Vozík

Úloha číslo: 148

Malý vozík o hmotnosti m sjíždí bez smýkání po dráze zakončené válcovou plochou o poloměru r. Z jaké výšky h musí vozík sjíždět, aby projel celou kruhovou smyčku této válcové plochy? Moment setrvačnosti a valivý odpor koleček zanedbejte.

obrázek k zadání úlohy
 • Zápis

  m hmotnost vozíku
  r poloměr válcové plochy
  h = ? výška, z níž musí vozík sjíždět, aby projel celou kruhovou smyčku válcové plochy
 • Rozbor

  Aby vozík projel celou dráhu, musí mít v nejvyšším bodě smyčky nenulovou rychlost. Nejprve zjistíme, jaká je minimální hodnota této rychlosti. K tomu využijeme 2. Newtonův zákon. Vozík sjíždí bez smýkání, takže k nalezení výšky použijeme zákon zachování mechanické energie.

 • Nápověda 1 - rychlost v nejvyšším bodě kruhové smyčky

  Zjistěte, jakou minimální rychlost musí mít vozík v nejvyšším bodě smyčky, aby ještě projel dráhu. Nakreslete si obrázek, vyznačte do něj síly působící na vozík a napište pro něj pohybovou rovnici. Jaká bude velikost působících sil v kritickém okamžiku, kdy vozík začne odpadat?

 • Nápověda 2 - zákon zachování mechanické energie

  Zvolte si hladinu nulové potenciální energie. Napište, jaká je mechanická energie vozíku v okamžiku, kdy ho vypouštíme (1), a v nejvyšším bodě smyčky (2).

 • Celkové řešení

  Aby vozík projel celou dráhu, musí mít v nejvyšším bodě smyčky nenulovou rychlost. Nejprve zjistíme, jaká je minimální hodnota této rychlosti. K tomu využijeme 2. Newtonův zákon. Vozík sjíždí bez smýkání, takže k nalezení výšky použijeme zákon zachování mechanické energie.

  Pohyb po kruhové smyčce

  V nejvyšším bodě působí na vozík tíhová síla \(\vec{F_\mathrm{G}}\) a normálová síla \(\vec{N}\), kterou působí kruhová smyčka na vozík. Zrychlení vozíku \(\vec{a_\mathrm{d}}\) směřuje dolů ke středu kruhové smyčky.

  \[\vec{N}+\vec{F_\mathrm{G}}\,=\,m\vec{a_\mathrm{d}}\]

  \(N\)…normálová síla, kterou kruhová smyčka působí na vozík

  \(F_\mathrm{G}\)…tíhová síla působící na vozík

  \(a_\mathrm{d}\)…normálové zrychlení vozíku

  Zvolíme souřadný systém podle obrázku a přepíšeme pohybovou rovnici skalárně:

  \[-N-F_\mathrm{G}\,=\,-ma_\mathrm{d},\] \[N+mg\,=\,ma_\mathrm{d},\]

  \(m\)…hmotnost vozíku,

  \(g\)…tíhové zrychlení.

  V okamžiku, kdy vozík začne odpadat, přestane na něj smyčka tlačit a síla N bude nulová. Minimální rychlost, kterou musí vozík jet, aby se udržel na dráze a nespadl, dostaneme z podmínky, že N = 0 N.

  \[mg\,=\,ma_\mathrm{d}\] \[mg\,=\,m\frac{v_1^2}{r}\]

  \(v_1\)…rychlost v nejvyšším bodě kruhové smyčky

  \(r\)…poloměr kruhové smyčky

  Odtud si vyjádříme rychlost v1:

  \[g\,=\,\frac{v_1^2}{r},\] \[v_1\,=\,\sqrt {gr}.\tag{1}\]

  K určení hledané výšky využijeme zákon zachování mechanické energie. Zvolíme hladinu nulové potenciální energie a napíšeme, jaká je celková mechanická energie vozíku v okamžiku, kdy ho vypouštíme (1), a v nejvyšším bodě smyčky (2).

  Celková situace
  \[\mathrm{ZZME:} \hspace{15px} E_\mathrm{p1}\,=\,E_\mathrm{p2}+E_\mathrm{k2}\]

  \(E_\mathrm{p1}\)…potenciální energie vozíku ve výšce h

  \(E_\mathrm{p2}\)…potenciální energie vozíku v nejvyšším bodě smyčky

  \(E_\mathrm{k2}\)…kinetická energie vozíku v nejvyšším bodě smyčky

  \[mgh \,=\, mg2r + \frac{1}{2}mv_1^2\]

  Za rychlost v1 dosadíme ze vztahu (1):

  \[mgh \,=\, mg2r + \frac{1}{2}mgr,\] \[h\,=\,\frac{5r}{2}.\]

  Odpověď: Výška, ze které musí vozík sjíždět, se rovná \(h\,=\,\frac{5r}{2}\).

 • Odpověď

  Výška, ze které musí vozík sjíždět, se rovná \(h\,=\,\frac{5r}{2}.\)

Úroveň náročnosti: Obtížnější středoškolská či velmi jednoduchá vysokoškolská úloha
Multimediální encyklopedie fyziky
Původní zdroj: Mandíková, D., Rojko, M.: Soubor úloh z mechaniky pro studium
učitelství. I. část. Interní materiál, MFF UK, Praha 1994. 
Zpracováno v bakalářské práci Jany Šimkové (2008).
×Původní zdroj: Mandíková, D., Rojko, M.: Soubor úloh z mechaniky pro studium učitelství. I. část. Interní materiál, MFF UK, Praha 1994. Zpracováno v bakalářské práci Jany Šimkové (2008).
En translation
Zaslat komentář k úloze