Vrh svislý vzhůru

Úloha číslo: 195

Z povrchu Země je vystřelen kolmo vzhůru dělostřelecký granát hmotnosti m, jeho rychlost při výstřelu je v1. Určete:

a) maximální výšku h, do které granát vystoupí,

b) rychlost vd granátu při dopadu zpět na zem,

c) celkovou dobu letu granátu tc.

Poznámka: Odpor vzduchu neuvažujte. Tíhové pole považujte za homogenní.

 • Nápověda 1

  K nalezení maximální výšky h lze využít dva různé fyzikální přístupy. Objevíte alespoň jeden z nich?

 • Nápověda 2: Vypočtení maximální výšky h ze ZZME

  Zvolme na povrchu Země hladinu nulové potenciální energie. Jaký druh energie má granát v okamžiku, kdy povrch opouští? Co se s touto energií stane, když vystoupá do maximální výšky h?
 • Komentář: Alternativní nalezení maximální výšky h

  Alternativně lze výšku h určit z kinematických úvah. Pohyb granátu směrem vzhůru je rovnoměrně zpomalený (nejde o nic jiného než o vrh svislý vzhůru) a je popsán rovnicemi:

  \[H(t)\,=\,v_1t\,-\,\frac{1}{2}gt^2\,,\]

  \[v(t)\,=\,v_1\,-\,gt\,,\]

  kde H(t) je výška nad zemí v čase tv(t) rychlost v čase t.

  V čase t = t0, kdy granát dosáhne maximální výšky, platí: H(t0) = h, v(t0) = 0. Tedy:

  \[h\,=\,v_1t_0\,-\,\frac{1}{2}gt_0^2\,,\]

  \[0\,=\,v_1\,-\,gt_0\,.\]

  Z druhé rovnice vyjádříme čas t0 a dosadíme do první rovnice:

  \[t_0 = \frac{v_1}{g}\,,\]

  \[h\,=\,v_1(\frac{v_1}{g})\,-\,\frac{1}{2}g(\frac{v_1}{g})^2\,=\,\frac{v_1^2}{2g}\,.\]

 • Nápověda 3: Určení rychlosti vd při dopadu

  Vyjděte ze ZZME. Jakou celkovou mechanickou energii má granát při dopadu? Srovnejte ji s celkovou energií na počátku pohybu (tj. těsně po vystřelení).

 • Nápověda 4: Výpočet celkového času tc

  Vyjděte z kinematických úvah pro vrh svislý vzhůru. Znovu použijte vztah popisující při tomto vrhu závislost výšky nad zemí H(t) na čase. Jaká je tato výška v okamžiku dopadu? Správný postup vás dovede k řešení kvadratické rovnice pro čas.

 • Komentář: Alternativní nalezení doby letu tc

  Nalezneme tc jako součet doby výstupu (označíme tv) a doby sestupu (označíme ts).

  Pro výstup platí:

  \[v(t)\,=\,v_1\,-\,gt.\]

  Po uplynutí doby výstupu tv je rychlost v(tv) = 0:

  \[0\,=\,v_1\,-\,gt_\mathrm{v},\]

  \[t_\mathrm{v}\,=\,\frac{v_1}{g}.\]

  Pro sestup platí:

  \(v(t)\,=\,gt\) (jde o volný pád).

  Po uplynutí doby sestupu ts je rychlost v(ts) rovna rychlosti dopadu: v(ts) = vd. Tedy:

  \[v_\mathrm{d}\,=gt_\mathrm{s},\]

  \[t_\mathrm{s}\,=\,\frac{v_\mathrm{d}}{g}.\]

  Pro celkový čas letu tc platí:

  \(t_\mathrm{c}\,=\,t_\mathrm{v}\,+\,t_\mathrm{s}\,=\,\frac{v_1}{g}\,+\,\frac{v_\mathrm{d}}{g}\,=\,\frac{2v_1}{g}\,,\)

  protože jsme v části b) ukázali, že v1 = vd.
 • Celkové řešení

  a) Nalezení maximální výšky h:

  1. způsob: Pomocí zákona zachování mechanické energie:

  Zvolme na povrchu Země hladinu nulové potenciální energie. V okamžiku, kdy granát opouští zemský povrch, má kinetickou energii Ek1:

  \(E_\mathrm{k1}\,=\,\frac{1}{2}mv_1^2\,,\)

  která je současně jeho celkovou mechanickou energií (potenciální energie Ep1 = 0 dle naší počáteční volby).

  Jak se granát dostává výš a výš, jeho pohyb se zpomaluje, klesá jeho kinetická a roste jeho potenciální energie. Když dosáhne maximální výšky h, je jeho rychlost, a tedy i kinetická energie Ek2 nulová (Ek2 = 0). Veškerá počáteční mechanická energie se přeměnila na potenciální energii Ep2:

  \(E_\mathrm{p2}\,=mgh\) (kde g je tíhové zrychlení).

