Pohyb daný graficky I

Úloha číslo: 15

Na obrázku jsou grafy závislosti dráhy na čase přímočarých pohybů autíček A, B, C, D.

a) Charakterizujte slovy pohyb jednotlivých autíček.

b) Určete průměrnou velikost rychlosti jednotlivých autíček v časovém intervalu od 0 s do 4 s.

c) Určete velikost okamžité rychlosti jednotlivých autíček v čase 4 s.

d) Sestrojte do jednoho obrázku grafy závislosti rychlosti na čase pro jednotlivá autíčka.

e) Určete celkově uraženou dráhu v čase t1 = 10 s  jednotlivých autíček (včetně případné počáteční nenulové dráhy), pokud by pohyb pokračoval podle uvedené grafické závislosti.

Obrázek k zadání úlohy

 • Nápověda 1 pro a): Popisy pohybů

  Graf A: Mění se dráha s časem?

  Graf B, C: Jaká matematická funkce popisuje závislost dráhy na čase těchto pohybů? Co můžete říct o přírůstku dráhy za stejné časové intervaly u těchto pohybů a co o rychlosti?

  Graf D: Jaká matematická funkce popisuje závislost dráhy na čase u tohoto pohybu? Jak se bude měnit s časem rychlost tohoto pohybu?

 • Nápověda 2 pro b): Uražená dráha, průměrná rychlost

  Jakou dráhu urazila autíčka v časovém intervalu od 0 s do 4 s?

  Jak spočítáte průměrnou velikost rychlosti, znáte-li dráhu a čas?

 • Nápověda 3 pro c): Okamžitá rychlost

  Graf A, B, C: Jak se s časem mění rychlost u těchto pohybů?

  Kde je v grafech s(t) „schovaná“ rychlost?

  Graf D: Jak se s časem mění dráha rovnoměrně zrychleného pohybu?

  Umíte s využitím hodnot z grafu spočítat zrychlení? Co pak platí pro okamžitou rychlost?

 • Nápověda 4 pro d): Grafy v = v (t)

  Z odpovědí na předchozí nápovědy víte, jak se s časem mění rychlost u jednotlivých pohybů, a znáte i její velikost v určitém čase. Stačí to jen zakreslit do grafu.

 • Nápověda 5 pro e): Uražená dráha

  Vyjádřete matematicky závislosti dráhy na čase s(t) dané grafem. (Pro graf D najdete odpověď v řešení bodu c)).

  Pak zjistěte hodnotu dráhy pro t = t1 = 10 s.

 • CELKOVÉ ŘEŠENÍ

  a) Graf A: Dráha autíčka A se s časem nemění. Autíčko je v klidu. Počáteční uražená dráha je 10 m.

  Graf B: Jedná se o lineární závislost dráhy na čase. Rychlost pohybu se nemění. Jde o rovnoměrný přímočarý pohyb s počáteční uraženou dráhou 4 m.

  Graf C: Jedná se o lineární závislost dráhy na čase. Rychlost pohybu se nemění. Jde o rovnoměrný přímočarý pohyb s nulovou počáteční uraženou dráhou.

  Graf D: Grafem dráhy je parabola – dráha narůstá kvadraticky s časem. Rychlost pak roste lineárně s časem. Jedná se o rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb s nulovou počáteční dráhou.

   

  b) Průměrná velikost rychlosti vp je určena podílem uražené dráhy a odpovídajícího časového intervalu, tedy 4 s:

  A: uražená dráha \(s_4 =\, 0\),   \(v_\mathrm{p}=\,0\),

  B: uražená dráha \(s_4 =\, 6 \,\mathrm{m}\),  \(v_\mathrm{p} =\, \frac{6}{4}\,\mathrm{m \cdot s^{−1} }=\, 1{,}5\,\mathrm{m \cdot s^{−1} }\),

  C: uražená dráha \(s_4 =\, 10 \,\mathrm{m}\),  \(v_\mathrm{p} =\, \frac{10}{4}\,\mathrm{m \cdot s^{−1} }=\, 2{,}5\,\mathrm{m \cdot s^{−1} }\),

  D: uražená dráha \(s_4 =\, 10 \,\mathrm{m}\),  \(v_\mathrm{p} =\, \frac{10}{4}\,\mathrm{m \cdot s^{−1} }=\, 2{,}5\,\mathrm{m \cdot s^{−1} }\).

   

  c)  Graf A, B, C: Rychlost se s časem nemění. Okamžitá rychlost je tedy rovna průměrné rychlosti spočítané v b).

  Rychlost je daná sklonem přímek – jejich směrnicí.

  Graf D:

  Dráha rovnoměrně zrychleného přímočarého pohybu je daná vztahem:

  \[s=\,\frac{at^{2} }{2}\,.\]

  (Dráha a rychlost v čase t = 0 s byla rovna nule.)

