Nit navinutá na kladce

Úloha číslo: 532

Na obvodu kladky o hmotnosti 5 kg a průměru 30 cm jsou navinuty 4 závity režné nitě. Máme za 1 s nit odvinout. Jakou minimální konstantní silou musíme táhnout za nit?

 • Zápis:

  m = 5 kg hmotnost kladky
  r = 15 cm poloměr kladky
  n = 4 počet navinutí nitě
  t = 1 s čas odvinutí
  F = ? (N) minimální síla, kterou musíme táhnout za nit
 • Moment setrvačnosti:

  Kladku můžeme považovat za válec o hmotnosti m a poloměru r. V tabulkách lze nalézt vztah pro moment setrvačnosti válce vzhledem ke geometrické ose:

  \[J=\frac{1}{2} mr^2 \,.\tag{0}\]

  (Odvození tohoto vztahu bude uvedeno v jedné z budoucích úloh.)

 • Rozbor

  Úlohu lze řešit pomocí 2. věty impulsové (\(\vec{M}=\frac{d\vec{L}}{dt}\)), kterou je třeba napsat pro otáčející se kladku.

  Druhou možností je využít zákon zachování energie. Práce, kterou konáme táhnutím za nit, se mění na pohybovou energii kladky.

 • Nápověda A1: 2. věta impulsová

  Nakreslete si obrázek situace, vyznačte síly působící na kladku. Napište druhou větu impulsovou pro kladku.

 • Nápověda A2: 2. věta impulsová

  Co můžete říci o úhlovém zrychlení kladky? Napište, jak se s časem mění úhel, o který se kladka otočí. Uvědomte si, že tento úhel znáte, máte-li zadaný počet odvinutých závitů nitě.

 • Nápověda B1: Zákon zachování energie

  Napište, čemu je rovna práce, kterou vykonáme při tahu za nit. Uvědomte si, na co se spotřebovává.

 • Nápověda B2: Zákon zachování energie

  Uvědomte si, jaký pohyb vykonává konec nitě, a vyjádřete jeho rychlost v okamžiku odmotání všech závitů.

 • Celkové řešení pomocí impulsové věty

  Nakreslíme si obrázek situace a vyznačíme síly působící na kladku. Napíšeme druhou větu impulsovou pro kladku.

  působící síly

  Na kladku působí tíhová síla Fg, závěs silou Fz a nit, za kterou táhneme, silou F.

  Druhá impulsová věta říká:

  \[\vec{M}=\frac{d\vec{L}}{dt}\,.\]

  V případě rotace tuhého tělesa kolem pevné osy platí:

  \[L = J \omega\,,\] \[\vec{M}=\frac{d\vec{L}}{dt} = J\vec{\epsilon}\,,\]

  kde \(\vec{M}\) je výsledný moment sil působících na kladku vzhledem ke zvolenému bodu, \(\vec{L}\) je celkový moment hybnosti vzhledem k tomuto bodu, \(J\) moment setrvačnosti kladky vzhledem k pevné ose jdoucí zvoleným bodem a \(\vec{\epsilon}\) úhlové zrychlení kladky.

  Pro výsledný moment působících sil vzhledem ke středu kladky S platí:

  \[\vec{M}=\vec{r}\times\vec{F} = J\vec{\epsilon}\,.\]

  Přepíšeme skalárně a dosadíme za moment setrvačnosti:

  \[M = rF = \frac{1}{2} mr^2\epsilon\,.\]

  Vyjádříme úhlové zrychlení kladky:

  \[\epsilon =\frac{F}{\frac{1}{2} mr}\,.\tag{1}\]

  Úhlové zrychlení kladky je konstantní. Úhel, o který se za čas t otočí bod na obvodu kladky, můžeme napsat jako:

  \[\alpha = \frac{1}{2}\epsilon t^2\,.\tag{2}\]

  Zároveň víme, že máme odvinout n závitů nitě. Kladka se tedy otočí o úhel:

  \[\alpha = n 2\pi\,.\]

  Platí tedy (s použitím vztahu (2)):

  \[\alpha = n 2\pi = \frac{1}{2}\epsilon t^2\,.\]

  Dosadíme za úhlové zrychlení ze vztahu (1):

  \[n 2\pi = \frac{1}{2}(\frac{F}{\frac{1}{2} mr})t^2\,. \]

  Upravíme:

  \[n 2\pi mr = Ft^2\,.\]

  Odtud:

  \[F = \frac{2n\pi rm}{t^2}\,.\]

  Číselně:

  \[F = \frac{2{\cdot}4\cdot\pi\cdot 0{,}15{\cdot} 5}{1^2}\,\mathrm{N} \dot{=}18{,}9\,\mathrm{N}\,.\]
 • Celkové řešení pomocí zákona zachování energie

  Práce konstantní síly působící ve směru pohybu je rovna

  \[W=Fs\,,\]

  kde s je vzdálenost, kterou urazil konec nitě při rozmotávání.

  Tato práce je v našem případě spotřebována na roztočení kladky, potažmo změnu její kinetické energie:

  \[E=\frac{1}{2}J\omega^2=\frac{1}{2}(\frac{1}{2}mr^2)\omega^2= \frac{1}{4}mr^2(\frac{v}{r})^2=\frac{1}{4}mv^2\,,\]

  kde \(v\) je obvodová rychlost na konci roztáčení, tj. rychlost, kterou táhneme konec nitě v okamžiku rozmotání všech závitů.

  Platí tedy:

  \[Fs = \frac{1}{4}mv^2\,.\tag{3}\]

  Konec nitě koná rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb. Vzdálenost s, kterou urazí, spočítáme z množství nitě namotané na kladce: je to n-krát obvod kladky, kde n je počet závitů:

  \[s=2n\pi r.\]

  K vyjádření hledané rychlosti v použijeme následující vztahy:

  \(v=at\)  a  \(s=\frac{1}{2}at^2,\)

  což lze upravit na

  \[a=\frac{2s}{t^2}\,.\]

  Pro rychlost pak dostáváme:

  \[v=at=\frac{2s}{t^2}t=\frac{2s}{t}\,.\]

  Dosadíme postupně do (3):

  \[Fs=\frac{1}{4}m(\frac{2s}{t})^2\,,\] \[F=m\frac{s}{t^2}\,,\] \[F=\frac{2n\pi rm}{t^2}\,.\]

  Číselně:

  \[F = \frac{2{\cdot}4\cdot\pi\cdot 0{,}15{\cdot} 5}{1^2}\,\mathrm{N} \dot{=}18{,}9\,\mathrm{N}\,.\]
 • Odpověď

  Musíme táhnout silou F:

  \[F=\frac{2nm\pi r}{t^2}\,,\] \[F\dot{=}18{,}85\,\mathrm{N}\,.\]
Úroveň náročnosti: Vysokoškolská úloha
Původní zdroj: Mandíková, D., Rojko, M.: Soubor úloh z mechaniky pro studium
učitelství. I. část. Interní materiál, MFF UK, Praha 1994.
Zpracováno v bakalářské práci Marka Soukupa (2010).
×Původní zdroj: Mandíková, D., Rojko, M.: Soubor úloh z mechaniky pro studium učitelství. I. část. Interní materiál, MFF UK, Praha 1994. Zpracováno v bakalářské práci Marka Soukupa (2010).
En translation
Zaslat komentář k úloze