Tyč opřená o schod

Úloha číslo: 525

Homogenní tyč o délce L a hmotnosti m je opřena o schod výšky H < L, tyč svírá se svislým směrem úhel α. Určete velikost a směr sil, kterými působí schod a podlaha na tyč. Určete velikost třecí síly u podlahy, je-li tyč v klidu. Tření mezi tyčí a schodem zanedbejte.
Zadání tyče opřené o žebřík
 • Zápis

  L délka tyče
  m hmotnost tyče
  H výška schodu
  α úhel, který svírá tyč se svislým směrem
  T = ? velikost třecí síly u podlahy
  ? velikost a směr dalších sil, kterými působí schod a podlaha na tyč
 • Nápověda 1

  Jaké síly působí na tyč? Zakreslete je do obrázku.
 • Nápověda 2

  Co platí pro síly a momenty sil, je-li tyč v rovnováze?
 • Nápověda 3

  Zapište si podmínky rovnováhy a přepište je skalárně.

 • Nápověda 4:

  Vyjádřete vzdálenost R a z rovnic (1), (2) a (3) pak hledané síly.

 • Celkové řešení

  Nakreslíme obrázek a vyznačíme působící síly.

  řešení sil

  Na tyč působí v těžišti tíhová síla \(\vec{G} = m \vec{g}\).

  Podlaha na tyč jednak tlačí kolmo vzhůru silou \(\vec{F}_\mathrm{B}\), jednak na ni směrem doleva působí třecí silou \(\vec{T}\), která brání sklouznutí. Schod tlačí silou \(\vec{F}_\mathrm{A}\) kolmo na tyč.

  Působící síly udržují tyč v rovnováze. Znamená to, že výslednice sil působících na tyč musí být nulová a také výslednice momentů těchto sil musí být rovna nule (vzhledem k libovolnému bodu).

  Výslednice sil je nulová:

  \[\vec{F}_\mathrm{A}+\vec{F}_\mathrm{B}+\vec{G}+\vec{T} = \vec{0}\,.\]

  Zvolíme obvyklou soustavu souřadnic (x je kladné doprava, y je kladné nahoru) a přepíšeme skalárně:

  \[ x:\hspace{50px} F_\mathrm{Ax} = T\,,\] \[y:\hspace{10px} F_\mathrm{Ay}+F_\mathrm{B} = G\,.\]

  Pro složky síly \(\vec{F}_\mathrm{A}\) platí:

  \[F_\mathrm{Ax} = F_\mathrm{A} \cos \alpha\,,\] \[F_\mathrm{Ay} = F_\mathrm{A} \sin \alpha\,.\]

  A tedy:

  \[ F_\mathrm{A} \cos \alpha = T\,,\tag{1}\] \[ F_\mathrm{A} \sin \alpha + F_\mathrm{B} = G\,.\tag{2}\]

  Výslednice momentů sil je vzhledem k libovolnému bodu nulová:

  \[\vec{M}_\mathrm{G}+\vec{M}_\mathrm{A}+\vec{M}_\mathrm{B}+\vec{M}_\mathrm{T} = \vec{0}\,.\]

  Připomeňme si ještě vztah pro moment síly \(\vec{F}\) vzhledem k bodu O:

  \[\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}\,.\]

  Pro velikost momentu platí: \(M = rF\sin \varphi\), kde \(\varphi\) je úhel, který svírají vektory \(\vec{r}\) a \(\vec{F}\).

  ilustrace vektorového součinu

  Směr momentu síly je kolmý na rovinu, ve které leží vektory \(\vec{r}\) a \(\vec{F}\). Orientace se určí pomocí pravidla pravé ruky: prsty dáme tak, aby směřovaly od \(\vec{r}\) k \(\vec{F}\), napnutý palec pak ukazuje směr vektoru \(\vec{M}\).

  Momenty sil budeme určovat vůči bodu Q, kde tyč stojí na zemi. Tím vynulujeme momenty sil, které působí v daném bodě (\(\vec{r}_\mathrm{T} = \vec{0}\) a \(\vec{r}_\mathrm{B} = \vec{0}\)).

  Zbývá:

  \[ \vec{M}_\mathrm{G} + \vec{M}_\mathrm{A} = \vec{0}\,.\]

  Za záporný směr otáčení zvolíme směr otáčení hodinových ručiček, momenty sil mířící „za papír“ budeme uvažovat jako záporné. Pak

  \[ M_\mathrm{G} - M_\mathrm{A} = 0\,.\]

  Pro velikosti momentů platí:

  \[ \frac{L}{2} G \sin \alpha - RF_\mathrm{A} = 0\,,\tag{3}\]

  kde R je vzdálenost bodu Q od působiště síly \(\vec{F}_\mathrm{A}\).

  Vzdálenost působiště síly FA od Q spočítáme z trojúhelníku, jehož strany tvoří podlaha, tyč a boční strana schodu. Úhel mezi schodem a tyčí je α, takže

  \[R=\frac{H}{\cos \alpha}\,.\]

  Zbytek je jednoduchá matematika. Z (3) dostáváme:

  \[F_\mathrm{A}=GL \frac{\sin \alpha} {2R}\,.\]

  Dosadíme za R:

  \[F_\mathrm{A}=GL \frac{\sin \alpha \cos \alpha} {2H}\,.\]

  Z (1):

  \[T= F_\mathrm{A} \cos \alpha = GL \frac{\sin \alpha \cos^2\alpha}{2H}\,.\]

  Zbývá síla FB, kterou získáme dosazením FA do (2):

  \[F_\mathrm{B}=G -GL \frac{\sin^2\alpha \cos \alpha}{2H}\,.\]

  Výsledky lze ještě upravit pomocí \[\sin(2\alpha)=2 \sin \alpha \cos \alpha\,,\]

  \[F_\mathrm{A}=GL \frac{\sin 2\alpha} {4H}\,,\] \[F_\mathrm{B}=G-GL \frac{\sin 2\alpha \sin \alpha} {4H}\,,\] \[T=GL \frac{\sin 2\alpha \cos \alpha} {4H}\,.\]
 • Odpověď:

  Pro velikosti působících sil platí:

  \[F_\mathrm{A}=GL \frac{\sin 2\alpha} {4H}\,,\] \[F_\mathrm{B}=G-GL \frac{\sin 2\alpha \sin \alpha} {4H}\,.\] \[T=GL \frac{\sin 2\alpha \cos \alpha} {4H}\,.\]

  Směr těchto sil ukazuje obrázek.

  řešení schodu
 • Podobná úloha

  Vyřešeno? Zkuste podobnou úlohu Opřený žebřík.

Úroveň náročnosti: Obtížnější středoškolská či velmi jednoduchá vysokoškolská úloha
Úloha na odvozování (dedukci)
Původní zdroj: Mandíková, D., Rojko, M.: Soubor úloh z mechaniky pro studium
učitelství. I. část. Interní materiál, MFF UK, Praha 1994. 
Zpracováno v bakalářské práci Marka Soukupa (2010).
×Původní zdroj: Mandíková, D., Rojko, M.: Soubor úloh z mechaniky pro studium učitelství. I. část. Interní materiál, MFF UK, Praha 1994. Zpracováno v bakalářské práci Marka Soukupa (2010).
En translation
Zaslat komentář k úloze