Jeřáb zvedá panel

Úloha číslo: 82

Stavební panel má rozměry 2,4 m, 1,2 m, tloušťku 15 cm. Je vyroben z betonu vyztuženého ocelovými pruty tak, že střední hustota materiálu je 3 000 kg·m−3. Ve směru své tloušťky je odlehčen pěti otvory o průměru 6 cm.

a) Určete objem materiálu v panelu a jeho hmotnost.

b) Jak velkou silou musí jeřáb zvedat panel?

c) Jakou práci vykoná jeřáb, když panel zvedne ze země do výšky 42 m při stavbě posledního podlaží?

d) Jak dlouho trvá zvedání panelu, je-li rychlost zvedání 0,25 m·s−1? Jaký je v tomto případě výkon jeřábu?

e) Použité elektromotory mají účinnost 70 %. Jaký musíme zajistit příkon pro zvedání panelu?

f) Ocelové lano má dovolené namáhání 100 MPa a nosnost u tohoto jeřábu se předpokládá nejvýše 5 tun. Jaký bude nejmenší průměr lana?

 • Zápis

  a = 2,4 m rozměr stavebního panelu
  b = 1,2 m rozměr stavebního panelu
  c = 15 cm rozměr stavebního panelu
  ρ = 3000 kg·m−3 střední hustota betonu vyztuženého ocelovými pruty
  r0 = 6 cm průměr děr
  h = 42 m výška zvednutí panelu
  v = 0,25 m·s−1 rychlost zvedání panelu
  η = 70 % účinnost elektromotoru
  σ = 700 MPa dovolené namáhání lana
  M = 5 t maximální nosnost jeřábu
  m = ? hmotnost panelu
  V = ? objem panelu
  F = ? síla, kterou musí jeřáb zvedat panel
  W = ? práce vykonaná jeřábem
  t = ? čas potřebný ke zvednutí panelu
  P' = ? výkon jeřábu
  P = ? příkon jeřábu
  d = ? nejmenší průměr lana
 • Nápověda a1) – objem panelu

  Nakreslete si obrázek panelu s otvory.

  Jaký vzorec platí pro výpočet objemu kvádru?

  Jak se nám promítne v objemu kvádru pět otvorů?

 • Nápověda a2) – hmotnost panelu

  Když už znáte objem a je zadaná hustota panelu, jak spočtete jeho hmotnost?

 • Nápověda b) – síla

  Nakreslete si obrázek dané situace a vyznačte síly působící na panel.

  Předpokládejte, že jeřáb zvedá panel rovnoměrným přímočarým pohybem. Jaká je výsledná síla působící na panel? Jakou silou působí jeřáb na panel?

 • Nápověda c) – práce vykonaná jeřábem

  Jeřáb působí na panel konstantní silou po dané dráze a síla má směr posunutí.

  Jak v této situaci spočítáte práci vykonanou jeřábem?

 • Nápověda d1) – doba zvedání

  Znáte dráhu a rychlost zvedání, která je konstantní. Čas zvedání tedy snadno vyjádříte.

 • Nápověda d2) – výkon jeřábu

  Znáte práci, kterou vykoná jeřáb a čas, po který ji koná.

  Jaký vztah platí pro výpočet výkonu?

 • Nápověda e) – příkon motoru

  Příkon motoru vyjadřuje energii, kterou mu dodáváme za jednotku času. Vzhledem k nevyhnutelným ztrátám způsobeným různými odpory proti pohybu je výkon každého zařízení menší než příkon. Účinností motoru pak rozumíme poměr jeho výkonu a potřebného příkonu. Účinnost je bezrozměrné číslo, které vyjádřuje, jak blízko k ideálnímu procesu probíha proces v hodnoceném stroji nebo zařízení. Pomocí účinnosti a výkonu pak můžete vyjádřit hledaný příkon.

 • Nápověda f1) – napětí lana

  Dovolené namáhání je možno vyjádřit také jako maximální napětí, které lze na lano vyvinout. Jak je definované napětí?

