Těžiště neobvyklého kruhu

Úloha číslo: 1128

Určete polohu těžiště plošného útvaru znázorněného na obrázku níže.

Zkoumaný útvar
 • Nápověda 1

  Zamyslete se nad tím, co vlastně znamená úkol „určete polohu těžiště“. Co má být výstupem úlohy, co vlastně určujete?

 • Nápověda 2

  Vhodně umístěte útvar do souřadného systému. Lze jeho polohu zvolit tak, aby se další výpočty zjednodušily, event. některé nebylo třeba vůbec dělat?

 • Popis metody

  Polohový vektor rT popisující polohu těžiště obvykle počítáme pomocí integrálu:

  \[\vec{r}_\mathrm{T}\,=\,\frac{\int{\vec{r}}dm}{{\int}dm}.\]

  Tvar tohoto zkoumaného objektu je ovšem netypický a získat x-ovou souřadnici těžiště integrací je – jemně řečeno – nesmírně obtížné. Níže se proto pokusíme daný problém vyřešit jiným způsobem (omezujeme se na rovinný problém). Pomohou nám dva různé pohledy na stejný celek:

  Situace 1: Na chvíli si představíme, že do našeho útvaru doplníme zpátky vyříznutý malý kruh. Těžiště T1 doplněného velkého kruhu o hmotnosti m bude ležet v jeho středu, jeho souřadnice tedy bude xT1 = R.

  Situace 2: Nyní si plný kruh opět rozdělíme na:

  • „vykousnutý“ útvar o hmotnosti m1, jehož těžiště má hledanou souřadnici xT,
  • malý kruh o hmotnosti m2, jehož těžiště T2 má souřadnici xT2 = 3R/2.
  Souřadnice těžišť jednotlivých částí obrazce

  Protože jsme tentýž zkoumaný objekt popsali jednou jako celek, jednou jako systém dvou částí, je jasné, že těžiště soustavy „vykousnutý“ útvar + malý kruh musí být v místě těžiště celého plného kruhu. Tato myšlenka pro nás bude východiskem při dalších výpočtech.

 • Nápověda 3

  Myšlenku uvedenou tučně v předcházející části „Popis metody“ převeďte do matematického vyjádření. Dosaďte známé souřadnice xT1xT2 a vyjádřete neznámou xT.

 • Nápověda 4

  Pomocí plošné hustoty dopočtěte hmotnosti m1m2. Předpokládejte, že útvar je homogenní a jeho plošná hustota ρ je tedy všude stejná.

 • Nápověda 5

  Dosaďte hmotnosti ze vztahů (5) a (6) do vztahu (4) a vyjádřete hledanou souřadnici xT.

 • Celkové řešení

  Určit polohu těžiště znamená určit souřadnice těžiště v nějakém vhodně zvoleném souřadném systému. Protože daný útvar je rovinný (třetí rozměr, „výšku“, zanedbáváme), jsou výstupem úlohy dvě souřadnice těžiště T: xT, yT. Výhodné umístění útvaru do souřadného systému ukazuje obrázek níže – levý okraj útvaru prochází počátkem soustavy souřadnic.

  Umístění útvaru do souřadného systému

  Protože takto umístěný útvar je osově symetrický podle osy x, musí jeho těžiště ležet na této ose – libovolný bod na ose x má ovšem nulovou y-ovou souřadnici, tedy ihned můžeme psát:

  \[y_\mathrm{T}\,=\,0.\]

  Dále tedy stačí vypočítat pouze x-ovou souřadnici těžiště xT. Tento výpočet obvykle provádíme pomocí integrálu:

  \[\vec{r}_\mathrm{T}\,=\,\frac{\int{\vec{r}}dm}{{\int}dm},\]

  kde rT je polohový vektor popisující polohu těžiště. Tvar tohoto zkoumaného objektu je ovšem netypický a získat x-ovou souřadnici těžiště integrací je – jemně řečeno – nesmírně obtížné. Níže se proto pokusíme daný problém vyřešit jiným způsobem (omezujeme se na rovinný problém). Pomohou nám dva různé pohledy na stejný celek:

  Situace 1: Na chvíli si představíme, že do našeho útvaru doplníme zpátky vyříznutý malý kruh. Těžiště T1 doplněného velkého kruhu o hmotnosti m bude ležet v jeho středu, jeho souřadnice tedy bude xT1 = R.

