Červ na tělesové úhlopříčce

Úloha číslo: 187

Červ se prokousává konstantní rychlostí v po tělesové úhlopříčce kvádru o hranách a, b, c. V čase t = 0 byl červ v horním vrcholu C' a směřoval k vrcholu A, který zvolte za počátek soustavy souřadnic. Popište průběh polohy červa (tj. závislost souřadnic červa na čase).

 • Nápověda 1

  Nakreslete si obrázek, který situaci popisuje. Víte, že pohyb červa je rovnoměrný přímočarý. Pokuste se vyjádřit průběh x-ové, y-ové a z-ové souřadnice na čase.
 • Nápověda 2

  Pro rovnoměrný přímočarý pohyb je závislost souřadnic na čase dána vztahy: x = x0 + vxt, y = y0 + vyt, z = z0 + vzt. Které veličiny potřebujeme v těchto vztazích určit?

 • Nápověda 3

  Určení konstant x0, y0 a z0:

  Konstanty x0, y0z0 vyjadřují souřadnice x, y, z na počátku pohybu, kdy je červ v bodě C'. Jaké zde má souřadnice?

 • Nápověda 4

  Určení složek rychlosti vx, vyvz:

  Vektor rychlosti míří ve směru úhlopříčky kvádru, znáte jeho velikost – to je v. Není možné určit složky rychlosti pomocí této velikosti a geometrických úvah (tedy z obrázku)?

  Znáte délky stran abc. Jaký je poměr délek těchto stran vůči délce tělesové úhlopříčky l? A jaký je poměr složek rychlostí vxvyvz vůči velikosti celkové rychlosti v?

  Nelze do výpočtu zapojit například goniometrické funkce?

 • Komentář - alternativní řešení

  Možný alternativní přístup:

  Jinou možností odvození je vyjít z:

  a) podmínek pro polohu červa v čase t = 0,

  b) podmínek pro polohu červa na konci pohybu.

  V čase t = 0 je dán jeho polohový vektor: r = (xyz)  = (abc), na konci je jeho poloha (0, 0, 0).

  Z obecných vztahů pro rovnoměrný pohyb: x = x0 + vxt (pro y a z podobně) lze pak určit hodnoty konstant x0, y0, z0, vx, vy, vz.

 • Celkové řešení

  Nakreslíme obrázek situace:

  Obrázek k řešeníúlohy

  Máme zadány délky a, b, c hran kvádru, délka jeho tělesové úhlopříčky je:

  \[l\,=\,\sqrt{a^{2}+b^{2}+c^{2}}\,.\]

  Na počátku (v čase t = 0) byl červ v bodě C', pro jeho souřadnice tedy platilo:

  \[x(0)\,\equiv\,x_{0}\,=\,a\,,\] \[y(0)\,\equiv\,y_{0}\,=\,b\,,\] \[z(0)\,\equiv\,z_{0}\,=\,c\,.\]

  Červ se pohybuje rovnoměrně přímočaře. To znamená, že jeho souřadnice x, y, z závisí na čase t podle vztahů:

  \[x\,=\,x_{0}+v_\mathrm{x}t\,,\] \[y\,=\,y_{0}+v_\mathrm{y}t\,,\] \[z\,=\,z_{0}+v_\mathrm{z}t\,.\]

  Hodnoty x0, y0, z0 už známe, zbývá tedy určit složky rychlosti: vx, vy, vz do směrů os x, y, z.

  Odvození složek rychlosti vycházející z geometrické představy:

  Složka rychlosti ve směru osy z bude mít velikost:

  \[v_\mathrm{z}\,=\,-v\,\sin{\alpha}\,=\,-v\,\frac{c}{l}\,.\]

  (Úhel α je úhel mezi tělesovou úhlopříčkou a podstavou kvádru.)

