Kyvadlo na kolotoči

Úloha číslo: 481

Na kolotoči je ve vzdálenosti 2 metry od osy otáčení pověšeno půlkilogramové závaží na závěsu délky 1 metr, které je vychýleno o úhel velikosti 10° z rovnovážné polohy. Jaká je oběžná doba kolotoče?

Řešte z hlediska inerciálního systému i z hlediska neinerciální soustavy kolotoče.

 • Zápis

  r = 2 m vzdálenost závěsu od osy kolotoče
  l = 1 m délka závěsu
  α = 10°  odchylka závěsu od svislého směru
  m = 0,5 kg hmotnost závaží
  T = ? (s) oběžná doba kolotoče
  Z tabulek:
  g = 9,81 m·s−2 tíhové zrychlení
 • Nápověda 1: Náčrtek z pohledu inerciálního a neinerciálního systému

  Udělejte si dva náčrtky. Do jednoho zakreslete síly působící na závaží z pohledu inerciálního pozorovatele, který stojí vedle kolotoče.

  Do druhého vyznačte síly působící na závaží z pohledu neinerciálního pozorovatele, který se otáčí spolu s kolotočem.

  Rozmyslete si, jak se od sebe budou oba pohledy lišit a jak se vzhledem k jednotlivým pozorovatelům závaží pohybuje. Budou všechny síly vypadat v obou případech stejně? Bude jich stejný počet?

 • Nápověda 2: Pohybová rovnice z pohledu inerciálního pozorovatele

  Shrňte do vektorové rovnice, co platí pro síly působící na závaží z pohledu inerciálního pozorovatele.

  Zvolte souřadnou soustavu a přepište rovnici skalárně. Vyjádřete hledanou oběžnou dobu.

 • Nápověda 3: Pohybová rovnice z pohledu neinerciálního pozorovatele

  Shrňte do vektorové rovnice, co platí pro síly působící na závaží z pohledu neinerciálního pozorovatele.

  Čemu se musí rovnat součet všech sil, pokud je závaží vzhledem k pozorovateli v klidu?

  Zvolte souřadnou soustavu a přepište rovnici skalárně. Vyjádřete hledanou oběžnou dobu.

 • Odpověď

  Pro inerciální i neinerciální soustavu dostáváme:

  \[ T = 2\pi \sqrt{\frac{r + l\sin\alpha}{g \tan{\alpha}}}.\]

  Oběžná doba kyvadla je 7 s.

 • Celkové řešení

  a) Řešení z pohledu inerciálního pozorovatele stojícího vedle kolotoče

  Z pohledu inerciálního pozorovatele stojícího vedle kolotoče vykonává závaží rovnoměrný pohyb po kružnici.

  Jaké síly na závaží působí?

  • Závaží drží na kolotoči vlákno, jehož silové působení je vyjádřeno jeho tahem \(\vec{F}_\mathrm{T}\).

  • Samozřejmě působí tíhová síla \(\vec{F}_\mathrm{G}\).

  Jejich složením dostáváme sílu \(\vec{F}_\mathrm{d}\), která směřuje do středu otáčení a zakřivuje pohyb závaží.

  Z inerciální soustavy

  Pro výslednici sil platí:

  \[\vec{F}_\mathrm{T} + \vec{F}_\mathrm{G} = \vec{F}_\mathrm{d} = m\vec{a}_\mathrm{n},\]

  kde \(\vec{F}_\mathrm{T}\) je tah provázku, \(\vec{F}_\mathrm{G}\) je tíhová síla, \(\vec{F}_\mathrm{d}\) je jejich výslednice a \(\vec{a}_\mathrm{n}\) dostředivé zrychlení.

  Přepíšeme vektorovou rovnici skalárně do směru osy x a osy y (orientace viz obrázek):

  Celá situace

  Vodorovný směr (osa x):

  \[{F}_\mathrm{T} \mathrm{sin}\alpha= m{a}_\mathrm{n}.\]

  Kolmý směr (osa y):

  \[{F}_\mathrm{T} \mathrm{cos}\alpha = mg.\]

  Vyjádříme-li z druhé rovnice FT a dosadíme-li do první, dostáváme:

  \[mg \mathrm{tg}\alpha = m{a}_\mathrm{n},\] \[g \mathrm{tg}\alpha = {a}_\mathrm{n}.\]

  Pro pohyb po kružnici o poloměru ρ s využitím vztahů pro převod obvodové a úhlové rychlosti platí

  \[{a}_\mathrm{n} = \frac{v^2}{\rho} = \omega^2\rho.\]

  Dosadíme:

  \[g \mathrm{tg}\alpha = \omega^2\rho.\]

  Připomeňme si vztah mezi úhlovou rychlostí ω a periodou pohybu po kružnici T:

  \[\omega = \frac{2\pi}{T}.\]

  Pak:

  \[g \mathrm{tg}\alpha = \frac{4\pi^2}{T^2} \rho.\]

  Odtud:

  \[ T^2 = 4\pi^2\frac{\rho}{g \mathrm{tg}{\alpha}},\]   \[ T = 2\pi \sqrt{\frac{\rho}{g \mathrm{tg}{\alpha}}}.\]

  Poloměr kružnice ρ, po které závaží obíhá, je dán součtem vzdálenosti upevnění závěsu r od osy kolotoče a vzdálenosti rα vzniklé vykývnutím závaží délky l ze svislé klidové polohy o úhel α.