  Situace 2: Nyní si plný kruh opět rozdělíme na:

  • „vykousnutý“ útvar o hmotnosti m1, jehož těžiště má hledanou souřadnici xT ,
  • malý kruh o hmotnosti m2, jehož těžiště T2 má souřadnici xT2 = 3R/2.
  Souřadnice těžišť jednotlivých částí obrazce

  Protože jsme tentýž zkoumaný objekt popsali jednou jako celek, jednou jako systém dvou částí, je jasné, že těžiště soustavy „vykousnutý“ útvar + malý kruh musí být v místě těžiště celého plného kruhu. Této myšlence lze dát následující matematickou podobu:

  \[x_\mathrm{T1}\,=\,\frac{m_1x_\mathrm{T}\,+\,m_2x_\mathrm{T2}}{m_1\,+\,m_2},\tag{1}\]

  kde pravá strana rovnice vychází ze vzorce pro výpočet polohy těžiště soustavy hmotných bodů či těles – podrobněji například v úloze Těžiště různě uspořádaných soustav koulí.

  Protože známe souřadnice xT1xT2, můžeme za ně do vztahu (1) dosadit a vyjádřit xT:

  \[R\,=\,\frac{m_1x_\mathrm{T}\,+\,m_2{\cdot}\frac{3R}{2}}{m_1\,+\,m_2},\tag{2}\] \[R(m_1\,+\,m_2)\,-\,m_2\frac{3R}{2}\,=\,m_1x_\mathrm{T},\tag{3}\] \[x_\mathrm{T}\,=\,R(1\,-\,\frac{m_2}{2m_1}).\tag{4}\]

  Hmotnost malého kruhu m2 určíme jako součin obsahu malého kruhu a plošné hustoty:

  \[m_2\,=\,{\pi}\frac{R^2}{4}\varrho.\tag{5}\]

  Hmotnost m1 „vykousnutého“ útvaru můžeme určit jako rozdíl hmotnosti m celého velkého kruhu a hmotnosti m2 malého kruhu:

  \[m_1\,=\,m\,-\,m_2\,=\,{\pi}R^2\varrho\,-\,{\pi}\frac{R^2}{4}\varrho\,=\,\frac{3}{4}{\pi}R^2\varrho.\tag{6}\]

  Na závěr dosadíme ze vztahů (5) a (6) do vztahu (4):

  \[x_\mathrm{T}\,=\,R(1\,-\,\frac{m_2}{2m_1})\,=\,R(1\,-\,\frac{{\pi}\frac{R^2}{4}\varrho}{2{\cdot}\frac{3}{4}{\pi}R^2\varrho})\,=\,\frac{5}{6}R.\tag{7}\]

  Souřadnice těžiště „vykousnutého“ útvaru xT je tedy rovna 5R/6.

 • Alternativní řešení

  Jiná metoda řešení je postavená na znalosti práce s momenty sil. Využívá poznatku, že máme-li (v rovině) soustavu hmotných bodů či plošných útvarů podrobenou silám, můžeme vzhledem k libovolnému bodu roviny určit momenty těchto sil. Tyto síly mají dohromady na soustavu stejný otáčivý účinek jako jejich výslednice s působištěm v těžišti soustavy. Určíme tedy nejdříve momenty jednotlivých sil:

  Určení momentu tíhové síly – útvar považujeme za celek:

  Působiště tíhové síly FG je v těžišti T zkoumaného útvaru – rameno tíhové síly je tedy rovno hledané veličině xT (viz obrázek):

  Moment tíhové síly

  Pro velikost momentu tíhové síly FG vzhledem k počátku souřadného systému tedy platí:

  \[M_1\,=\,F_Gx_\mathrm{T}\,=\,mgx_\mathrm{T}\,=\,{\varrho}Sgx_\mathrm{T},\tag{8}\]

  kde ρ je plošná hustota útvaru, S jeho plošný obsah a g tíhové zrychlení.

