Voda stříkající z nádoby

Úloha číslo: 925

Nádoba má ve stěně vyvrtány dva otvory, jeden ve výšce h1 ode dna a druhý ve výšce h2. V jaké výšce h musí být hladina vody v nádobě, chceme-li, aby voda z obou otvorů stříkala do stejné vzdálenosti x? Odpor vzduchu zanedbejte.

Řešte nejprve obecně a potom pro hodnoty h1 = 10 cm a h2 = 30 cm.

Obrázek k zadání
 • Zápis

  h1 = 10 cm výška prvního otvoru ode dna
  h2 = 30 cm výška druhého otvoru ode dna
  x délka dostřiku
  h = ? výška hladiny v nádobě
 • Rozbor

  Při řešení úlohy využijeme jednak poznatky z hydromechaniky a také poznatky o vodorovném vrhu. Vyjádříme si, jak daleko voda v obou případech dostříkne. K tomu budeme potřebovat znát rychlosti výtoku vody z obou otvorů. Ty zjistíme z Bernoulliho rovnice.

 • Nápověda 1

  Jak vypočítáme délku dostřiku \(x\)?

 • Nápověda 2

  Co dále platí pro \(x_{1}\) a \( x_{2}\)?

 • Nápověda 3

  Jak vypočítáme časy \(t_{1}\), \(t_{2}\), za které voda dopadne na podložku?

 • Nápověda 4

  Jak vypočítáme rychlosti \(v_{1}\) a \(v_{2}\), kterými voda vystřikuje z otvorů?

 • Nápověda 5

  Použijte vztah (3), dosaďte do něj zjištěné časy a rychlosti a vyjádřete hledanou výšku hladiny.

 • Celkové řešení

  Výpočet délky dostřiku

  Délku dostřiku \(x\) vypočítáme dle vztahu:

  \[x=vt,\]

  kde \(v\) je rychlost vody v okamžiku výtoku a \(t\) je čas, za který voda dopadne do vzdálenosti \(x\).

   

  První výška

  Pro vodu, která vystřikuje z výšky \(h_{1}\), bude platit:

  \[x_{1}=v_{1}t_{1}.\tag{1}\]

  Druhá výška

  Pro vodu, která vystřikuje z výšky \(h_{2}\), bude platit:

  \[x_{2}=v_{2}t_{2}.\tag{2}\]

   

  Chceme, aby voda z obou otvorů dopadala do stejné vzdálenosti, proto bude platit:

  \[x_{1}=x_{2}.\]

  Dosadíme za \(x_{1}\), \(x_{2}\) dle vztahů (1), (2) a dostáváme:

  \[v_{1}t_{1}=v_{2}t_{2}.\tag{3}\]

   

  Výpočet času

  Dobu \(t\), za kterou voda dopadne do vzdálenosti \(x\), vypočítáme ze vztahu:

  \[y=\frac{1}{2}gt^2,\]

  kde \(g\) je tíhové zrychlení a \(y\) je výška, ze které voda padá.

   

  První výška

  Pro vodu, která vystřikuje z výšky \(h_{1}\), bude platit:

  \[h_{1}=\frac{1}{2}gt^2_{1}.\]

  Obě strany rovnice upravíme tak, že je vydělíme \(\frac{1}{2}g\).

  \[\frac{2h_{1}}{g}=t^2_{1}\]

  Obě strany rovnice odmocníme a dostaneme \(t_{1}\):

  \[t_{1}=\sqrt{\frac{2h_{1}}{g}}.\tag{4}\]

  Druhá výška

  Pro vodu, která vystřikuje z výšky \(h_{2}\), bude platit:

  \[h_{2}=\frac{1}{2}gt^2_{2}.\]

  Obě strany rovnice upravíme tak, že je vydělíme \(\frac{1}{2}g\).

  \[\frac{2h_{2}}{g}=t^2_{2}\]

  Obě strany rovnice odmocníme a dostaneme \(t_{2}\):

  \[t_{2}=\sqrt{\frac{2h_{2}}{g}}.\tag{5}\]

   

  Výpočet rychlosti

  Rychlost vody \(v\) získáme z Bernoulliho rovnice:

  \[\frac{1}{2}\rho v^2_{i}+\rho g h_{i}+p_{i}=\frac{1}{2}\rho v^2_{e}+\rho gh_{e}+p_{e},\]

  kde \(\rho\) je hustota vody, \(p\) je tlak a \(h\) je výška nad podložkou. Index \(i\) znamená uvnitř nádoby a index \(e\) vně.

