}{\omega C} = \omega L,\] \[ \omega C = \frac{1}{\omega L},\] \[ C = \frac{1}{\omega^2 L}=\frac{1}{(2 \pi f)^2 L}.\]

  Po dosazení dostáváme:

  \[ C = \frac{1}{(2 \pi \cdot 50)^2 1{,}5}\,\mathrm F,\] \[ C \,\dot{=}\,6{,}8 {\cdot} 10^{-6} \,\mathrm F=6{,}8\,\mathrm {\mu F}. \]

   

  Proud v obvodu při napětí 120 V:

  Z Ohmova zákona vyplývá:

  \[I=\frac{U}{Z}=\frac{U}{\sqrt{R^2+(X_\mathrm{L}-X_\mathrm{C})^2}}=\frac{U}{\sqrt{R^2-0}}=\frac{U}{R}. \]

  Po dosazení dostáváme:

  \[I=\frac{120}{150}\,\mathrm A, \] \[I = 0{,}8\,\mathrm A.\]
 • Odpověď

  Bude-li tlumivkou procházet proud 450 mA, pak na ní naměříme napětí přibližně 223 V. Velikost fázového posunu mezi napětím a proudem φ bude pro tento případ asi 72°.

  Připojíme-li kondenzátor k tlumivce sériově tak, aby fázový posun mezi napětím a proudem byl nulový, pak musí být velikost kapacity kondenzátoru rovna přibližně 6,8 μF. Proud protékající tímto obvodem při napětí 120 V bude roven 0,8 A.

Úroveň náročnosti: Obtížnější středoškolská či velmi jednoduchá vysokoškolská úloha
Zaslat komentář k úloze