Bedna na nakloněné rovině s kladkou

Úloha číslo: 95

Za jakou dobu sjede bedna o hmotnosti m1 délku s po nakloněné rovině s úhlem sklonu α, je-li bedna pomocí provazu a kladky spojena s kbelíkem o hmotnosti m2? Vzájemný poměr m1/m2 je takový, že pohyb probíhá po nakloněné rovině směrem dolů. Tření, moment setrvačnosti kladky a hmotnost provazu zanedbejte.

Obrázek k zadání úlohy
 • Zápis

  m1 hmotnost bedny
  m2 hmotnost kbelíku
  s vzdálenost, kterou bedna ujede
  α sklon roviny
  t = ? čas, za který bedna urazí dráhu s
 • Nápověda 1 – pohybové rovnice

  Nakreslete si obrázek a vyznačte v něm všechny síly působící na bednu a kbelík. Napište pohybovou rovnici pro bednu a pro kbelík.

 • Nápověda 2 – zrychlení bedny

  Z pohybových rovnic (4) a (5) vyjádřete zrychlení bedny.

 • Řešení k nápovědě 2 – zrychlení vozíku

  Dostáváme soustavu dvou rovnic o dvou neznámých, po jejím vyřešení získáme zrychlení soustavy.

  Sečteme-li obě rovnice (4) a (5), dostáváme:

  \[m_1g \sin\alpha \,-\, m_2g\,=\,\left(m_1+m_2\right)a\,,\] \[a\,=\,\frac{\left(m_1 \sin\alpha \,-\, m_2\right)g}{m_1\,+\,m_2}.\tag{6}\]

  Vztah (6) udává velikost zrychlení, se kterým bedna sjíždí po nakloněné rovině.

 • Nápověda 3 – doba, za kterou bedna urazí dráhu s

  Závisí zrychlení bedny na čase? O jaký typ pohybu jde? Jak můžete v tomto případě vyjádřit uraženou dráhu?

 • CELKOVÉ ŘEŠENÍ

  Síly působící na bednu a kbelík:

  Na bednu působí tyto síly:

  \(\vec{F}_\mathrm{G1}\)…síla tíhová

  \(\vec{N}\)…tlaková síla podložky

  \(\vec{T}\)…tahová síla provazu

  Na kbelík působí tyto síly:

  \(\vec{F}_\mathrm{G1}\)…síla tíhová

  \(\vec{T^{'}}\)…tahová síla provazu

  Síly působící na kbelík a bednu

  Pohybové rovnice:

  Bedna i kbelík se pohybují se stejným zrychlením.

  Pro bednu:

  \[\vec{F}_\mathrm{G1}+\vec{N}+\vec{T}\,=\,m_1\vec{a}\]

  Pro kbelík:

  \[\vec{F}_\mathrm{G2}+\vec{T^{'}}\,=\,m_2\vec{a}\]

  Abychom mohli pohybové rovnice přepsat skalárně, zvolíme si souřadný systém os x, y tak, že osu x zvolíme ve směru pohybu bedny (kbelíku) a osu y kolmo na osu x.

  Síly působící na kbelík a bednu (se souřadnicemi)

  Sílu \(F_\mathrm{G1}\) rozložíme na 2 složky do směru těchto os:

  \[F_\mathrm{{G1}_x}\,=\,F_\mathrm{G1}\sin\alpha,\] \[F_\mathrm{{G1}_y}\,=\,F_\mathrm{G1}\cos\alpha.\]

  Pohybové rovnice přepíšeme skalárně:

  Pro bednu:

  \[x:\qquad F_\mathrm{G1} sin\alpha - T \,=\, m_1a\tag{1}\] \[y:\qquad N - F_\mathrm{G1} cos\alpha \,=\, 0\tag{2}\]

  Ve směru osy y se bedna nepohybuje, proto je zrychlení rovno nule.

  Pro kbelík:

  \[x:\qquad T^{'} - F_\mathrm{G2} \,=\, m_2a\tag{3}\]

  Jelikož hmotnost kladky zanedbáváme, nemá žádný moment setrvačnosti a neovlivňuje provazové síly. Kbelík působí prostřednictvím provazu na bednu a bedna zase na kbelík. Podle 3. Newtonova zákona platí:

  \[\left|\vec{T}\right|\,=\,\left|\vec{T^{'}}\right|\,.\]

  Dosadíme za \(F_\mathrm{G1}\,=\,m_1g\), \( F_\mathrm{G2}\,=\,m_2g\) a přepíšeme rovnice (1) a (3):

  \[m_1g sin\alpha - T \,=\, m_1a,\tag{4}\] \[T - m_2g\,=\, m_2a.\tag{5}\]

  Dostáváme soustavu dvou rovnic o dvou neznámých, po jejím vyřešení získáme zrychlení soustavy.

  Sečteme-li obě rovnice (4) a (5), dostáváme:

  \[m_1g \sin\alpha \,-\, m_2g\,=\,\left(m_1+m_2\right)a\,,\] \[a\,=\,\frac{\left(m_1 \sin\alpha \,-\, m_2\right)g}{m_1\,+\,m_2}.\tag{6}\]

  Vztah (6) udává velikost zrychlení, se kterým bedna sjíždí po nakloněné rovině.

  Výpočet času, za který bedna urazí dráhu s:

  Ze vztahu (6) vidíme, že zrychlení bedny nezávisí na čase. Jde tedy o pohyb rovnoměrně zrychlený, pro nějž platí vztah pro uraženou dráhu s:

  \[s\,=\,\frac{at^2}{2}\,.\tag{7}\]

  t… čas, za který ujede bedna dráhu s

  Ze vztahu (7) vyjádříme čas t:

  \[t\,=\, \sqrt{\frac{2s}{a}}\,.\tag{8}\]

  Do vztahu (8) dosadíme zrychlení ze vztahu (6):

  \[t\,=\,\sqrt{\frac{2s\left(m_1\,+\,m_2\right)}{\left(m_1 \sin\alpha \,-\, m_2\right)g}}\,.\tag{9}\]
 • CELKOVÁ ODPOVĚĎ

  Bedna sjede délku s po nakloněné rovině za dobu \[t\,=\,\sqrt{\frac{2s\left(m_1\,+\,m_2\right)}{\left(m_1 \sin\alpha \,-\, m_2\right)g}}\,.\]

Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro studenty střední školy
Původní zdroj: Mandíková, D., Rojko, M.: Soubor úloh z mechaniky pro studium
učitelství. I. část. Interní materiál, MFF UK, Praha 1994.
Zpracováno v bakalářské práci Karolíny Slavíkové (2008).
×Původní zdroj: Mandíková, D., Rojko, M.: Soubor úloh z mechaniky pro studium učitelství. I. část. Interní materiál, MFF UK, Praha 1994. Zpracováno v bakalářské práci Karolíny Slavíkové (2008).
En translation
Pl translation
Zaslat komentář k úloze