  Z geometrických vlastností obrazce můžeme jeho obsah určit jako:

  \[S\,=\,{\pi}R^2\,-\,{\pi}(\frac{R}{2})^2\,=\,\frac{3}{4}{\pi}R^2.\tag{9}\]

  Dosazením ze vztahu (9) do vztahu (8) dostáváme:

  \[M_1\,=\,\frac{3}{4}{\pi}R^2{\varrho}g{\cdot}x_T.\tag{10}\]

  Určení momentů sil – útvar rozložíme na dvě části:

  Nyní budeme uvažovat velký kruh bez jakýchkoli vyříznutí. Na takový kruh působí síla FG1, jejíž působiště je ve středu velkého kruhu, a pro velikost momentu tíhové síly FG1 vzhledem k počátku soustavy souřadnic tedy platí:

  \[M_2\,=\,F_\mathrm{G1}R.\] Protože doplněním velkého kruhu o vyřízlou část jsme zvětšili jeho hmotnost, budeme nyní uvažovat, že malý kruh má efektivní hmotnost zápornou – tak dostaneme výslednou hmotnost útvaru. (Jako by vykrojený malý kruh nadlehčoval velký plný kruh.) Efektivní tíhová síla na malý kruh FG2 bude tedy směřovat svisle vzhůru a její působiště bude ve středu malého kruhu. Pro velikost momentu tíhové síly FG2 vzhledem k počátku soustavy souřadnic pak platí: \[M_3\,=\,F_\mathrm{G2}{\cdot}\frac{3R}{2}.\]

  Ramena sil lze snadno odečíst z obrázku:

  Momenty sil

  Výsledný moment sil FG1FG2 získáme jako rozdíl dílčích momentů (rozdíl proto, že síly mají opačné otáčivé účinky). Pro velikost výsledného momentu M tedy platí:

  \[M\,=\,M_2\,-\,M_3\,=\,R(F_\mathrm{G1}\,-\,\frac{3}{2}F_\mathrm{G2}).\tag{11}\]

  Vztah (11) nyní upravíme pomocí plošné hustoty ρ podobně jako vztah (1):

  \[M\,=\,Rg(m_1\,-\,\frac{3}{2}m_2)\,=\,Rg{\varrho}(S_1\,-\,\frac{3}{2}S_2),\tag{12}\]

  kde S1 je obsah velkého kruhu a S2 obsah malého kruhu. S přihlédnutím ke geometrii útvaru lze psát:

  \[M\,=\,Rg{\varrho}({\pi}R^2\,-\,\frac{3}{2}{\pi}({\frac{R}{2}})^2)\,=\,\frac{5}{8}R^3g{\varrho}{\pi}.\tag{13}\]

  Porovnání výše vypočítaných momentů:

  Podle základní úvahy našeho postupu platí:

  \[M_1\,=\,M.\tag{14}\]

  Dosadíme do rovnosti (14) ze vztahů (10) a (13) a vyjádříme xT:

  \[\frac{3}{4}{\pi}R^2{\varrho}g{\cdot}x_\mathrm{T}\,=\,\frac{5}{8}R^3g{\varrho}{\pi},\] \[\frac{3}{4}x_T\,=\,\frac{5}{8}R,\] \[x_\mathrm{T}\,=\,\frac{20}{24}R\,=\,\frac{5}{6}R.\]

  Souřadnice těžiště xT je rovna 5R/6.

 • Odpověď

  Souřadnice těžiště zadaného útvaru v námi zvoleném souřadném systému jsou:

  \[x_\mathrm{T}\,=\,\frac{5}{6}R,\] \[y_\mathrm{T}\,=\,0.\]
Úroveň náročnosti: Vysokoškolská úloha
Úloha na odvozování (dedukci)
Původní zdroj: Mandíková, D., Rojko, M.: Soubor úloh z mechaniky pro studium
učitelství. I. část. Interní materiál, MFF UK, Praha 1994
×Původní zdroj: Mandíková, D., Rojko, M.: Soubor úloh z mechaniky pro studium učitelství. I. část. Interní materiál, MFF UK, Praha 1994
En translation
Zaslat komentář k úloze