Kotva

Úloha číslo: 209

Kotva z oceli přiléhá k U-jádru z téhož materiálu. Na jádru je navinuta cívka se 600 závity. Průřez jádra je 6,25 cm2, délka střední siločáry 50 cm a relativní permeabilita oceli μr = 1200. Jaký proud musí protékat cívkou, aby kotva byla držena silou 500 N ?

Poznámka: Při odtržení kotvy od jádra uvažujte permeabilitu pole ve vzduchové mezeře rovnu permeabilitě vakua.

kotva a U-jádro
 • Nápověda

  Síla, kterou je kotva držena k jádru, se rovná síle, kterou musíme vynaložit, abychom kotvu odtrhli. Při malém vzdalování kotvy se práce vnějších sil projeví jako přírůstek energie magnetického pole.

 • Rozbor

  Abychom mohli odtrhnout kotvu od jádra cívky, musíme vykonat práci, která je rovna přírůstku energie, uložené v magnetickém poli.

  Práce, kterou vykonáme při odtahování kotvy od jádra, se rovná práci síly, kterou působíme po malé dráze. Energie uložená v magnetickém poli cívky je rovna hustotě energie magnetického pole ve vzduchové mezeře, která vznikne posunutím kotvy.

 • Řešení

  Při odtržení kotvy od jádra cívky musíme vykonat práci dW, která je rovna energii dE, uložené v magnetickém poli vzniklé vzduchové mezery o šířce dx

  \[\mathrm{d}W=\mathrm{d}E.\]

  Práci si vyjádříme jako sílu \(\vec{F}\), kterou působíme ve stejném směru po malé dráze dx. A energii pomocí hustoty energie magnetického pole w v malém objemu dV

  \[F\mathrm{d}x=w\mathrm{d}V.\tag{1}\]

  Pro hustotu energie magnetického pole platí

  \[w=\frac{1}{2}\frac{B^2}{\mu_o}.\]

  Odvození hustoty energie najdete v dalším oddíle.

  Hustotu energie dosadíme do rovnice (1) a dostáváme vztah

  \[F\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\frac{B^2}{\mu_o}\mathrm{d}V.\]

  Infinitezimální objem dV při malém posunutí od jádra si můžeme vyjádřit jako dV = 2Sdx, kde S je průřez jádra. Protože jádro přisedá ke kotvě na dvou místech, musíme uvažovat dvě vzduchové mezery

  \[F\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\,\frac{B^2}{\mu_o}\,2S\mathrm{d}x.\]

  Pro velikost síly, kterou musíme vykonat, aby se kotva odtrhla od ocelového jádra, dostáváme vztah

  \[F=\frac{B^2}{\mu_o}S.\]

  Za velikost magnetické indukce dosadíme výraz pro magnetickou indukci cívky a vezmeme v úvahu, že cívka je namotána na ocelovém jádře o relativní permeabilitě μr

  \[B=\frac{\mu_o \mu_r N I}{l}.\]

  Síla potřebná na odtržení kotvy od jádra je tedy

  \[F=\frac{\mu_o {\mu_r}^2 N^2 I^2S}{l^2}.\]

  Z výrazu pro velikost síly F vyjádříme neznámý proud I, který musí cívkou procházet

  \[I=\frac{l}{\mu_r N}\,{\sqrt{\frac{2F}{\mu_0 S}}}\mathrm{.}\]
 • Odvození hustoty energie magnetického pole w

  Uvažujme cívku s průřezem o obsahu S. V ní sledujeme úsek délky l, ten vymezuje uvnitř cívky objem V o velikosti Sl. Protéká-li cívkou proud I, vytvoří se uvnitř objemu V homogenní pole o velikosti magnetické indukce B. Pole vně cívky je téměř nulové.

  Pro celkovou energii magnetického pole cívky platí vztah

  \[E=\frac{1}{2}LI^2.\]

  Hustotu energie pak můžeme vyjádřit jako

  \[w=\frac{E}{V}=\frac{LI^2}{2Sl}.\]

  Za indukčnost L dosadíme vztah pro indukčnost cívky

  \[L=\mu _0 N^2 lS.\]

  Pro hustotu magnetického pole tedy dostáváme výraz

  \[w=\frac{1}{2}\frac{\mu_0 N^2lS I^2}{Sl}=\frac{1}{2}\mu_0 N^2 I^2.\]

  Uvědomíme-li si, že pro velikost magnetické indukce vně cívky, platí tvar

  \[B=\mu_o N I.\]

  Můžeme výraz pro hustotu energie upravit na tvar

  \[w=\frac{1}{2}\frac{B^2}{\mu_o}.\]
 • Zápis a číselné dosazení

  \(N = 600\) počet závitů cívky
  \(\mu_r = 1200\) relativní permeabilita oceli
  \(S = 6{,}25\,\mathrm{cm^{2}}=6{,}25{\cdot} 10^{-4}\,\mathrm{m^{2}}\) průřez jádra cívky
  \(l=50\,\mathrm{cm}=0{,}50\,\mathrm{m}\) délka střední siločáry
  \(F=500\,\mathrm{N}\) síla držící kotvu
  \(I = \mathrm{?}\,\mathrm{(A)}\) proud tekoucí cívkou
  Z tabulek:
  \(\mu_o = 4 \pi \cdot 10^{-7}\,\mathrm{H m^{-1} }\) permeabilita vakua

  \[I=\frac{l}{\mu_r N}\,{\sqrt{\frac{F}{\mu_0 S}}}=\frac{0{,}5}{1200 {\cdot} 600}\,{\sqrt{\frac{500}{4\cdot \pi \cdot 10^{-7} \cdot 6{,}25{\cdot} 10^{-4}}}}\,\mathrm{A}\,\dot{=}\,0{,}554\,\mathrm{A} = 554\,\mathrm{mA}\]
 • Odpověď

  Aby byla kotva k jádru držena silou 500 N, musí cívkou protékat proud o velikosti přibližně 554 mA.

Úroveň náročnosti: Vysokoškolská úloha
K řešení úlohy je třeba vyhledat nějaké údaje.
Zaslat komentář k úloze