 • Nápověda f2) – průměr lana

  Síla, která působí na lano, se rovná tíze nákladu. Znáte i maximální povolené napětí lana. Snadno vyjádříte plochu průřezu lana a odtud jeho průměr.

 • Číselný výpočet:

  a) Objem a hmotnost panelu

  \[a\,=\,2{,}4\, \mathrm{m}\] \[b\,=\,1{,}2\, \mathrm{m}\] \[c\,=\,15\, cm=0{,}15\, \mathrm{m }\] \[r_{0}\,=\,3\, \mathrm{cm}\,=\,0{,}03\, \mathrm{m}\] \[\rho\,=\,3\,000\, \mathrm{kg \cdot m^{-3}}\]
  \[V\,=\,abc\,-\,5\pi r_0^2 c\] \[V\,=\,\left(2{,}4{\cdot}1{,}2{\cdot} 0{,}15-5{\cdot}3{,}14{\cdot}0{,}03^{2}\cdot0{,}15\right)\,\mathrm{m^3}\] \[V\,=\,\left(0{,}432-0{,}0021\right)\, \mathrm{m^3}\] \[V\,=\,0{,}4299\, \mathrm{m^3}\,\dot=\,0{,}43\ \mathrm{m^3}\] \[m\,=\,\rho c\left(ab\,-\,5\pi r_0^2\right)\] \[m\,=\,3\,000{\cdot} 0{,}15\left(2{,}4{\cdot} 1{,}2\,-\,5{\cdot} 3{,}14{\cdot} 0{,}03^2\right)\,\mathrm{kg}\] \[m\,=\,1\,290\, \mathrm{kg}\]

  b) Síla, kterou jeřáb zvedá panel

  \[m\,=\,1\,290\, \mathrm{kg}\] \[g\,=\,9{,}81\, \mathrm{m \cdot s^{-2}}\]
  \[F\,=\,mg\] \[F\,=\,1\,290{\cdot}9{,}81\,\mathrm{N}\] \[F\,=\,12\,655\, \mathrm{N}\,\dot=12{,}7\ \mathrm{kN}\]

  c) Práce vykonaná jeřábem

  \[F\,=\,12\,655\, \mathrm{N}\] \[s\,=\,42\, \mathrm{m}\]
  \[W\,=\,Fs\] \[W\,=\,12\,655{\cdot}42\,\mathrm{J}\] \[W\,=\,531\,510\, \mathrm{J}\,\dot=531{,}5\ \mathrm{kJ}\]

  d1) Doba zvedání panelu

  \[s\,=\,42\, \mathrm{m}\] \[v\,=\,0{,}25\, \mathrm{m \cdot s^{-1}}\]
  \[t\,=\,\frac{s}{v}\] \[t\,=\,\frac{42}{0{,}25}\,\mathrm{s}\] \[t\,=\,168\, \mathrm{s}\,=\,2\,\mathrm{min}\,48\, \mathrm{s}\]

  d2) Výkon jeřábu

  \[W\,=\,531\,510\, \mathrm{J}\] \[t\,=\,168\, \mathrm{s}\]
  \[P^{'}\,=\,\frac{W}{t}\] \[P^{'}\,=\frac{531\,510}{168}\,\mathrm{W}\] \[P^{'}\,=\,3\,164\, \mathrm{W}\,\dot=\,3{,}2\ \mathrm{kW}\]

  e) Příkon jeřábu

  \[P^{'}\,=\,3\,164\, \mathrm{W}\] \[\eta\,=\,0{,}7\]
  \[P\,=\,\frac{P^{'}}{\eta}\] \[P\,=\,\frac{3\,164}{0{,}7}\,\mathrm{W}\,=\,4\,520\, \mathrm{W}\,\dot=\,4{,}5\ \mathrm{kW}\]

