Plovoucí kužel

Úloha číslo: 1032

Rotační kužel s průměrem podstavy 20 cm a výškou 30 cm je vyroben z materiálu, který má hustotu 800 kg·m-3. Určete, do jaké výšky bude ponořen, plove-li ve vodě špičkou vzhůru.

Ilustrační obrázek k úloze
 • Zápis

  D = 20 cm = 0,20 m průměr podstavy kužele
  u = 30 cm = 0,30 m výška kužele
  ρT = 800 kg·m−3 hustota materiálu, ze kterého je kužel vyroben
  h = ? výška, do které je kužel ponořen
 • Nápověda 1

  Rozmyslete si, jaké síly na kužel plovoucí na vodě působí? Jaký je jejich směr a jaká jejich výslednice? (Uplatněte 1. Newtonův zákon.)

 • Nápověda 2 – určení tíhové síly

  Budete muset vypočítat velikost tíhové a vztlakové síly působící na kužel.

  Nejprve zkuste určit tíhovou sílu působící na kužel. Při dosazování do dobře známého vztahu pro její výpočet potřebujete znát hmotnost kužele – jaké veličiny vám k tomu poskytuje zadání? Využijte definiční vztah pro hustotu a připomeňte si, jak se počítá objem kužele.

 • Nápověda 3 – určení vztlakové síly

  Určete vztlakovou sílu působící na kužel. Kterou z potřebných veličin zatím stále neznáte?

 • Nápověda 4 – určení vztlakové síly

  Navrhněte způsob, jak vypočítat objem ponořené části kužele. Možných postupů je víc. Jistě ale budete potřebovat znát průměr d podstavy takového kužele, který vznikne, když si z původního kužele odmyslíte ponořenou část. Nakreslete si řez původního kužele svislou rovinou a k určení průměru d si připomeňte podobnost trojúhelníků.

 • Nápověda 5

  Dosaďte do vztahu pro vztlakovou sílu a položte ji do rovnosti s tíhovou silou podle vztahu (1). Vyjádřete a číselně dopočítejte veličinu h.

 • Komentář

  Povšimněte si, že výška kužele, která je ponořená, nezávisí na rozměru podstavy kužele, ale pouze na jeho výšce.

 • Poznámka

  Objem ponořené části V0 jsme počítali jako rozdíl objemu celého kužele a vynořené části. Stejně tak by jej bylo možné určit jako objem komolého kužele s podstavami o průměrech Dd.

 • Celkové řešení

  Na kužel působí:

  • tíhová síla FG směrem svisle dolů,
  • vztlaková síla Fvz směrem svisle vzhůru.

  Protože kužel je vzhledem k pozorovateli v klidu, je podle 1. Newtonova zákona výslednice sil na něj působících nulová:

  \[\vec{F}_\mathrm{G}\,+\,\vec{F}_\mathrm{vz}\,=\,\vec{o}\,.\]

  Protože působící síly mají opačný směr, lze pro jejich velikosti psát:

  \[F_\mathrm{G}\,-\,F_\mathrm{vz}\,=\,0\,\Rightarrow\,F_\mathrm{G}\,=\,F_\mathrm{vz}\,.\tag{1}\]

  Tíhovou sílu spočítáme dle důvěrně známého vztahu:

  \[F_\mathrm{G}\,=\,mg\,,\tag{2}\]

  kde g je tíhové zrychlení a m hmotnost kužele – tu ovšem neznáme. Zadána je ale hustota materiálu, ze kterého je kužel vyroben, a některé rozměry. Vyjádříme tedy hmotnost z definičního vztahu pro hustotu:

  \[{\rho}_\mathrm{T}\,=\,\frac{m}{V}\,\Rightarrow\,m\,=\,V{\rho}_\mathrm{T}\,,\tag{3}\]

  kde ρT je hustota materiálu kužele a V jeho objem. Dosazením vztahu (3) do rovnice (2) dostáváme:

  \[F_\mathrm{G}\,=\,V{\rho}_\mathrm{T}g\,.\tag{4}\]

  Také rovnice (4) obsahuje stále ještě veličinu, kterou neznáme – objem V rotačního kužele. Objem se určí jako jedna třetina ze součinu obsahu podstavy a výšky kužele, tedy v našem případě:

  \[V\,=\,\frac{1}{3}{\pi}(\frac{D}{2})^2u\,,\tag{5}\]

  kde Du jsou výše zadané rozměry kužele. Dosazením vztahu (5) do (4) dostáváme finální výraz pro tíhovou sílu:

  \[F_\mathrm{G}\,=\,\frac{1}{12}{\pi}D^2u{\rho}_\mathrm{T}g\,.\tag{6}\]

  Také vztlakovou sílu vypočítáme podle známého vztahu:

  \[F_\mathrm{vz}\,=\,V_0{\rho}g\,,\tag{7}\]

  kde V0 je objem ponořené části kužele, ρ hustota kapaliny (tj. v našem případě vody) a g tíhové zrychlení. První z těchto veličin zatím neznáme.

