Vodní nádrž Orlík

Úloha číslo: 666

Vodní nádrž Orlík je největší českou přehradou co do objemu zadržované vody. Pata hráze leží v nadmořské výšce 275 m n. m., maximální povolená kóta hladiny v nádrži je 354 m n. m. Plocha vodní nádrže je přibližně 2730 ha.

a) Během povodní v roce 2002 byla maximální povolená výška hladiny překročena o 2 m. Určete, jak velký byl tlak na dně u paty hráze.

b) V době kulminace Vltavy byl přítok do nádrže 4400 m3/s, odtok z nádrže 3100 m3/s. Určete, za jak dlouho by v této situaci stoupla hladina v nádrži o 1 m. (Uvažujte, že zvýšení hladiny nezmění plochu nádrže.)

Vodní nádrž Orlík
(Obrázek je převzatý z webových stránek http://hazmuka.rajce.idnes.cz/Orlik-Letecke_fotky/)
 • Zápis

  h0 = 2 m výška, o kterou byla překročena maximální kóta hladiny
  h1 = 354 m n. m. nadmořská výška kóty hladiny
  h2 = 275 m n. m. nadmořská výška dna u paty hráze
  S = 2730 ha = 27 300 000 m2 plocha vodní nádrže
  h´ = 1 m přírůstek výšky hladiny v nádrži
  p = ? výsledný hledaný tlak
  Z tabulek:
  g = 10 N/kg číslo, kterým musíme vynásobit hmotnost, abychom dostali příslušnou gravitační sílu
  ρ = 1000 kg/m3 hustota vody
  pa = 101,325 kPa normální atmosférický tlak
 • Nápověda 1 – k úkolu a)

  Jak velký bude výsledný tlak na dně nádrže, o který se zajímáme? Co vše se na něm podílí?

 • Nápověda 2 – k úkolu a)

  Jak velký je přibližně atmosférický tlak?

 • Nápověda 3 – k úkolu a)

  Jak se spočítá hydrostatický tlak? Jaká byla v době povodní maximální hloubka přehrady u hráze?

 • Nápověda 4 – k úkolu a)

  Dosaďte do vztahu (1) ze vztahů (2) a (3) a vypočítejte celkový tlak p.

 • Nápověda 5 – k úkolu b)

  Jaký přírůstek objemu v nádrži znamená zvýšení hladiny o h´ = 1 m?

  Situace je znázorněna na následujícím obrázku:

  Obrázek k řešení úlohy
 • Nápověda 6 – k úkolu b)

  Kolik metrů krychlových vody přibude v nádrži za sekundu? Jak dlouho tedy potrvá, než přibude objem V? (Nešlo by to třeba trojčlenkou?)

 • Celkové řešení

  Část a):

  Absolutní tlak nepřepočítaný na hladinu moře, který je na dně nádrže, je součtem atmosférického tlaku pa a hydrostatického tlaku ph:

  \[p\,=\,p_\mathrm{a}\,+\,p_\mathrm{h}\,.\tag{1}\]

  Atmosférický tlak je vyvolán tíhou vzduchového sloupce nad hladinou nádrže, hydrostatický tlak tíhou vodního sloupce nade dnem nádrže.


  Hodnota tzv. normálního atmosférického tlaku je stanovena jako:

  \[p_\mathrm{a}\,=\,101{,}325\,\mathrm{kPa}\,=\,101325\,\mathrm{Pa}\,.\tag{2}\]

  Pro náš výpočet postačí uvažovat přibližnou hodnotu 100 000 Pa.


  Pro hydrostatický tlak platí vztah:

  \[p_\mathrm{h}\,=\,h{\rho}g\,,\tag{3}\]

  kde h je hloubka přehrady, \({\rho}\) hustota kapaliny a g = 10 N/kg (číslo, kterým musíme vynásobit hmotnost, abychom dostali příslušnou gravitační sílu).

  Maximální hloubku určíme z rozdílu nadmořských výšek a přičtením přebytku 2 m jako:

  \[h\,=\,((h_{1}\,-\,h_2)\,+\,h_0)\,=\,((354\,-\,275)\,+\,2)\,\mathrm{m}\,=\,81\,\mathrm{m}\,.\tag{4}\]

  Spojením vztahů (1), (2), (3) a (4) dostáváme:

  \(p\,=\,p_\mathrm{a}\,+\,((h_{1}\,-\,h_2)\,+\,h_0){\rho}g\,,\)

  \(p=(100 000\,+\,((354\,-\,275)\,+2\,){\cdot}1000{\cdot}10)\,\mathrm{Pa}\,=\,910 000\,\mathrm{Pa}\,,\)

  \(p=910\,\mathrm{kPa}\,.\)

  Tlak na dně nádrže u paty hráze byl asi 910 kPa.


  Část b):

  Situace je znázorněna na následujícím obrázku:

  Obrázek k řešení úlohy

  Stoupne-li hladina o h´, přibude v nádrži voda o objemu:

  V = S·h´.

  Příklad řešíme dále trojčlenkou:

  Za 1 sekundu přibude v nádrži (4400−3100) m3 vody, tedy:

  1 s... 1300 m3,

  x s... S·h´.

  Odtud:

  \[x\,=\,\frac{S{\cdot}h'{\cdot}1}{1300}\,\mathrm{s}\,=\,(\frac{27300000{\cdot}1{\cdot}1}{1300})\,\mathrm{s}\,=\,21000\,s\,\dot=\,5{,}8\,\mathrm{h}\,.\]

  Při zadaném přítoku a odtoku by stoupla hladina nádrže o 1 m za přibližně 5,8 hodin.

 • Odpověď

  a) \(p\,=\,p_\mathrm{a}\,+\,((h_{1}\,-\,h_2)\,+\,h_0){\rho}g = 910 \,\mathrm{kPa}\)

  Na dně u paty hráze byl tlak asi 910 kPa.

  b) \(x\,=\,\frac{S{\cdot}h'{\cdot}1}{1300}\,\mathrm{s}\,\dot=\,5{,}8\,\mathrm{h}\)

  Při zadaném přítoku a odtoku by stoupla hladina nádrže o 1 m za přibližně 5,8 hodin.

Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro žáky základní školy
K řešení úlohy je třeba vyhledat nějaké údaje.
Úloha rutinní
Multimediální encyklopedie fyziky
Původní zdroj: sbírka Petra Nekoly, ZŠ Plzeň
×Původní zdroj: sbírka Petra Nekoly, ZŠ Plzeň
En translation
Zaslat komentář k úloze