  f) Průměr lana

  \[M\,=\,5\, \mathrm{t}\,=\,5\,000\, \mathrm{kg}\] \[g\,=\,9{,}81\, \mathrm{m \cdot s^{-2}}\] \[\sigma\,=\,100\, \mathrm{MPa}\,=\,10^{8}\,\mathrm{Pa}\]
  \[d\,=\,\sqrt{\frac{4Mg}{\sigma\pi}}\] \[d\,=\,\sqrt{\frac{4{\cdot}5\,000{\cdot}9{,}81}{10^{8}\cdot3{,}14}}\,\mathrm{m}\,=\,0{,}025\,\mathrm{m}\,=\,2{,}5\, \mathrm{cm}\]
 • Odpověď

  a) Objem panelu je \[V\,=\,abc\,-\,5{\pi}r_{0}^{2}c\,=\,0{,}4299\,\mathrm{m^3}\,\dot=\,0{,}43\ \mathrm{m^3}.\]

  Hmotnost panelu je \[m\,=\,\rho c\left(ab\,-\,5\pi r_0^2\right)\,=\,1\,290\,\mathrm{kg}.\]

  b) Jeřáb musí zvedat panel sílou rovnou \[F\,=\,\rho c\left(ab\,-\,5\pi r_0^2\right)g\,=\,12\,655\,\mathrm{N}\,\dot=\,12{,}7\, \mathrm{kN}.\]

  c) Při zvedání panelu do výšky 42 m vykoná jeřáb práci rovnou \[W\,=\,\rho c\left(ab\,-\,5\pi r_0^2\right)gs\,=\,531\,510\,\mathrm{J}\,\dot=\,531{,}5\ \mathrm{kJ}.\]

  d) Jeřáb zvedá panel rychlostí 0,25 ms-1 po dobu \[t\,=\,\frac{s}{v}\,=\,2\,\mathrm{min}\,48\,\mathrm{s}.\]

  V tomto případě je výkon jeřábu roven \[P^{'}\,=\,\frac {\rho c\left(ab\,-\,5\pi r_0^2\right)gs}{t}\,=\,3\,164\, \mathrm{W}\,\dot=\,3{,}2\ \mathrm{kW}.\]

  e) Příkon, který musíme zajistit, je roven \[P\,=\,\frac {\rho c\left(ab\,-\,5\pi r_0^2\right)gs}{\eta t}\,=\,4\,520\, \mathrm{W}\,\dot=\,4{,}5\ \mathrm{kW}.\]

  f) Nejmenší průměr lana bude \[d\,=\,\sqrt {\frac{4Mg}{\sigma \pi}}\,=\,2{,}5\, \mathrm{cm}.\]

 • Celkové řešení bodu a) – objem a hmotnost panelu

  Panel s otvory

  V matematických tabulkách můžeme najít vzorec pro objem kvádru:

  \[V\,=\,abc\,.\]

  V……objem kvádru

  a,b,c…rozměry kvádru

  Když máme v kvádru (panelu) vyřezanou nějakou část, bude výsledný objem menší o objem této části.

  V našem případě máme v panelu pět otvorů ve tvaru válce o daném průměru. Objem každého otvoru je:

  \[V\,=\,\pi r_0^2 c\,.\]

  V…objem vyřezané části

  r0…poloměr otvoru

  c…výška válce (otvoru)

  Pro výšku válce platí, že se rovná tloušťce panelu.

  Nyní objemy válců odečteme od celkového objemu panelu. Dostaneme:

  \[V\,=\,abc\,-\,5\pi r_0^2 c\,,\tag{1}\] \[V\,=\,\left(2{,}4{\cdot} 1{,}2{\cdot}0{,}15\,-\,5{\cdot} 3{,}14{\cdot} 0{,}03^2{\cdot}0{,}15\right)\,\mathrm{m^3},\] \[V\,=\,0{,}4299\, \mathrm{m^3}\,\dot=\,0{,}43\ \mathrm{m^3}.\]