  Jednoduchý způsob, jak určit objem ponořené části kužele, je odečíst od celkového objemu kužele V objem jeho vynořené části:

  \[V_0\,=\,V\,-\,V'\,.\tag{8}\]

  Celkový objem V jsme již spočítali ve vztahu (5), nyní tedy potřebujeme určit objem vynořené části kužele . Tato část má opět tvar kužele a opět tedy pro její výpočet potřebujeme znát výšku (označme ji v) a obsah podstavy (označme jej Sp):

  \[V'\,=\,\frac{1}{3}S_\mathrm{p}v\,.\tag{9}\]

  Pro snadnější určení těchto dvou veličin si nakreslíme celý kužel v řezu.

  Situace v řezu svislou rovinou

  Snadno odtud vidíme, že:

  \[v\,=\,u\,-\,h\,.\tag{10}\]

  Pro určení obsahu podstavy potřebujeme znát její průměr d (nebo poloměr d/2). Z obrázku je patrné, že trojúhelníky KLO a MNO jsou si podobné, tedy platí:

  \[\frac{D}{d}\,=\,\frac{u}{u-h}\,\Rightarrow\,d\,=\,\frac{D(u\,-\,h)}{u}\,.\tag{11}\]

  Nyní dosadíme ze vztahů (10) a (11) do vztahu (9):

  \[V'\,=\,\frac{1}{3}S_\mathrm{p}v\,=\,\frac{1}{3}{\pi}(\frac{d}{2})^2v\,=\,\frac{1}{12}{\pi}(\frac{D(u\,-\,h)}{u})^2(u\,-\,h)\,.\tag{12}\]

  Konečně ze vztahů (12) a (5) dosadíme do vztahu (8) a získáme objem ponořené části kužele:

  \[V_0\,=\,\frac{1}{3}{\pi}(\frac{D}{2})^2u\,-\,\frac{1}{12}{\pi}(\frac{D(u\,-\,h)}{u})^2(u\,-\,h)\\\,=\,\frac{1}{12}{\pi}D^2(u\,-\frac{(u\,-\,h)^3}{u^2})\,.\tag{13}\]

  Dosazením (13) do vztahu (7) určíme vztlakovou sílu jako:

  \[F_\mathrm{vz}\,=\,\frac{1}{12}{\pi}D^2(u\,-\,\frac{(u\,-\,h)^3}{u^2}){\rho}g\,.\tag{14}\]

  Dle (1) položíme nyní tíhovou sílu (vztah (6)) a vztlakovou sílu (vztah (14)) do rovnosti a vyjádříme h:

  \[F_\mathrm{G}\,=\,F_\mathrm{vz}\,,\] \[\frac{1}{12}{\pi}D^2u{\rho}_Tg\,=\,\frac{1}{12}{\pi}D^2(u\,-\,\frac{(u\,-\,h)^3}{u^2}){\rho}g\,,\] \[u{\rho}_T\,=\,(u\,-\,\frac{(u\,-\,h)^3}{u^2}){\rho}\,,\] \[u^3{\rho}_T\,=\,u^3{\rho}\,-\,(u\,-\,h)^3{\rho}\,,\] \[(u\,-\,h)^3\,=\,\frac{u^3({\rho}\,-\,{\rho}_T)}{\rho}\,,\] \[u\,-\,h\,=\,u\sqrt[3]{\frac{{\rho}\,-\,{\rho}_T}{\rho}}\,,\] \[h\,=\,u(1\,-\,\sqrt[3]{\frac{{\rho}\,-\,{\rho}_T}{\rho}})\,.\] Číselně: \[h\,=\,0{,}30{\cdot}(1\,-\,\sqrt[3]{\frac{1000\,-\,800}{1000}})\,\mathrm{m}\,\dot=\,12{,}5\,\mathrm{cm}\,.\]
 • Odpověď

  Výška ponořené části kužele bude přibližně 12,5 cm.

Úroveň náročnosti: Obtížnější středoškolská či velmi jednoduchá vysokoškolská úloha
K řešení úlohy je třeba vyhledat nějaké údaje.
Multimediální encyklopedie fyziky
Původní zdroj: Jaroslav Reichl, Sbírka příkladů z fyziky pro 1. ročník, SPŠ
sdělovací techniky Praha
×Původní zdroj: Jaroslav Reichl, Sbírka příkladů z fyziky pro 1. ročník, SPŠ sdělovací techniky Praha
Zaslat komentář k úloze