Třecí síla a smyk v zatáčce

Úloha číslo: 230

a) Třecí síla v zatáčce

Jak velká je třecí síla mezi silnicí a pneumatikami dodávky o hmotnosti 2000 kg, která projíždí zatáčkou o poloměru 100 m? Rychlost dodávky je 72 km·h−1. Dodávka nedostala smyk.

b) Smyk v zatáčce

Jakou rychlostí jela dodávka, jestliže v zatáčce o poloměru 100 m dostala smyk? Koeficient klidového tření je 0,35. Hmotnost dodávky je 2000 kg.

Úlohu řešte z pohledu inerciálního pozorovatele spojeného se silnicí i neinerciálního pozorovatele spojeného s dodávkou.

 • Zápis

  m = 2000 kg hmotnost dodávky
  R = 100 m poloměr zatáčky
  v1 = 72 km·h−1 = 20 m·s−1 rychlost dodávky
  f = 0,35 koeficient klidového tření mezi silnicí a pneumatikami
  Ft = ? třecí síla mezi silnicí a pneumatikami (bez smyku)
  v2 = ? rychlost dodávky, při které dostane smyk
 • Nápověda 1a) – třecí síla z hlediska inerciálního systému

  Rozmyslete si, jaké síly působí na auto v zatáčce vzhledem k inerciálnímu systému (spojenému se silnicí).

 • Nápověda 2a) – třecí síla z hlediska inerciálního systému

  Vyjádřete velikost dostředivé síly při dané rychlosti auta.

 • Nápověda 3a) – smyk z hlediska inerciálního systému

  Rozmyslete si, jaké maximální hodnoty může dosáhnout klidová třecí síla. V jakém okamžiku se auto již v zatáčce neudrží a dostane smyk? Jaká bude hraniční rychlost, při které to nastane?

 • Nápověda 4 b)– třecí síla z hlediska neinerciálního systému

  Rozmyslete si, jaké síly působí na auto v zatáčce vzhledem k neinerciálnímu systému spojenému s autem. Co platí pro výslednici sil v tomto systému?

 • Nápověda 5b) – smyk z hlediska neinerciálního systému

  Velikost maximální klidové třecí síly znáte z Nápovědy 3a). Jaká bude hraniční podmínka pro to, aby se auto ještě v zatáčce udrželo a nedostalo smyk? Při jak velké rychlosti to nastane?

 • Celkové řešení

  Tuto úlohu lze řešit z hlediska inerciálního nebo neinerciálního vztažného systému.


  1. Z hlediska inerciálního vztažného systému

  a) Třecí síla v zatáčce

  Na auto v zatáčce z pohledu inerciálního systému spojeného se silnicí působí svisle dolů tíhová síla a v opačném směru do něj tlačí vozovka. Síly jsou stejně velké a jejich výslednice je nula. Na auto dále působí třecí síla Ft (klidová – auto se nesmýká), díky níž auto zatočí. Třecí síla uděluje autu příslušné dostředivé zrychlení a je pro něj současně silou dostředivou.

   
  Obrázek k řešení úlohy

  Velikost dostředivé síly je rovna:

  \[F_{\mathrm{do}} = F_\mathrm{t}\,=\,m\frac{v_1^{2}}{R}.\]

  Číselně:

  \[F_\mathrm{t}\,=\,2000\,\cdot\,\frac{20^{2}}{100}\,\mathrm{N}\,=\,8000\,\mathrm{N}.\]

  Aby se auto udrželo při dané rychlosti v zatáčce a nezačalo se pohybovat jinak než po kružnici, musí být třecí síla rovna 8000 N.

    b) Smyk v zatáčce

  Ke zjištění rychlosti, při které dojde ke smyku, potřebujeme zjistit maximální hodnotu klidové třecí síly. Platí pro ni:

  \[F_\mathrm{tmax} = fF_N=fmg,\]

  kde FN je velikost tlakové síly kolmé k silnici a g je tíhové zrychlení.

  Jestliže bude rychlost auta taková, že dostředivá síla potřebná k zatočení auta přesáhne hodnotu maximální klidové třecí síly, dojde ke smyku.

   

  Kritická podmínka je tedy:

  \[F_\mathrm{tmax} = fmg = m\frac{v_\mathrm{max}^{2}}{R}.\]

  Odtud:

  \[v_\mathrm{max}^{2} = fgR,\] \[v_\mathrm{max} = \sqrt{Rgf}.\]

  Číselně:

  \[v_\mathrm{max} \,=\,\sqrt{100\,\cdot\,9{,}81\,\cdot\,0{,}35}\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}\,\dot{=}\,18{,}5\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}.\]  

  Pro rychlost \(v_2\,>\,\sqrt{Rgf}\,\dot{=}\,18{,}5\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}\) dojde ke smyku.


  2.Z hlediska neinerciálního vztažného systému

    a) Třecí síla v zatáčce

  Auto je vzhledem k neinerciálnímu systému spojenému s autem v klidu, výslednice sil, které na auto působí, musí být tedy nulová.

  Na auto působí stejné síly jako v inerciálním systému, tedy ve svislém směru tíhová síla a tlaková síla silnice, jejichž výslednice je nulová, a třecí síla Ft. Kromě nich působí ještě setrvačná odstředivá síla Fod.

   
  Obrázek k řešení úlohy

  Má-li být výslednice sil nulová, musí platit:

  \[F_\mathrm{t} = F_\mathrm{od} \,=\,m\frac{v_1^{2}}{R}.\]

  Číselně:

  \[F_\mathrm{t}\,=\,2000\,\cdot\,\frac{20^{2}}{100}\,\mathrm{N}\,=\,8000\,\mathrm{N}.\]   b) Smyk v zatáčce

  Maximální hodnota klidové třecí síly je rovna:

  \[F_\mathrm{tmax} = fF_\mathrm{N}=fmg,\]

  kde FN je velikost tlakové síly kolmé k silnici a g je tíhové zrychlení.

  Jestliže bude rychlost auta taková, že setrvačná odstředivá síla přesáhne hodnotu maximální klidové třecí síly, dojde ke smyku.

   

  Kritická podmínka je tedy:

  \[F_\mathrm{tmax} = fmg = m\frac{v_\mathrm{max}^{2}}{R}.\]

  Odtud:

  \[v_\mathrm{max}^{2} = fgR,\] \[v_\mathrm{max} = \sqrt{Rgf}.\]

  Číselně:

  \[v_\mathrm{max} \,=\,\sqrt{100\,\cdot\,9{,}81\,\cdot\,0{,}35}\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}\,\dot{=}\,18{,}5\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}.\]  

  Pro rychlost \(v_2\,>\,\sqrt{Rgf}\,\dot{=}\,18{,}5\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}\) dojde ke smyku.

 • Odpověď

  Třecí síla mezi pneumatikami a silnicí je při dané rychlosti dodávky rovna 8000 N.

  Aby dodávka dostala smyk, musela by jet rychlostí větší než 18,5 m·s−1.

Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro studenty střední školy
Úloha rutinní
Původní zdroj: Diplomová práce Hany Koudelkové (2003).
×Původní zdroj: Diplomová práce Hany Koudelkové (2003).
Zaslat komentář k úloze