Vozík na vzduchové dráze

Úloha číslo: 143

Vozík na vzduchové dráze má hmotnost 250 g a je uváděn do zrychleného pohybu tahem za vlákno přes pevnou kladku. Porovnejte velikost zrychlení vozíku, jestliže

a) táhneme za vlákno rukou silou 0,1 N,

b) zavěsíme na vlákno závaží o tíze 0,1 N.

Odpor vzduchu a hmotnost vlákna a kladky neuvažujte.

Poznámka: Vzduchová dráha je zařízení, na kterém je možný pohyb vozíku (stříšky) bez tření podložky. Proud vzduchu zespoda nadnáší vozík.

Obrázek k zadání úlohy
 • Zápis

  mv = 250 g hmotnost vozíku
  F = 0,1 N velikost síly, kterou působí ruka prostřednictvím vlákna na vozík
  FGz = 0,1 N velikost tíhové síly působící na závaží
  a1 = ? velikost zrychlení vozíku, jestliže táhneme za vlákno rukou silou 0,1 N
  a2 = ? velikost zrychlení vozíku, jestliže zavěsíme na vlákno závaží o tíze 0,1 N
 • Nápověda 1a – síly působící na vozík, pohybová rovnice

  Nakreslete si obrázek a vyznačte do něj síly působící na vozík v případě, že za vlákno táhneme silou o velikosti 0,1 N. Napište pohybovou rovnici pro vozík.

 • Nápověda 2a – pohybová rovnice skalárně

  Pohybovou rovnici ze vztahu (1) přepište skalárně a vyjádřete velikost zrychlení a1.

 • Nápověda 1b – síly působící na vozík a na závaží, pohybové rovnice

  Nakreslete si obrázek a vyznačte do něj síly působící na vozík a na závaží. Napište pohybovou rovnici pro vozík a pro závaží.

 • Nápověda 2b – pohybové rovnice skalárně, tah vlákna

  Pohybové rovnice ze vztahu (7) a (8) přepište skalárně. Uvědomte si, jaký je vztah mezi tahy vlákna T a T'.

 • Nápověda 3b – výpočet zrychlení

  Pomocí rovnic (10) a (11) vypočtěte velikost zrychlení a2.

 • Poznámka

  Zrychlení a1 je větší než zrychlení a2. Je to proto, že v prvním případě síla o velikosti 0,1 N působí přímo na vozík a uděluje zrychlení jen jemu. Ve druhém případě síla 0,1 N, která je rovna tíze závaží, uděluje zrychlení nejen vozíku, ale i samotnému závaží.

 • CELKOVÉ ŘEŠENÍ

  Síly působící na vozík v případě a):

  Síly působící na vozík při tažení rukou

  \(\vec{F}\)…síla, kterou působí ruka prostřednictvím vlákna na vozík,

  \(\vec{N}\)…síla, kterou tlačí vzduch zespoda na vozík,

  \(\vec{F}_\mathrm{G_v}\)…tíhová síla působící na vozík.

  Pohybová rovnice:

  \[\vec{F}_\mathrm{G_v}+\vec{N}+\vec{F}\,=\, m_\mathrm{v}\vec{a_1},\tag{1}\]

  \(m_\mathrm{v}\)…hmotnost vozíku,

  \(\vec{a}_1\)…zrychlení vozíku.

  Abychom pohybovou rovnici mohli přepsat skalárně, zvolíme vhodně souřadný systém. Osu x volíme ve směru pohybu vozíku. Osa y je kolmá na osu x.

  Síly působící na vozík při tažení rukou (se souřadnicemi)

  Pohybová rovnice skalárně:

  \[x:\qquad F\,=\,m_\mathrm{v} a_1,\tag{2}\] \[y:\qquad N - F_\mathrm{G_v} \,=\,0.\tag{3}\]

  Ve směru osy y se vozík nepohybuje, proto je zrychlení rovno nule.

  Ze vztahu (2) vyjádříme velikost zrychlení a1:

  \[ a_1\,=\,\frac{F}{m_\mathrm{v}}.\tag{4}\]

  Dosadíme číselně:

  \[ a_1\,=\,\frac{0{,}1}{0{,}25}\,\mathrm{m \cdot s^{-2}}\,=\, 0{,}4\,\mathrm{m \cdot s^{-2}}.\tag{5}\]

  Síly působící na vozík a na závaží v případě b):

  Síly působící na vozík a závaží

  Vozík:

  \(\vec{N}\)…síla, kterou tlačí vzduch zespoda na vozík,

  \(\vec{F}_\mathrm{G_v}\)…tíhová síla působící na vozík,

  \(\vec{T}\prime\)…síla, kterou působí závaží prostřednictvím vlákna na vozík.

  Závaží:

  \(\vec{F}_\mathrm{G_z}\)…tíhová síla působící na závaží,

  \(\vec{T}\)… síla, kterou působí vozík prostřednictvím vlákna na závaží.

