Náraz střely na konec otočné tyče

Úloha číslo: 489

Dřevěná tyč délky 40 cm a hmotnosti 1 kg se může otáčet kolem osy kolmé na tyč a procházející jejím středem. Na konec tyče narazí střela o hmotnosti 10 g a rychlosti 200 m·s-1 ve směru kolmém na osu i na tyč. Určete úhlovou rychlost, kterou se tyč dá do pohybu, když v ní střela uvázne.

Poznámka: Předpokládáme, že střela se do tyče nejprve velmi rychle zaryje a pak se dá celá soustava do pohybu hledanou úhlovou rychlostí.

Náraz střely do tyče
 • Zápis

  d = 40 cm délka tyče
  M = 1 kg hmotnost tyče
  m = 10 g hmotnost střely
  v1 = 200 m·s−1 rychlost střely
  ω = ? (s−1) rychlost otáčení tyče
 • Teorie – vektorový součin

  Vektorovým součinem vektorů \(\vec{a}\times \vec{b}\) rozumíme operaci, která dané dvojici přiřadí vektor \(\vec{c}\), pro nějž bude platit:

  • \(\vec{c} = \vec{n} |\vec{a}||\vec{b}| sin \varphi\),
  • \(\vec{a}\vec{b}\vec{c}\) tvoří pravotočivou bázi,

  kde \( \vec{n}\) je jednotkový vektor kolmý na \(\vec{a}\) i \(\vec{b}\) a φ je úhel, který vektory \(\vec{a}\) a \(\vec{b}\) svírají.

  Zda trojice vektorů \(\vec{a}\vec{b}\vec{c}\), kde \(\vec{c}\) je kolmý na dva zbylé, tvoří pravotočivou bázi, zjistíme podle pravidla pravé ruky. Pokud prsty pravé ruky ukazují směr nejkratší cesty, kterou by se na sebe přenesly \(\vec{a}\) a \(\vec{b}\), pak zdvižený palec ukazuje směr vektoru \(\vec{c}\). Není-li tato podmínka splněna, jedná se o bázi levotočivou.

  Zvláště důležité jsou tedy případy:

  • φ = 0 (vektory jsou rovnoběžné) → \(\vec{a}\times \vec{b} = 0,\)
  • φ = π/2 nebo 3π/2 (vektory jsou kolmé) → \(\vec{a}\times \vec{b} = \vec{n} |\vec{a}||\vec{b}|,\)
  Pravotočivá soustava
  \[\vec{a}\times \vec{b} = \vec{c},\] \[\vec{b}\times \vec{a} = -\vec{c},\] \[\vec{c}\times \vec{a} = \vec{b},\] \[\vec{c}\times \vec{b} = -\vec{a}.\]

  A tak dále...

 • Nápověda 1

  Co musí platit pro soustavu tyč–střela těsně před a po nárazu střely do tyče? Nelze najít nějakou zachovávající se veličinu?

 • Nápověda 2

  Jak je definován moment hybnosti? Zapište jeho definici pro hmotný bod a také vztah, který můžete použít v případě tuhého tělesa otáčejícího se okolo pevné osy.

  Zapište i příslušné velikosti vektoru momentu hybnosti a uvědomte si, kam vektor míří.

 • Nápověda 3

  Zapište, čemu je roven moment hybnosti soustavy tyč–střela těsně před zásahem a těsně po zásahu. Zjistěte, jaký má směr, a napište i příslušné velikosti momentu hybnosti v obou situacích.

 • Nápověda 4

  K vyjádření hledané úhlové rychlosti využijte zákon zachování momentu hybnosti.

 • Celkové řešení

  Náraz střely do tyče

  Při řešení úlohy vyjdeme ze zákona zachování momentu hybnosti. Budeme zkoumat situaci (1), těsně před nárazem střely, tj. v momentě, od kterého bude mít trajektorie střely už tvar kružnice, a situaci (2), těsně po nárazu střely, kdy už se střela dává do pohybu spolu s tyčí.

