Auto na mostě

Úloha číslo: 231

Auto o hmotnosti 1200 kg přejíždí most vypuklého tvaru. Jak velkou silou působí na most v jeho nejvyšším bodě, přejíždí-li ho rychlostí 54 km·h−1? Poloměr křivosti mostu je 45 m.

Řešte z hlediska inerciálního i neinerciálního systému.

 • Zápis

  m = 1200 kg hmotnost auta
  v = 54 km·h−1 rychlost auta
  r = 45 m poloměr křivosti mostu
  F = ? (N) síla, kterou působí auto na most v jeho nejvyšším bodě
 • Nápověda 1 - inerciální systém: síly

  Řešme úlohu nejdříve z hlediska inerciálního systému spojeného se zemí: Jaké síly na auto v nejvyšším bodě mostu působí? Nakreslete si obrázek.

 • Nápověda 2 - inerciální systém: druh pohybu

  Po jaké trajektorii se auto pohybuje? Čím je takový pohyb z hlediska sil charakterizován? Co z toho můžete vyvodit pro výslednici dvou výše uvedených sil a její velikost?

 • Nápověda 3 - inerciální systém: velikost síly F

  Ze získaného vztahu vyjádřete velikost hledané síly F. Pro její určení potřebujete znát velikost tíhové a dostředivé síly. Umíte je vypočítat?

 • Nápověda 4 - pro řešení v neinerciálním systému

  Nyní vyřešíme problém z hlediska neinerciálního systému spojeného s autem. Tento systém se rovnoměrně otáčí kolem středu kružnice, po jejíž části auto jede. Auto je v tomto systému v klidu. Jaké síly zde na auto působí a co platí pro jejich výslednici?

 • Nápověda 5 - pro řešení v neinerciálním systému

  Podobně jako při počítání v inerciálním systému si vzpomeňte na vztahy pro tíhovou a odstředivou sílu a vypočítejte velikost síly F.

 • Celkové řešení

  Z hlediska inerciálního systému spojeného se zemí:

  Na auto působí v nejvyšším bodě mostu dvě síly:

  a) tíhová síla \(\vec{F}_\mathrm{G}\) kolmo dolů,

  b) tlaková síla mostu \(\vec{F}\). Touto silou působí most svisle vzhůru na auto a podle 3. Newtonova zákona působí stejně velkou silou i auto svisle dolů na most. Právě velikost této síly chceme vypočítat.

  Poznámka: Tlaková síla mostu je ve skutečnosti rozložena na všechna čtyři kola. V obrázku je nahrazena výslednicí působící v těžišti auta.

  Síly z hlediska inerciálního systému spojeného se zemí

  Most má tvar části kružnice, auto se tedy pohybuje po části kružnice. Takový pohyb je charakterizován nějakou dostředivou silou \(\vec{F}_\mathrm{d}\), která míří do středu opisované kružnice a zakřivuje trajektorii auta.

  Dostředivá síla není žádným novým typem síly, její roli zastupují v různých situacích síly jiné, nám dobře známé (tíhová, třecí apod.). V naší úloze je dostředivou silou výslednice sil \(\vec{F_\mathrm{G}}\) a \(\vec{F}\), tedy:

  \[\vec{F}_\mathrm{d}\,=\,\vec{F_\mathrm{G}}\,+\,\vec{F}.\]

  Protože síly \(\vec{F_\mathrm{G}}\) a \(\vec{F}\) mají opačný směr, lze pro velikost této výslednice psát:

  \[F_\mathrm{d}\,=\,F_\mathrm{G}\,-\,F.\]

  Tedy:

  \[F\,=\,F_\mathrm{G}\,-\,F_\mathrm{d}.\tag{1}\]

  Použijeme vztahy pro velikost tíhové a dostředivé síly:

  \[F_\mathrm{G}\,=\,mg\,,\] \[F_\mathrm{d}\,=\,ma_\mathrm{d}\,=\, m\frac{v^2}{r}\,,\]

  kde m je hmotnost auta, g tíhové zrychlení, v rychlost auta a r poloměr opisované (části) kružnice.