  Analogicky dostaneme:

  \[v_\mathrm{x}\,=\,-v\,\frac{a}{l}\,,\] \[v_\mathrm{y}\,=\,-v\,\frac{b}{l}\,.\]

  Odvození složek rychlosti ze vztahů pro souřadnice:

  Do bodu A = [0,0,0] červ dorazí za čas: \(t\,=\,\frac{l}{v}\,.\) Zároveň pro tento bod platí (např. x-ová souřadnice):

  \[0\,=\,a+v_\mathrm{x}\,\frac{l}{v} \hspace{10px}\Rightarrow \hspace{10px}v_\mathrm{x}\,=\,-v\,\frac{a}{l}.\]

  Pro ostatní souřadnice je odvození stejné.

  Výsledné souřadnice červa:

  Souřadnice x červa: \[x\,=\,a+v_\mathrm{x}t\,=\,a-v\,\frac{a}{l}t\,.\]

  Souřadnice y červa: \[y\,=\,b+v_\mathrm{y}t\,=\,b-v\,\frac{b}{l}t\,.\]

  Souřadnice z červa: \[z\,=\,c+v_\mathrm{z}t\,=\,c-v\,\frac{c}{l}t\,.\]

 • Alternativní celkové řešení

  Rovnoměrný pohyb červa je popsán vztahy:

  x = x0 + vxt,

  y = y0 + vyt,

  z = z0 + vzt,

  kde x0, y0, z0, vx, vy, vz jsou konstanty.

  • Určení souřadnicových konstant:

   V čase t = 0 s (tedy je-li červ v bodě C') musí platit:

   x(0) = a,

   y(0) = b,

   z(0) = c.

   Odtud po dosazení vyjde: x0 = a, y0 = b, z0 = c.

  • Určení složek rychlosti:

   V čase tK (který neznáme) musí být červ v bodě A = [0,0,0], tj.:

   x(tK) = a + vxtK = 0,

   y(tK) = b + vytK = 0,

   z(tK) = c + vztK = 0.

   Odtud: \(v_\mathrm{x}\,=\,\frac{-a}{t_\mathrm{K}}\), \(v_\mathrm{y}\,=\,\frac{-b}{t_\mathrm{K}}\), \(v_\mathrm{z}\,=\,\frac{-c}{t_\mathrm{K}}\).

   Velikost rychlosti: \[v\,=\,\sqrt{v_\mathrm{x}^{2}+v_\mathrm{y}^{2}+v_\mathrm{z}^{2}}\,.\]

   Po dosazení: \[v\,=\,\frac{\sqrt{a^{2}+b^{2}+c^{2}}}{t_\mathrm{K}}\,=\,\frac{l}{t_\mathrm{K}}\,.\]

   Odtud vypočteme tK a dosazením dostáváme pro složky rychlosti: \(v_\mathrm{x}\,=\,-v\,\frac{a}{l}\,,\) \(v_\mathrm{y}\,=\,-v\,\frac{b}{l}\,\) a  \(v_\mathrm{z}\,=\,-v\,\frac{c}{l}\,.\)

   Dále pokračujeme dosazením do rovnic popisujících rovnoměrný pohyb červa (na začátku tohoto způsobu řešení).

 • Výsledek

  Pohyb červa je popsán vztahy:

  \[x\,=\,a+v_\mathrm{x}t\,=\,a-v\,\frac{a}{l}t\,,\] \[y\,=\,b+v_\mathrm{y}t\,=\,b-v\,\frac{b}{l}t\,,\] \[z\,=\,c+v_\mathrm{z}t\,=\,c-v\,\frac{c}{l}t\,,\]

  kde \(l\,=\,\sqrt{a^{2}+b^{2}+c^{2}}\) je délka tělesové úhlopříčky kvádru. (Osy míří podél hran o délkách a, b, c.)

Úroveň náročnosti: Vysokoškolská úloha
Původní zdroj: Diplomová práce Hany Koudelkové (2003).
×Původní zdroj: Diplomová práce Hany Koudelkové (2003).
Zaslat komentář k úloze