Snášení letadla

Úloha číslo: 211

Letadlo letí stálou rychlostí v přímo na sever. Náhle ze západu začne foukat vítr, jehož rychlost se rovnoměrně zvyšuje z počáteční hodnoty 0 m·s-1 na konečnou hodnotu 10 m·s-1, které dosáhne za 1 h. O jakou vzdálenost směrem na východ bude letadlo sneseno během této hodiny, pokud pilot neopraví kurz?

 • Zápis

  w1 = 0 m·s-1 počáteční rychlost větru
  w2 = 10 m·s-1 konečná rychlost větru
  T = 1 h doba unášení
  s = ? (m) vzdálenost, o kterou bude letadlo uneseno na východ
 • Nápověda 1 - druh pohybu

  Předpokládejme, že letadlo je v každém okamžiku unášeno takovou rychlostí, jakou právě vane vítr. Jaký druh pohybu z hlediska rychlosti letadlo ve směru ze západu na východ vykonává? Závisí tento pohyb nějak na rychlosti letadla v?

 • Nápověda 2 - dráha pohybu

  Jak lze určit dráhu tohoto pohybu?

 • Nápověda 3 - vztah pro zrychlení

  Ve vztahu (1) známe čas (t = T), zbývá určit zrychlení a. Vzpomenete si, jak je definováno?

 • Nápověda 4

  Zkombinujte vztahy (1) a (2) a vypočítejte dráhu uraženou ve směru ze západu na východ.

 • Celkové řešení

  Ve směru ze západu na východ rychlost větru (a tedy i letadla) rovnoměrně roste – jde tedy o rovnoměrně zrychlený pohyb.

  Dráha s rovnoměrně zrychleného pohybu je dána vztahem:

  \[s\,=\,\frac{1}{2}at^2\,,\tag{1}\]

  kde a je zrychlení a t = T doba zrychleného pohybu.

  Zrychlení a definujeme jako:

  \[a\,=\,\frac{{\Delta}v}{{\Delta}t}\,,\tag{2}\]

  kde Δv je změna rychlosti za čas Δt.

  Vyjádření zrychlení ze vztahu (2) dosadíme do rovnice (1):

  \[s\,=\,\frac{1}{2}aT^2\,=\,\frac{1}{2}\frac{{\Delta}v}{{\Delta}t}T^2.\]

  V našem případě je zjevně doba zrychlování Δt = T = 1 h a změna rychlosti Δv = w2 − w1. Tedy:

  \[s\,=\,\frac{1}{2}\frac{w_2\,-\,w_1}{t}T^2\,=\,\frac{1}{2}(w_2\,-\,w_1)T\,.\]

  Číselně:

  \[w_1\,=\,0\,\mathrm{m{\cdot}s^{-1}},\] \[w_2\,=\,10\,\mathrm{m{\cdot}s^{-1}},\] \[T\,=\,1\,\mathrm{h}\,=\,3600\,\mathrm{s},\]

  \[s\,=\,\frac{1}{2}(w_2\,-\,w_1)T\,=\,(\frac{1}{2}{\cdot}(10\,-\,0){\cdot}3600)\,\mathrm{m}\,=\,18000\,\mathrm{m}\,=\,18\,\mathrm{km}.\]

  Letadlo bude ve směru na východ sneseno o 18 km.

 • Alternativní řešení 1

  Úlohu lze řešit také pomocí grafu závislosti rychlosti w na čase t. Pro rovnoměrně zrychlený pohyb je grafem této závislosti přímka určená v našem případě body A, B. Jejich souřadnice ze zadání známe:

  \[A\,=\,[t_1\,=\,0\,\mathrm{s};\,w_1\,=\,0\,\mathrm{m{\cdot}s^{-1}}],\] \[B\,=\,[t_2\,=\,3600\,\mathrm{s};\,w_2\,=\,10\,\mathrm{m{\cdot}s^{-1}}].\]

  Vyneseme body A, B do grafu a spojíme je. Hledaná dráha je rovna obsahu plochy pod grafem, tedy pod úsečkou AB. Úloha se tak redukuje na výpočet obsahu pravoúhlého trojúhelníka, který má strany Δw = 10 m·s−1 a Δt = 3600 s.

  Závislost rychlosti na čase

  Zjevně platí:

  \[s\,=\,\frac{1}{2}{\Delta}w{\Delta}t\,=\,(\frac{1}{2}{\cdot}10{\cdot}3600)\,\mathrm{m}\,=\,18000\,\mathrm{m}\,=\,18\,\mathrm{km}.\]
 • Alternativní řešení 2

  Pro milovníky integrování nabízíme ještě jeden způsob. Podobně jako v Alternativním řešení 1 sestrojíme závislost rychlosti na čase a vyjádříme předpis této přímé úměrnosti:

  \[w(t)\,=\,k{\cdot}t\,,\] kde k je směrnice přímky, jež je grafem. Číselnou hodnotu směrnice vypočítáme jako: \[\{k\}\,=\,\frac{\{{\Delta}w\}}{\{{\Delta}t\}}\,=\,\frac{10}{3600}\,=\,\frac{1}{360}\,.\]

  Tedy:

  \[\{w(t)\}\,=\,\frac{1}{360}{\cdot}\{t\}\,.\]
  Závislost rychlosti na čase

  Pro získání dráhy nyní zintegrujeme vztah pro rychlost v mezích 0 s až 3600 s:

  \[s\,=\int_0^{T} w(t)dt\,=\int_0^{T} k{\cdot}t dt\,=\, k\left[\frac{t^2}{2}\right]_{0}^{T}\,=\,\frac{1}{2}{\cdot} k{\cdot}T^2\,.\]

  Číselně:

  \[s \,=\,\frac{1}{2}{\cdot}\frac{1}{360}{\cdot}3600^2\,\mathrm{m} \,=\,18000\,\mathrm{m}\,=\,18\,\mathrm{km}\,.\]

 • Výsledek

  \[s\,=\,\frac{1}{2}(w_2\,-\,w_1)T\,=\,18\,\mathrm{km}\]

  Pokud pilot neopraví kurz, bude letadlo sneseno za 1 hodinu o 18 km na východ.

Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro studenty střední školy
Úloha rutinní
Multimediální encyklopedie fyziky
Původní zdroj: Diplomová práce Hany Koudelkové (2003).
×Původní zdroj: Diplomová práce Hany Koudelkové (2003).
Zaslat komentář k úloze