  Ze zákona zachování momentu hybnosti dostáváme:

  \[\vec{L}_1 = \vec{L}_2\,,\]

  kde

  \(\vec{L}_1\) ... celkový moment hybnosti soustavy tyč–střela těsně před nárazem střely,

  \(\vec{L}_2\) ... celkový moment hybnosti soustavy tyč–střela těsně po nárazu střely.

  Situace (1) — těsně před nárazem střely:

  Tyč je v této situaci v klidu, celkový moment hybnosti je tedy roven momentu hybnosti střely.

  Moment hybnosti střely vzhledem k ose otáčení je roven:

  \[\vec{L}_1 = \vec{r} \times \vec{p}\,.\]

  Vektor míří kolmo k obrazovce (papíru) a je orientován směrem před ni:

  Pro velikost platí:

  \[L_1 = rp\sin\varphi \,,\]

  kde φ je rovno 90° a r je rovno d/2:

  \[L_1 = pr = mvr = \frac{1}{2}mdv.\tag{1}\]

  Situace (2) — těsně po nárazu střely:

  Střela je již zaryta do tyče a začíná se spolu s ní otáčet. Pro moment hybnosti můžeme psát:

  \[\vec{L}_2 = J\vec{\omega}\,,\]

  kde J je moment setrvačnosti tyče plus střely vzhledem k ose otáčení procházející středem tyče a \(\vec{\omega}\) je hledaná úhlová rychlost otáčení.

  Pro velikost momentu hybnosti platí:

  \[L = J\omega\,.\]

  Směr vektoru momentu hybnosti je daný směrem vektoru úhlové rychlosti a míří kolmo k tyči, stejně jako osa otáčení, orientován je směrem před obrazovku (papír), tedy stejně jako \(\vec{L}_1.\)

  Momenty setrvačnosti tenké tyče otáčející se kolem svého středu a moment setrvačnosti hmotného bodu otáčejícího se po kružnici o průměru d (jím nahradíme střelu) jsou:

  \[J_\mathrm{tyc} = \frac{1}{12}Md^2\,,\] \[J_\mathrm{strela} = mr^2 = m\left(\frac{d}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}md^2\,.\]

  Odtud pro velikost momentu setrvačnosti ve druhé situaci:

  \[L_2 = \omega(J_\mathrm{tyc} + J_\mathrm{strela})\,,\] \[L_2= \omega d^2(\frac{1}{12}M + \frac{1}{4}m)\,.\tag{2}\]

  Ze zákona zachování momentu hybnosti dostáváme:

  \[\vec{L}_1 = \vec{L}_2\,.\]

  Rovnost platí i pro velikosti momentů hybnosti:

  \[L_1 = L_2\,.\]

  Dosadíme ze vztahů (1) a (2):

  \[\frac{1}{2}mdv = \omega d^2(\frac{1}{12}M + \frac{1}{4}m)\,.\]

  Odtud dostáváme:

  \[\omega = \frac{mv}{d(\frac{1}{6}M+\frac{1}{2}m)}\,,\]
  \[\omega = \frac{0{,}01 {\cdot} 200}{0{,}4 \cdot (\frac{1}{6} \cdot 1+\frac{1}{2} \cdot 0{,}01)}  \mathrm{s}^{-1} = 29{,}1  \mathrm{s}^{-1}\,.\]
 • Odpověď

  Úhlovou rychlost tyče po nárazu střely vypočítáme ze vztahu:

  \[\omega = \frac{mv}{d(\frac{1}{6}M+\frac{1}{2}m)}\,.\]

  Číselný výsledek: ω = 29,1 s-1.

Úroveň náročnosti: Obtížnější středoškolská či velmi jednoduchá vysokoškolská úloha
Úloha na odvozování (dedukci)
Původní zdroj: Mandíková, D., Rojko, M.: Soubor úloh z mechaniky pro studium
učitelství. I. část. Interní materiál, MFF UK, Praha 1994
×Původní zdroj: Mandíková, D., Rojko, M.: Soubor úloh z mechaniky pro studium učitelství. I. část. Interní materiál, MFF UK, Praha 1994
En translation
Zaslat komentář k úloze