  Rychlost vody v místě výtoku uvnitř nádoby je u obou otvorů nulová. Tedy:

  \[\frac{1}{2}\rho v^2_{i}=0.\]

  Výška nad podložkou je uvnitř i vně stejná, člen \(\rho gh\) odpovídající polohové energii vypadne. Tlak v místě výtoku uvnitř nádoby bude dán součtem atmosférického tlaku \(p_{a}\) a hydrostatického tlaku \(p_{h}=(h-h_{i})\rho g\) sloupce vody nad výtokovým otvorem. Tedy:

  \[p_{i}=p_{a}+(h-h_{i})\rho g .\]

  Tlak v místě výtoku vně nádoby je pro oba otvory roven atmosférickému tlaku. Přepíšeme Bernoulliho rovnici pro oba případy.

   

  První výška

  Pro vodu, která vystřikuje z výšky \(h_{1}\), bude platit:

  \[ p_{a}+\rho g( h- h_{1})=\frac{1}{2} \rho v^2_{1}+p_{a}.\]

  Odečteme od obou stran \(p_{a}\) a vydělíme \(\rho\):

  \[ g( h- h_{1})=\frac{1}{2} v^2_{1}.\]

  Obě strany rovnice upravíme tak, že je vynásobíme \(2\) a odmocníme je:

  \[ v_{1}=\sqrt{2g( h- h_{1})}.\tag{6}\]

   

  Druhá výška

  Pro vodu, která vystřikuje z výšky \(h_{2}\), bude platit:

  \[ p_{a}+\rho g( h- h_{2})=\frac{1}{2} \rho v^2_{2}+p_{a}.\]

  Odečteme od obou stran \(p_{a}\) a vydělíme \(\rho\):

  \[ g( h- h_{2})=\frac{1}{2} v^2_{2}.\]

  Obě strany rovnice upravíme tak, že je vynásobíme \(2\) a odmocníme je:

  \[ v_{2}=\sqrt{2g( h- h_{2})}.\tag{7}\]

   

  Dosazení do vztahu (3)

  Do vztahu (3) dosadíme za \(t_{1},t_{2},v_{1},v_{2}\) vztahy (4),(5), (6) a (7).

  \[v_{1}t_{1}=v_{2}t_{2}\] \[\sqrt{2g( h- h_{1})}\sqrt{\frac{2h_{1}}{g}}=\sqrt{2g( h- h_{2})}\sqrt{\frac{2h_{2}}{g}}\]

  Obě strany rovnice upravíme tak, že je umocníme na druhou:

  \[2g( h- h_{1})\frac{2h_{1}}{g}= 2g( h- h_{2})\frac{2h_{2}}{g}.\]

  \(g\) se vykrátí a obě strany rovnice vydělíme \(4\):

  \[( h- h_{1})h_{1}=( h- h_{2})h_{2}.\]

  Roznásobíme závorky, členy obsahující \(h\) přesuneme na levou stranu a zbylé na pravou stranu rovnice:

  \[hh_{1}-hh_{2}=h^2_{1}-h^2_{2}.\]

  Vytkneme \(h\) a člen \(h^2_{1}-h^2_{2}\) rozepíšeme jako součin:

  \[h(h_{1}-h_{2})=(h_{1}-h_{2})(h_{1}+h_{2}).\]

  Vykrátíme \((h_{1}-h_{2})\) a dostaneme:

  \[h=h_{1}+h_{2}.\tag{8}\]

   

  Číselné řešení

  Zadané hodnoty \(h_{1}=10\,\mathrm{cm}\) a \(h_{2}=30\,\mathrm{cm}\) dosadíme do vztahu (8).

  \[h=h_{1}+h_{2}=10\,\mathrm{cm}+30\,\mathrm{cm}=40\,\mathrm{cm}\]
 • Odpověď

  Voda z obou otvorů bude stříkat do stejné vzdálenosti, pokud bude pro výšku \(h\) hladiny vody v nádobě platit:

  \(h=h_{1}+h_{2}.\)

  Pro zadané hodnoty \(h_{1}=10\,\mathrm{cm}\) a \(h_{2}=30\,\mathrm{cm}\) bude \(h=40\,\mathrm{cm}.\)

Úroveň náročnosti: Obtížnější středoškolská či velmi jednoduchá vysokoškolská úloha
Úloha na syntézu
Původní zdroj: Inspirováno: Vondra, M.: Cvičení k fyzice v kostce. 1. vyd. havlíčkův
Brod, Fragment, 2000.
Zpracováno v bakalářské práci Michaely Jungové (2013).
×Původní zdroj: Inspirováno: Vondra, M.: Cvičení k fyzice v kostce. 1. vyd. havlíčkův Brod, Fragment, 2000.
Zpracováno v bakalářské práci Michaely Jungové (2013).
En translation
Pl translation
Zaslat komentář k úloze