Želva

Úloha číslo: 828

V akváriu plave ostrůvek a na něm odpočívá vodní želva. Jak se změní výška hladiny vody v akváriu, jestliže želva opustí ostrůvek, potopí se a na dně akvária bude opět odpočívat?

Želva
 • Nápověda 1

  Jaké síly působí na ostrůvek v obou případech? Nakreslete je do obrázku.

 • Nápověda 2

  Ostrůvek je v obou případech v rovnováze. Co z toho můžeme vyvodit z hlediska působících sil?

 • Nápověda 3

  Jak vypočítáme velikost tíhové síly působící na ostrůvek, vztlakové síly vody a tíhu želvy?

 • Nápověda 4

  Dosaďte do vztahů (1), (2) a vyjádřete, jaký objem vytlačí ostrůvek a želva v prvním a ve druhém případě.

 • Nápověda 5

  Porovnejte celkový vytlačený objem v prvním (7) a ve druhém případě (10).

 • Poznámka

  Experimentálně zjištěná hustota vodní želvy chované na gymnáziu Špitálská je 1100 kg·m-3. Její hustota se od hustoty vody příliš neliší, proto pokles hladiny nebude moc patrný.

  Pokud nemáte vodní želvu na ostrůvku, můžete je nahradit kamenem a miskou od Termixu. Místo akvária použijte misku s vodou.

 • Celkové řešení

  Nakreslíme síly působící na ostrůvek v obou případech.

  První případ

  První případ

  Druhý případ

  Druhý případ

  Na obrázcích vidíme, že v obou případech působí na ostrůvek tíhová síla (Fo) a vztlaková síla vody (Fvz). V prvním případě působí na ostrůvek ještě želva svou tíhou (Fz).

  Ostrůvek je v obou případech v rovnováze, proto je výsledná síla působící na ostrůvek nulová. Z toho důvodu budou platit následující vztahy.

  V prvním případě:

  \[F_\mathrm{o}+F_\mathrm{z}=F_\mathrm{vz1}\,.\tag{1}\]

  Ve druhém případě:

  \[F_\mathrm{o}=F_\mathrm{vz2}\,.\tag{2}\]

   

  Vyjádření tíhové síly působící na ostrůvek, vztlakové síly vody a tíhy želvy:

  Pro tíhovou sílu působící na ostrůvek Fo platí vztah:

  \[F_\mathrm{o}=m_\mathrm{o}g\,,\tag{3}\]

  kde mo je hmotnost ostrůvku a g je tíhové zrychlení.

   

  Pro tíhu želvy Fz platí vztah:

  \[F_\mathrm{z}=m_\mathrm{z}g\,,\tag{4}\]

  kde mz je hmotnost želvy.

   

  Pro vztlakovou sílu Fvz platí vztah:

  \[ F_\mathrm{vz} =V_\mathrm{pct}\rho_\mathrm{kap}g\,,\]

  kde Vpct je objem ponořené části tělesa a ρkap je hustota kapaliny.

   

  První případ

  Pro vztlakovou sílu v prvním případě Fvz1 bude \(V_\mathrm{pct}=V_{1}\) a \(\rho_\mathrm{kap}=\rho_\mathrm{H_{2}O}\), kde V1 je objem, který vytlačil ostrůvek s želvou, a ρ H2O je hustota vody. Platí tedy vztah:

  \[F_\mathrm{vz_{1}}=V_{1}\rho_\mathrm{H_{2}O}g\,.\tag{5}\]

   

  Druhý případ

  Pro vztlakovou sílu ve druhém případě Fvz2 bude \(V_\mathrm{pct}=V_{2}\) a \(\rho_\mathrm{kap}=\rho_\mathrm{H_{2}O}\), kde V2 je objem, který vytlačil ostrůvek. Platí tedy vztah:

  \[F_\mathrm{vz_{2}}=V_{2}\rho_\mathrm{H_{2}O}g\,.\tag{6}\]

   

  Objem vytlačený ostrůvkem a želvou:

  První případ

  Pro ostrůvek se želvou se dle (1) součet tíhové síly působící na ostrůvek a tíhy želvy rovná vztlakové síle:

  \[F_\mathrm{o}+F_\mathrm{z}=F_\mathrm{vz1}.\]

  Dle (3), (4) a (5) dostáváme:

  \[m_\mathrm{o}g+m_\mathrm{z}g=V_{1}\rho_\mathrm{H_{2}O}g\,.\]

  g vykrátíme a obě strany rovnice upravíme tak, že je vydělíme ρH2O a tím získáme V1.

  \[V_{1}=\frac{m_{o}+m_{z}}{\rho_{H_{2}O}}\tag{7}\]

   

  Druhý případ

  Pro ostrůvek se dle (2) velikost tíhové síly působící na ostrůvek rovná vztlakové síle.

  \[F_\mathrm{o}=F_\mathrm{vz_{2}}\]

  Dle (3) a (6) dostáváme:

  \[m_\mathrm{o}g=V_{2}\rho_\mathrm{H_{2}O}g\,.\]

  g vykrátíme a obě strany rovnice upravíme tak, že je vydělíme ρH2O, a tím získáme V2:

  \[V_{2}=\frac{m_\mathrm{o}}{\rho_\mathrm{H_{2}O}}.\tag{8}\]

   

  Želva vytlačí objem V3:

  \[V_{3}=\frac{m_\mathrm{z}}{\rho_\mathrm{z}},\tag{9}\]

   kde ρz je hustota želvy.

   

  Celkově vytlačí ostrůvek a želva objem Vc, pro který platí:

  \[V_\mathrm{c}=V_{2}+V_{3}\,.\]

  Dle (8) a (9) dostáváme:

  \[V_\mathrm{c}=\frac{m_\mathrm{o}}{\rho_\mathrm{H_{2}O}}+\frac{m_\mathrm{z}}{\rho_\mathrm{z}}\,.\tag{10}\]

   

  Porovnání celkového vytlačeného objemu v prvním a ve druhém případě:

  Porovnáme vztah (7) se vztahem (10):

  \[V_{1}=\frac{m_\mathrm{o}}{\rho_\mathrm{H_{2}O}} + \frac{m_\mathrm{z}}{\rho_\mathrm{H_{2}O}}\] \[V_\mathrm{c}=\frac{m_\mathrm{o}}{\rho_\mathrm{H_{2}O}}+\frac{m_\mathrm{z}}{\rho_\mathrm{z}}\]

  Hustota želvy je větší než hustota vody \(\rho_\mathrm{z}\gt\rho_\mathrm{H_{2}O}\,.\)

  Ve vzorci (10) je pak člen  \(\frac{m_\mathrm{z}}{\rho_\mathrm{z}}\) menší než člen \(\frac{m_\mathrm{z}}{\rho_\mathrm{H_{2}O}}\) ve vztahu (7).

  Proto je \(V_\mathrm{c}\lt\ V_{1}\) a z toho důvodu hladina vody klesne.

 • Odpověď

  Objem, který vytlačí želva a ostrůvek ve druhém případě, je menší než v prvním případě, proto hladina vody klesne.

Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro studenty střední školy
Úloha na zjišťování vztahu mezi fakty
Původní zdroj: Bakalářská práce Michaely Jungové (2013).
×Původní zdroj: Bakalářská práce Michaely Jungové (2013).
Zaslat komentář k úloze