  Neuvažujeme-li odpor vzduchu, musí dle ZZME platit:

  \(E_\mathrm{k1}\,+\,E_\mathrm{p1}\,=\,E_\mathrm{k2}\,+\,E_\mathrm{p2}\,,\)

  \(\frac{1}{2}mv_1^2\,+\,0\,=\,0\,+\,mgh\,,\) tedy:

  \(h\,=\,\frac{v_1^2}{2g}\,.\)

  2. způsob: Pomocí kinematických vztahů:

  Pohyb granátu směrem vzhůru je rovnoměrně zpomalený (nejde o nic jiného než o vrh svislý vzhůru), a je tedy popsán rovnicemi:

  \[H(t)\,=\,v_1t\,-\,\frac{1}{2}gt^2\,,\]

  \[v(t)\,=\,v_1\,-\,gt\,,\]

  kde H(t) je výška nad zemí v čase tv(t) rychlost v čase t.

  V čase t = t0, kdy granát dosáhne maximální výšky, platí: H(t0) = h, v(t0) = 0. Tedy:

  \[h\,=\,v_1t_0\,-\,\frac{1}{2}gt_0^2\,,\]

  \[0\,=\,v_1\,-\,gt_0\,.\]

  Z druhé rovnice vyjádříme čas t0 a dosadíme do první rovnice:

  \[t_0 = \frac{v_1}{g},\]

  \[h\,=\,v_1(\frac{v_1}{g})\,-\,\frac{1}{2}g(\frac{v_1}{g})^2\,=\,\frac{v_1^2}{2g}\,.\]

  b) Určení rychlosti vd při dopadu:

  Dle ZZME se mechanická energie granátu během celého pohybu zachovává – celková mechanická energie se tedy na počátku a na konci pohybu bude rovnat.

  Na počátku pohybu měl granát pouze kinetickou energii \(E_\mathrm{k1}\,=\,\frac{1}{2}mv_1^2\), na konci pohybu (v okamžiku dopadu) pouze kinetickou energii \(E_\mathrm{kd}\,=\,\frac{1}{2}mv_\mathrm{d}^2\).

  Protože ze ZZME platí: \(E_\mathrm{k1}\,=\,E_\mathrm{kd}\), zjevně je i \(v_1\,=\,v_\mathrm{d}\).

  Rychlost vd má stejnou velikost jako rychlost v1 a opačný směr.

  c) Určení doby letu tc:

  1. způsob:

  Pro aktuální výšku svislého vrhu vzhůru platí:

  \[H(t)\,=\,v_1t\,-\,\frac{1}{2}gt^2\,.\]

  V čase t = tc (tedy na konci pohybu) je výška opět nulová (granát právě dopadl), tj.:

  \[H(t_\mathrm{c})\,=\,0\,.\]

  Odtud dostáváme kvadratickou rovnici pro čas:

  \[0\,=\,v_1t_\mathrm{c}\,-\,\frac{1}{2}gt_\mathrm{c}^2,\]

  \[0\,=\,t_\mathrm{c}(v_1\,-\,\frac{1}{2}gt_\mathrm{c}).\]

  Vyřešením této kvadratické rovnice získáme 2 řešení:

  1. \(t_\mathrm{c1}\,=\,0\)… vyjadřuje stav na počátku pohybu (t = 0; H(0) = 0),

  2. \(t_\mathrm{c2}\,=\,\frac{2v_1}{g}\)… hledané řešení.

  2. způsob:

  Alternativně nalezneme tc jako součet doby výstupu (označíme tv) a doby sestupu (označíme ts).

  Pro výstup platí:

  \(v(t)\,=\,v_1\,-\,gt.\)

  Po uplynutí doby výstupu tv je rychlost v(tv) = 0:

  \(0\,=\,v_1\,-\,gt_v,\)

  \(t_\mathrm{v}\,=\,\frac{v_1}{g}.\)

  Pro sestup platí:

  \(v(t)\,=\,gt\) (jde o volný pád).

  Po uplynutí doby sestupu ts je rychlost v(ts) rovna rychlosti dopadu: v(ts) = vd, tedy:

  \[v_\mathrm{d}\,=gt_\mathrm{s},\]

  \[t_\mathrm{s}\,=\,\frac{v_\mathrm{d}}{g}.\]

  Pro celkový čas letu tc platí:

  \[t_\mathrm{c}\,=\,t_\mathrm{v}\,+\,t_\mathrm{s}\,=\,\frac{v_1}{g}\,+\,\frac{v_\mathrm{d}}{g}\,=\,\frac{2v_1}{g}\,,\]

  protože jsme v části b) ukázali, že v1 = vd.
 • Výsledek

  a) Vztah pro maximální výšku:

  \[h = \frac{v_{1}^{2}}{2g}\,.\]

  b) Rychlost granátu při dopadu:

  \(v_\mathrm{d} = v_{1}\), rychlosti mají opačný směr.

  c) Celková doba letu:

  \[t_\mathrm{c}=\frac{2v_{1}}{g}\,.\]

Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro studenty střední školy
Úloha na odvozování (dedukci)
Původní zdroj: Diplomová práce Hany Koudelkové (2003).
×Původní zdroj: Diplomová práce Hany Koudelkové (2003).
Pl translation
Zaslat komentář k úloze