  Pro hmotnost při daném objemu a hustotě platí:

  \[m\,=\,\rho V\,.\]

  m… hmotnost panelu

  ρ… hustota panelu

  V… objem panelu

  Za V dosadíme ze vztahu (1):

  \[m\,=\,\rho c\left(ab\,-\,5\pi r_0^2\right)\,,\tag{2}\] \[m\,=\,3\,000\,\cdot 0{,}15\left(2{,}4{\cdot} 1{,}2\,-\,5{\cdot} 3{,}14{\cdot} 0{,}03^2\right)\,\mathrm{kg},\] \[m\,=\,1\,290\, \mathrm{kg}.\]

  Odpověď:

  Objem panelu je \[V\,=\,0{,}4299\, \mathrm{m^3}\,\dot=\,0{,}43\ \mathrm{m^3}.\]

  Hmotnost panelu je \[m\,=\,1\,290\,\mathrm{kg}.\]

 • Celkové řešení bodu b) – síla, kterou jeřáb zvedá panel

  Jeřáb zvedá panel

  \(\vec{F}\)… síla, kterou působí na panel jeřáb

  \(\vec{F}_\mathrm{g}\)… tíhová síla

  Výsledná síla působící na panel je při rovnoměrném přímočarém pohybu rovna nule. Síla, kterou působí na panel jeřáb, je rovna tíhové síle působící na panel:

  \[F\,=\,F_\mathrm{g}\,=\,mg.\]

  F… síla, kterou působí na panel jeřáb

  Fg… tíhová síla

  m… hmotnost panelu

  g… tíhové zrychlení

  Z předchozího bodu již známe hmotnost panelu m a z fyzikálních tabulek zjistíme hodnotu tíhového zrychlení:

  \[g\,=\,9{,}81\,\mathrm{m \cdot s^{-2}}.\]

  Za m dosadíme ze vztahu (2):

  \[F\,=\,\rho c\left(ab\,-\,5\pi r_0^2\right)g,\tag{3}\] \[F\,=\,1\,290\,\cdot9{,}81\,\mathrm{N},\] \[F\,=\, 12\,655\, \mathrm{N}\,\dot=\,12{,}7\ \mathrm{kN}.\]

  Odpověď: Jeřáb musí zvedat panel silou rovnou \[F\,=\,12\,655\,\mathrm{N}\,\dot=\,12{,}7\,\mathrm{kN}.\]

 • Celkové řešení bodu c) – práce vykonaná jeřábem

  V případě, kdy působí konstantní síla ve směru posunutí panelu, můžeme práci spočítat podle vztahu:

  \[W\,=\,Fs\,.\]

  W… vykonaná práce

  F… síla, kterou jeřáb působí na panel

  s… dráha, na které působí jeřáb sílou F

  Za F dosadíme ze vztahu (3):

  \[W\,=\,\rho c\left(ab\,-\,5\pi r_0^2\right)gs\,,\tag{4}\] \[W\,=\,12\,655\,\cdot42\,\mathrm{J},\] \[W\,=\,531\,510\,\mathrm{J}\,\dot=\,531{,}5\ \mathrm{kJ}.\]

  Odpověď: Při zvedání panelu do výšky 42 m vykoná jeřáb práci rovnou \[W\,=\,531\,510\,\mathrm{J}\,\dot=\,531{,}5\ \mathrm{kJ}.\]

 • Celkové řešení bodu d) – doba zvedání panelu, výkon jeřábu

  Pohyb panelu je rovnoměrný přímočarý, takže rychlost vyjádříme pomocí vztahu:

  \[v\,=\,\frac{s}{t}\,.\]

  v… rychlost

  s… dráha

  t… čas (doba)

  Odtud dostáváme pro čas t:

  \[t\,=\,\frac{s}{v}\,,\] \[t\,=\,\frac{42}{0{,}25}\,\mathrm{s},\] \[t\,=\,168\, \mathrm{s}\,=\,2\, \mathrm{min}\,48\, \mathrm{s}.\]

  Výkon je práce vykonaná za jednotku času. Když si to vyjádříme pomocí vztahu, dostaneme:

  \[P^{'}\,=\,\frac{W}{t}\,.\]

  P'… výkon jeřábu

  W… vykonaná práce

  t… doba, po kterou koná práci

  V předchozích úlohách jsme si spočítali vykonanou práci W a také dobu zvedání.

