Síly v laně

Úloha číslo: 222

Těleso o hmotnosti 20 kg je uvázáno na laně a rotuje ve svislé rovině. Poloměr rotace je 1 m.

Jaká je maximální a minimální síla působící v laně při rychlosti tělesa 10 m·s−1?

Úlohu řešte z pohledu inerciálního pozorovatele stojícího na zemi i neinerciálního pozorovatele rotujícího spolu s tělesem.

 • Zápis

  m = 20 kg hmotnost tělesa
  v = 10 m·s−1 obvodová rychlost tělesa
  r = 1 m poloměr otáčení tělesa
  Fmax = ? velikost maximální síly působící v laně
  Fmin = ? velikost minimální síly působící v laně
 • Nápověda 1 – síly z hlediska inerciálního systému

  Rozmyslete si, jaké všechny síly působí na těleso z hlediska inerciálního systému spojeného se zemí.

  Jaká síla působí v laně?

  Rozmyslete si, ve kterých místech trajektorie tělesa bude síla v laně největší a kde nejmenší.

 • Nápověda 2 – síly z hlediska neinerciálního systému

  Rozmyslete si, jaké všechny síly působí na těleso z hlediska neinerciálního systému spojeného s tělesem na laně, jak se těleso vzhledem k tomuto systému pohybuje a co bude platit pro výslednici sil.

  Rozmyslete si, ve kterých místech pohybu tělesa bude síla v laně největší a kde nejmenší. Zapište, pohybovou rovnici v těchto bodech.

 • Celkové řešení

  Úlohu lze řešit z hlediska inerciálního nebo neinerciálního vztažného systému.


  1. Z hlediska inerciálního vztažného systému spojeného se zemí

  Z hlediska inerciálního systému (spojeného se zemí) obíhá těleso po kružnici a působí na ně tíhová síla FG a tahová síla lana FL.

  Působí-li lano na těleso tahovou silou FL, působí těleso na lano stejně velkou, opačně orientovanou silou. Co do velikosti je tedy síla v laně rovna FL.

  V obrázcích jsou síly působící na těleso nakresleny pro nejvyšší a nejnižší bod trajektorie, kdy obě leží v jedné přímce.

  Síly působící na těleso nahoře
  Síly působící na těleso dole

  Výslednice sil v těchto bodech uděluje tělesu příslušné dostředivé zrychlení.

  Pro velikost sil v nejvyšším bodě platí:

  \[F_\mathrm{do}\,=\, F_\mathrm{L} + F_\mathrm{g},\] \[F_\mathrm{L} \,=\, F_\mathrm{do} - F_\mathrm{g} \,=\, m\frac{v^{2}}{r} - mg.\]

  Pro velikost sil v nejnižším bodě platí:

  \[F_\mathrm{do} \,=\, F_\mathrm{L} - F_\mathrm{g},\] \[F_\mathrm{L} \,=\, F_\mathrm{do} + F_\mathrm{g} \,=\, m\frac{v^{2}}{r} + mg.\]

  Ve vodorovné poloze je tah lana přímo silou dostředivou a je co do velikosti roven:

  \[F_\mathrm{L} \,=\, F_\mathrm{do} \,=\, m\frac{v^{2}}{r}.\]

  Lano bude muset tedy zatáhnout nejvíce v nejnižším bodě, kdy tíhová síla působí v opačném směru. Nejmenší tah bude v bodě nejvyšším, kdy tíhová síla působí ve stejném směru.

  Číselně:

  Maximální tah – nejnižší bod:

  \[F_{\mathrm{max}} \,=\,m\frac{v^{2}}{r}+mg\,=\,20\,\cdot\,\frac{10^{2}}{1}+20\,\cdot\,10\,\mathrm{N}\,= \, 2200\,\mathrm{N}.\]

  Minimální tah – nejvyšší bod:

  \[F_{\mathrm{min}} \,=\, m\frac{v^{2}}{r}-mg\,=\,20\,\cdot\,\frac{10^{2}}{1}-20\,\cdot\,10\,\mathrm{N}\,= \,1800\,\mathrm{N}.\]

  Za tíhové zrychlení bylo dosazeno 10 m s−2.