  Pohybové rovnice:

  Pohybová rovnice pro vozík:

  \[\vec{F}_\mathrm{G_v}+\vec{N}+\vec{T}\prime\,=\, m_\mathrm{v}\vec{a}_2.\tag{6}\]

  Pohybová rovnice pro závaží:

  \[\vec{F}_\mathrm{G_z}+\vec{T}\,=\,m_\mathrm{z}\vec{a}_2,\tag{7}\]

  \(m_\mathrm{v}\)…hmotnost vozíku,

  \(m_\mathrm{z}\)…hmotnost závaží,

  \(\vec{a}_2\)…zrychlení vozíku a závaží.

  Abychom pohybové rovnice mohli přepsat skalárně, zvolíme vhodně souřadný systém. Osu x volíme ve směru pohybu vozíku (závaží). Osa y je kolmá na osu x.

  Síly působící na vozík a závaží (se souřadnicemi)

  Pohybové rovnice skalárně:

  Pohybová rovnice pro vozík:

  \[x:\qquad T\prime\,=\,m_\mathrm{v}a_2,\tag{8}\] \[y:\qquad N - F_\mathrm{G_v}\,=\,0.\tag{9}\]

  Ve směru osy y se vozík nepohybuje, proto je zrychlení rovno nule.

  Pohybová rovnice pro závaží:

  \[x:\qquad F_\mathrm{G_z}-T\,=\,m_\mathrm{z}a_2.\tag{10}\]

  Jelikož hmotnost kladky zanedbáváme, nemá žádný moment setrvačnosti a neovlivňuje tah vlákna. Vozík působí prostřednictvím vlákna na závaží a závaží zase naopak na vozík. Podle 3. Newtonova zákona platí pro velikosti sil:

  \[|\vec{T}| \,=\, |\vec{T}\prime|.\]

  Přepíšeme rovnici (10):

  \[T\,=\,m_\mathrm{v}a_2.\tag{11}\]

  Sečteme rovnice (10) a (11):

  \[F_\mathrm{G_z}\,=\,m_\mathrm{z}a_2+m_\mathrm{v}a_2,\] \[F_\mathrm{G_z}\,=\,(m_\mathrm{z}+m_\mathrm{v})a_2,\] \[a_2\,=\,\frac{F_\mathrm{G_z}}{m_\mathrm{z}+m_\mathrm{v}}.\]

  Hmotnost závaží je \(m_\mathrm{z}\,=\,\frac{F_\mathrm{G_z}}{g}\), platí:

  \[a_2\,=\,\frac{F_\mathrm{G_z}}{\frac{F_\mathrm{G_z}}{g}+m_\mathrm{v}}.\tag{12}\]

  Do vztahu (12) dosadíme číselně:

  \[a_2\,=\,\frac{0{,}1}{\frac{0{,}1}{10}\,+\,0{,}25}\,\mathrm{m\cdot s^{-2}}\,=\, \frac{0{,}1}{0{,}26}\,\mathrm{m\cdot s^{-2}}\,=\,0{,}38\,\mathrm{m\cdot s^{-2}}.\tag{13}\]
 • CELKOVÁ ODPOVĚĎ

  Velikost zrychlení vozíku, jestliže táhneme za vlákno rukou silou 0,1 N, je

  \[a_1\,=\,\frac{F}{m_\mathrm{v}}\,=\,0{,}4\,\mathrm{m\cdot s^{-2}}\,.\]

  Velikost zrychlení vozíku, jestliže zavěsíme na vlákno závaží o tíze 0,1 N, je

  \[ a_2\,=\,\frac{F_\mathrm{G_z}}{\frac{F_\mathrm{G_z}}{g}+m_\mathrm{v}}\,=\,0{,}38\,\mathrm{m\cdot s^{-2}}\,.\]

  Poznámka: Zrychlení a1 je větší než zrychlení a2. Je to proto, že v prvním případě síla o velikosti 0,1 N působí přímo na vozík a uděluje zrychlení jen jemu. Ve druhém případě síla 0,1 N, která je rovna tíze závaží, uděluje zrychlení nejen vozíku, ale i samotnému závaží.

Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro studenty střední školy
Úloha na porovnávání a rozlišování
Původní zdroj: Mandíková, D., Rojko, M.: Soubor úloh z mechaniky pro studium
učitelství. I. část. Interní materiál, MFF UK, Praha 1994.
Zpracováno v bakalářské práci Karolíny Slavíkové (2008).
×Původní zdroj: Mandíková, D., Rojko, M.: Soubor úloh z mechaniky pro studium učitelství. I. část. Interní materiál, MFF UK, Praha 1994. Zpracováno v bakalářské práci Karolíny Slavíkové (2008).
En translation
Pl translation
Zaslat komentář k úloze