  Za práci W dosadíme ze vztahu (4):

  \[P^{'}\,=\,\frac {\rho c\left(ab\,-\,5\pi r_0^2\right)gs}{t}\,,\tag{5}\] \[P^{'}\,=\,\frac{531\,510}{168}\,\mathrm{W},\] \[P^{'}\,=\,3\,164\, \mathrm{W}\,\dot=\,3{,}2\ \mathrm{kW}.\]

  Odpověď:

  Jeřáb zvedá panel rychlostí 0,25 ms-1 po dobu \(t\,=\,2\,\mathrm{min}\,48\,\mathrm{s}.\)

  V tomto případě je užitečný výkon roven \(P^{'}\,=\,3\,164\, \mathrm{W}\,\dot=\,3{,}2\, \mathrm{kW}.\)

 • Celkové řešení bodu e) – příkon jeřábu

  Matematické vyjádření vztahu pro účinnost:

  \[\eta=\frac{P^{'}}{P}.\]

  η… účinnost

  P'… výkon motoru

  P… příkon motoru

  Hledaný příkon pro zvedaní panelu vyjádříme z tohoto vztahu vynásobením celé rovnice příkonem P a následným vydělěním účinností \(\eta\).

  Dostaneme:

  \[P\,=\,\frac{P^{'}}{\eta}\,.\]

  Za P' dosadíme ze vztahu (5):

  \[P\,=\,\frac {\rho c\left(ab\,-\,5\pi r_0^2\right)gs}{\eta t}\,,\tag{6}\] \[P\,=\,\frac{3\,115}{0{,}7}\,\mathrm{W},\] \[P\,=\,4\,450\, \mathrm{W}\,\dot=\,4{,}5\ \mathrm{kW}.\]

  Odpověď: Musíme zajistit příkon \(P\,=\,4\,450\, \mathrm{W}\,\dot=\,4{,}5\ \mathrm{kW}\).

 • Celkové řešení bodu f) – průměr lana

  Dovolené namáhání je možno vyjádřit také jako maximální napětí, které lze na lano vyvinout.

  Normálové napětí je podíl síly F a plochy S, na kterou síla F působí:

  \[\sigma \,=\,\frac{F}{S}\,.\tag{7}\]

  σ… napětí

  F… síla

  S… obsah plochy

  Vztah pro tíhu je:

  \[F\,=\,Mg\,.\]

  Dosadíme do vztahu (7):

  \[\sigma \,=\, \frac {Mg}{S}\,.\]

  σ… napětí

  M… nosnost lana

  g… tíhové zrychlení

  S… obsah plochy průřezu

  Odtud:

  \[S\,=\, \frac {Mg}{\sigma}\,.\tag{8}\]

  Plocha průřezu lana představuje kruh. Pro obsah kruhu platí:

  \[S\,=\,\pi \frac {d^2}{4}\,.\]

  d… průměr lana

  Dosadíme do vztahu (8):

  \[\pi \frac {d^2}{4}\,=\,\frac{Mg}{\sigma}\,.\]

  Odtud úpravami získáme hledaný průměr:

  \[d\,=\,\sqrt {\frac{4Mg}{\sigma \pi}}\,,\] \[d\,=\,\sqrt{\frac{4\,\cdot\,5\,000\,\cdot9{,}81}{10^{8}\cdot3{,}14}}\,\mathrm{m},\] \[d\,=\,0{,}025\, \mathrm{m}=2{,}5\, \mathrm{cm}.\]

  Odpověď: Nejmenší průměr lana bude d = 2,5 cm.

Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro studenty střední školy
Komplexní úloha
K řešení úlohy je třeba vyhledat nějaké údaje.
Původní zdroj: http://fo.cuni.cz
Zpracováno v bakalářské práci Jany Šimkové (2008).
×Původní zdroj: http://fo.cuni.cz Zpracováno v bakalářské práci Jany Šimkové (2008).
En translation
Zaslat komentář k úloze