  Po dosazení do vztahu (1) tak dostáváme výsledný vzorec pro hledanou sílu F: \[F\,=\,mg\,-\,m\frac{v^2}{r}\,=\,m(g\,-\,\frac{v^2}{r}).\]

  Číselně:

  \[m\,=\,1\,200\,\mathrm{kg},\] \[g\,=\,9{,}81\,\mathrm{m{\cdot}s^{-2}},\] \[v\,=\,54\,\mathrm{km{\cdot}h^{-1}}\,=\,15\,\mathrm{m{\cdot}s^{-1}},\] \[r\,=\,45\,\mathrm{m},\] \[F\,=\,m(g\,-\,\frac{v^2}{r})\,=\,(1200{\cdot}(9{,}81\,-\,\frac{15^2}{45}))\,\mathrm{N}\,=\,5772\,\mathrm{N}.\]

  Z hlediska otáčejícího se neinerciálního systému spojeného s autem:

  Na auto působí v nejvyšším bodě mostu z hlediska našeho neinerciálního systému tři síly:

  a) Tíhová síla \(\vec{F_\mathrm{G}}\) kolmo dolů.

  b) Tlaková síla mostu \(\vec{F}\). Touto silou působí most svisle vzhůru na auto a podle 3. Newtonova zákona působí stejně velkou silou i auto svisle dolů na most. Právě velikost této síly chceme vypočítat.

  c) Setrvačná odstředivá síla \(\vec{F}_\mathrm{od}\), která míří od středu otáčení neinerciálního systému, v nejvyšším bodě mostu tedy svisle vzhůru.

  Síly z hlediska neinerciálního systému, který se otáčí kolem středu křivosti mostu

  Protože auto je z hlediska tohoto systému v klidu, musí být dle 1. Newtonova zákona výslednice sil na něj působících nulová (nulový vektor):

  \[\vec{F_\mathrm{G}}\,+\,\vec{F}\,+\,\vec{F}_\mathrm{od}\,=\,\vec{o}.\]

  Tíhová síla má opačný směr než zbylé dvě síly, pro jejich velikosti lze psát:

  \[F_\mathrm{G}\,-\,F\,-\,F_\mathrm{od}\,=\,0.\]

  Tedy:

  \[F\,=\,F_\mathrm{G}\,-\,F_\mathrm{od}.\tag{2}\]

  Připomeňme si vztahy pro velikost tíhové a setrvačné odstředivé síly (velikost setrvačné odstředivé síly je zde rovna velikosti dostředivé síly z hlediska inerciálního systému):

  \[F_\mathrm{G}\,=\,mg\,,\] \[F_\mathrm{od}\,=\,m\frac{v^2}{r}\,,\]

  kde m je hmotnost auta, g tíhové zrychlení, v rychlost auta a r poloměr opisované (části) kružnice.

  Po dosazení do vztahu (2) tak dostáváme výsledný vzorec pro hledanou sílu F:

  \[F\,=\,mg\,-\,m\frac{v^2}{r}\,=\,m(g\,-\,\frac{v^2}{r}),\]

  což je vztah, ke kterému jsme dospěli i při výpočtu z hlediska inerciálního systému — oběma postupy jsme tedy získali stejný výsledek.

 • Výsledek

  Auto působí na most silou \(F\,=\,m(g\,-\,\frac{v^2}{r})\,=\,5772\,\mathrm{N}\).

 • Komentář

  V úloze jsme počítali, jak velkou silou působí auto na most vypuklého tvaru, tedy tíhu auta. Zjistili jsme, že tíha auta je v dané situaci menší, než kdyby auto jelo po vodorovném mostě. V tom případě by síla, kterou tlačí na most (tedy jeho tíha), byla rovna \(F_\mathrm{G}\,=\,mg\,\).

  Můžete si zkusit spočítat, při jak velké rychlosti by auto přestalo na náš vypuklý most tlačit úplně a jeho tíha by byla tedy nulová.

  Rovněž si můžete spočítat, jak velkou silou by auto tlačilo do mostu, který by byl zakřivený opačně (dolík) a měl stejný poloměr křivosti.

Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro studenty střední školy
Úloha na odvozování (dedukci)
Multimediální encyklopedie fyziky
Původní zdroj: Mandíková, D., Rojko, M.: Soubor úloh z mechaniky pro studium
učitelství. I. část. Interní materiál, MFF UK, Praha 1994
×Původní zdroj: Mandíková, D., Rojko, M.: Soubor úloh z mechaniky pro studium učitelství. I. část. Interní materiál, MFF UK, Praha 1994
Zaslat komentář k úloze