  Platí tedy:

  \[\rho = r+r_\alpha = r + l\sin\alpha.\]

  Odtud dostáváme výsledný vztah:

  \[ T = 2\pi \sqrt{\frac{r + l\sin\alpha}{g \mathrm{tg}{\alpha}}}.\]

  Číselně:

  \[ T = 2\pi \sqrt{\frac{2 + 1 \mathrm{sin}10^{\circ}}{9{,}81 \mathrm{tg}10^{\circ}}}\,\mathrm{s} = 7\,\mathrm{s}.\]    

  b) Řešení z pohledu neinerciálního pozorovatele otáčejícího se spolu s kolotočem

  Z pohledu neinerciálního pozorovatele otáčejícího se spolu s kolotočem je závaží v klidu.

  Jaké síly na závaží působí?

  • Tah vlákna \(\vec{F}_\mathrm{T}\)

  • Tíhová síla \(\vec{F}_\mathrm{G}\)

  To jsou reálné síly, kde najdeme dva původce, kteří na sebe vzájemně působí (vlákno–závaží; Země–závaží). Má-li být výslednice sil nulová, musíme přidat ještě sílu, která účinky tíhové síly a tahu vlákna kompenzuje: setrvačnou odstředivou sílu \(\vec{F}_\mathrm{od}\) (u této síly najdeme jen na co působí, ale „pachatele“ nikoliv).

  Z neinerciální soustavy

  Jak bylo výše řečeno, je závaží z pohledu neinerciálního pozorovatele otáčejícího se spolu s kolotočem v klidu. Výslednice sil na ně působících musí být tedy rovna nule:

  \[\sum{\vec{F}} = 0.\]

  Dosadíme-li síly známé z náčrtku, tedy tah vlákna \(\vec{F}_\mathrm{T}\), tíhovou sílu \(\vec{F}_\mathrm{G}\) a setrvačnou odstředivou sílu \(\vec{F}_\mathrm{od}\), dostáváme vektorovou rovnici:

  \[\vec{F}_\mathrm{T} + \vec{F}_\mathrm{G} + \vec{F}_\mathrm{od} = 0.\]

  Přepíšeme ji skalárně. Souřadný systém volíme podle obrázku.

  Celá situace

  Vodorovný směr (osa x):

  \[{F}_\mathrm{T}\sin\alpha = {F}_\mathrm{od}.\]

  Svislý směr (osa y):

  \[{F}_\mathrm{T}\cos\alpha = mg.\]

  Po úpravě a dosazení z druhé rovnice za FT do první dostáváme:

  \[mg \mathrm{tg}\alpha = {F}_\mathrm{od}.\]

  Připomeňme si vztahy pro setrvačnou odstředivou sílu působící při pohybu po kružnici o poloměru ρ v závislosti na úhlové rychlosti ω a vztah mezi úhlovou rychlostí a periodou pohybu T:

  \[{F}_\mathrm{od} = m\omega^2\rho,\] \[\omega = \frac{2\pi}{T}.\]

  Dosadíme do předchozí rovnice:

  \[mg \mathrm{tg}\alpha = m\omega^2\rho,\] \[g \mathrm{tg}\alpha = \omega^2\rho,\] \[g \mathrm{tg}\alpha = \frac{4\pi^2}{T^2} \rho.\]

  Odtud:

  \[ T^2 = 4\pi^2\frac{\rho}{g \mathrm{tg}{\alpha}},\]   \[ T = 2\pi \sqrt{\frac{\rho}{g \mathrm{tg}{\alpha}}}.\]

  Poloměr kružnice ρ, po které závaží obíhá, je dán součtem vzdálenosti upevnění závěsu r od osy kolotoče a vzdálenosti rα vzniklé vykývnutím závaží délky l ze svislé klidové polohy o úhel α.

  Platí tedy:

  \[\rho = r+r_\alpha = r + l\sin\alpha.\]

  Odtud dostáváme výsledný vztah:

  \[ T = 2\pi \sqrt{\frac{r + l\sin\alpha}{g \mathrm{tg}{\alpha}}}.\]

  Číselně:

  \[ T = 2\pi \sqrt{\frac{2 + 1 \mathrm{sin}10^{\circ}}{9{,}81 \mathrm{tg}10^{\circ}}}\,\mathrm{s} = 7\,\mathrm{s}.\]
Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro studenty střední školy
Původní zdroj: Mandíková, D., Rojko, M.: Soubor úloh z mechaniky pro studium
učitelství. I. část. Interní materiál, MFF UK, Praha 1994
×Původní zdroj: Mandíková, D., Rojko, M.: Soubor úloh z mechaniky pro studium učitelství. I. část. Interní materiál, MFF UK, Praha 1994
En translation
Zaslat komentář k úloze