  Z grafu odečteme:

  v čase \(t = 4\,\mathrm{s}\)   je \(s(4)=10\,\mathrm{m}\) .

  Platí tedy:

  \[10\,\mathrm{m}\,=\,\frac{a \cdot 4^{2}\,\mathrm{s^{2}}}{2}.\]

  Odtud:

  \[a=1{,}25\,\mathrm{m \cdot s^{−2} }.\]

  Pro okamžitou rychlost platí:

  \[v=at= (1{,}25 {\cdot} 4)\,\mathrm{m \cdot s^{−1}}=\, 5\,\mathrm{m \cdot s^{−1} }.\]

   

  d) Z odpovědí v předchozích částech víme, jak se s časem mění rychlost u jednotlivých pohybů, a známe i její velikost v určitém čase. Stačí to jen zakreslit do grafu.

  Grafy závislostí rychlostí na čase jednotlivých pohybů:

  Graf závislosti rychlosti na čase

  Rychlost autíček A, B, C se s časem neměnila:

  Pohyb autíčka A: \(v_\mathrm{A} =\, 0\).

  Pohyb autíčka B: \(v_\mathrm{B} =\, 1{,}5\,\mathrm{m \cdot s^{−1} }\).

  Pohyb autíčka C: \(v_\mathrm{C} =\, 2{,}5\,\mathrm{m \cdot s^{−1} }\).

  Pohyb autíčka D:

  Z grafu závislosti dráhy na čase:

  \[s=\,\frac{at^{2} }{2},\] \[10\,\mathrm{m} \,=\,\frac{a \cdot 4^{2}\,\mathrm{s^{2}}}{2},\] \[a=\,1{,}25\,\mathrm{m \cdot s^{−2} }.\]

  Pro závislost rychlosti na čase platí:

  \[v=at\,,\] \[v=1{,}25\,\mathrm{m \cdot s^{−2} }\cdot t\,.\]

   

  e) Vyjádříme matematicky závislosti dráhy na čase s(t) dané grafem. (Pro graf D je odpověď v řešení bodu c)).

  Pak zjistíme hodnotu dráhy pro t = t1 = 10 s.

  A: Autíčko je stále v klidu:

  \[s_0=s_1=\,10\,\mathrm{m}\,.\]

  B: Jedná se o rovnoměrný přímočarý pohyb s nenulovou počáteční dráhou:

  \[s_1=s_0+v_\mathrm{B}t_1=\,(4+1{,}5{\cdot} 10)\,\mathrm{m}\,=19\,\mathrm{m}\,.\]

  C: Jedná se o rovnoměrný přímočarý pohyb s nulovou počáteční dráhou:

  \[s_1=v_\mathrm{C}t_1=(2{,}5.10)\,\mathrm{m}=25\,\mathrm{m}\,.\]

  D: Jedná se o rovnoměrně zrychlený pohyb s nulovou počáteční dráhou:

  \[s_1=\frac{at_1^{2}}{2}=\frac{(1{,}25{\cdot} 100)\,\mathrm{m} }{2}=62{,}5\,\mathrm{m}\,.\]
 • Odpověď

  a) A: Autíčko je v  klidu.
  B, C:  Jedná se o rovnoměrný přímočarý pohyb.
  D: Jedná se o pohyb rovnoměrně zrychlený přímočarý.

   

  b) A:  Průměrná velikost rychlosti v časovém intervalu od 0 s do 4 s je nulová.
  B:  Průměrná velikost rychlosti v časovém intervalu od 0 s do 4 s je 1,5 m·s−1.
  C:  Průměrná velikost rychlosti v časovém intervalu od 0 s do 4 s je 2,5 m·s−1.
  D:  Průměrná velikost rychlosti v časovém intervalu od 0 s do 4 s je 2,5 m·s−1.

   

  c) A:  Okamžitá rychlost v čase 4 s je nulová.
  B:  Velikost okamžité rychlosti v čase 4 s je 1,5 m·s−1.
  C:  Velikost okamžité rychlosti v čase 4 s je 2,5 m·s−1.
  D:  Velikost okamžité rychlosti v čase 4 s je 5 m·s−1.

  d)

  Graf závislosti rychlosti na čase

   

  e) A:  Celková uražená dráha v čase 10 s je 10 m.
  B:  Celková uražená dráha v čase 10 s je 19 m.
  C:  Celková uražená dráha v čase 10 s je 25 m.
  D:  Celková uražená dráha v čase 10 s je 62,5 m.
Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro studenty střední školy
Úloha na zjišťování faktů
Úloha na překlad, transformaci
Původní zdroj: http://fo.cuni.cz - upraveno.

Zpracováno v diplomové práci Jany Moltašové (2011).
×Původní zdroj: http://fo.cuni.cz - upraveno. Zpracováno v diplomové práci Jany Moltašové (2011).
En translation
Zaslat komentář k úloze