  1. Z hlediska neinerciálního vztažného systému spojeného s rotujícím tělesem

  Díváme-li se na těleso z hlediska neinerciálního systému (spojeného s tělesem na laně), je vzhledem k nám v klidu. Kromě tíhové síly a tahové síly lana na něj působí ještě setrvačná odstředivá síla. Výslednice sil je nulová.

  Působí-li lano na těleso tahovou silou FL, působí těleso na lano stejně velkou, opačně orientovanou silou. Co do velikosti je tedy síla v laně rovna FL.

  V obrázcích jsou síly působící na těleso nakresleny pro nejvyšší a nejnižší bod trajektorie, kdy leží v jedné přímce.

  Síly působící na těleso nahoře
  Síly působící na těleso dole

  Výslednice sil v těchto bodech je nulová.

  Pro velikost sil v nejvyšším bodě platí:

  \[F_\mathrm{od} - F_\mathrm{L} - F_\mathrm{g}\,=\,0,\] \[F_\mathrm{L} \,=\, F_\mathrm{od} - F_\mathrm{g} \,=\, m\frac{v^{2}}{r} - mg.\]

  Pro velikost sil v nejnižším bodě platí:

  \[F_\mathrm{L} - F_\mathrm{od} - F_\mathrm{g} \,=\,0,\] \[F_\mathrm{L} \,=\, F_\mathrm{od} + F_\mathrm{g} \,=\, m\frac{v^{2}}{r} + mg.\]

  Ve vodorovné poloze je tah lana roven co do velikosti setrvačné odstředivé síle:

  \[F_\mathrm{L} = F_\mathrm{od} \,=\, m\frac{v^{2}}{r}.\]

  Lano bude muset tedy zatáhnout nejvíce v nejnižším bodě, nejmenší tah bude v bodě nejvyšším.

  Číselně:

  Maximální tah – nejnižší bod:

  \[F_{\mathrm{max}} \,=\,m\frac{v^{2}}{r}+mg\,=\,20\,\cdot\,\frac{10^{2}}{1}+20\,\cdot\,10\,\mathrm{N}\,= \, 2200\,\mathrm{N}.\]

  Minimální tah – nejvyšší bod:

  \[F_{\mathrm{min}} \,=\, m\frac{v^{2}}{r}-mg\,=\,20\,\cdot\,\frac{10^{2}}{1}-20\,\cdot\,10\,\mathrm{N}\,= \,1800\,\mathrm{N}.\]

  Za tíhové zrychlení bylo dosazeno 10 m·s−2.

 • Odpověď

  \[F_{\mathrm{max}} \,=\,m\frac{v^{2}}{r}+mg\,=\, 2200\,\mathrm{N}\] \[F_{\mathrm{min}} \,=\,m\frac{v^{2}}{r}-mg\,=\,1800\,\mathrm{N}\]

  Za tíhové zrychlení bylo dosazeno 10 m·s−2.

  Velikost síly působící v laně nezávisí na tom, ve kterém systému počítáme. Maximální síla v laně je při průchodu tělesa nejnižším bodem a má velikost 2200 N. Minimální síla v laně je při průchodu tělesa nejvyšším bodem a má velikost 1800 N.

 • Podobná úloha

  Tahová síla provazu působícího na kouli rotující ve svislé rovině se počítá z pohledu inerciální vztažné soustavy i v úloze Koule přivázaná na konci provazu.
Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro studenty střední školy
Původní zdroj: Diplomová práce Hany Koudelkové (2003).
×Původní zdroj: Diplomová práce Hany Koudelkové (2003).
En translation
Zaslat komentář k úloze