Skluz tělesa po povrchu koule

Úloha číslo: 490

Z nejvyššího bodu koule s poloměrem R klouže bez tření malé těleso po povrchu koule dolů.

 • A) V jaké hloubce h pod nejvyšším bodem se těleso oddělí od povrchu koule?
 • B) Určete rychlost tělesa v okamžiku oddělení od kulové plochy, jestliže mělo v nejvyšším bodě nulovou rychlost.
 • C) V jaké vzdálenosti od bodu dotyku koule s vodorovnou podložkou dopadne těleso na podložku?
Základní situace
 • Nápověda 1A

  Udělejte si náčrtek působících sil, když je těleso na vrcholu koule a na místě, ve kterém očekáváte odloučení tělesa od povrchu koule.

  Usnadní nám nějak práci, když tyto síly vhodně rozložíme?

 • Nápověda 2A

  Napište pohybovou rovnici pro těleso a přepište ji skalárně.

 • Nápověda 3A

  Vyjádřete cosα pomocí poloměru koule a hledané hloubky h.

  Uvědomte si, jaký vztah platí pro normálové zrychlení tělesa.

 • Nápověda 4A

  Vzhledem k tomu, že těleso po kouli klouže bez tření, můžete jeho rychlost v okamžiku oddělení určit ze zákona zachování mechanické energie.

 • Nápověda 5B

  Velikost rychlosti tělesa v okamžiku oddělení je daná vztahem (5). Stačí dosadit.

  Určete ještě, jaký úhel svírá vektor rychlosti s vodorovným směrem.

 • Nápověda 6C

  O jaký typ pohybu půjde po oddělení tělesa od koule? Jak se bude s časem měnit vzdálenost, kterou urazí ve vodorovném a ve svislém směru?

 • Nápověda 7C

  Z jaké výšky těleso padá? Jak dlouho trvá pád? Jakou vzdálenost přitom těleso urazí ve vodorovném směru?

  Do konečného výsledku nezapomeňte započítat kolmou vzdálenost místa oddělení tělesa od bodu dotyku koule s podložkou.

 • Celkové řešení

  A. V jaké hloubce pod nejvyšším bodem se těleso oddělí od povrchu koule?

  Nakreslíme obrázek a vyznačíme působící síly:

  Znázornění sil

  na vrcholu koule:

  \(\vec{F}_G\) ..... tíhová síla

  \(\vec{F}_r\) ..... síla, kterou tlačí do tělesa koule

  v místě oddělení:

  (V okamžiku oddělení přestane koule do tělesa tlačit a síla \(\vec{F}_r\) je nulová.)

  Sílu \(\vec{F}_G\) rozložíme do dvou složek:

  normálové, směřující do středu koule....\(\vec{F}_n\)

  tečné, směřující ve směru rychlosti tělesa v okamžiku oddělení .... \(\vec{F}_t\)

  Napíšeme pohybovou rovnici pro těleso a přepíšeme ji skalárně:

  \[\vec{F}_{r} + \vec{F}_{G} = m\vec{a}\,.\]

  V okamžiku odpoutání tělesa od povrchu koule bude velikost síly Fr nulová, což nám vztah zjednoduší:

  \[\vec{F}_{G} = m\vec{a}\,.\]

  Přepíšeme skalárně:

  ve směru tečném: \[F_{G}\sin\alpha = ma_{t},\tag{1}\]

  ve směru normály: \[F_{G}\cos\alpha = ma_{n},\tag{2}\]

  kde at je tečné a an normálové zrychlení.

  Vyjádříme cosα pomocí poloměru koule a hledané hloubky h:

  Geometrické vztahy

  Z obrázku vyplývá, že:

  \[\cos\alpha = \frac{R-h}{R}\,.\tag{3}\]

  Pro velikost dostředivého (normálového) zrychlení při pohybu po kružnici poloměru R platí: \(a_{n} = \frac{v^2}{R}\,.\)

  Dosadíme do rovnice (2):

  \[mg\frac{R-h}{R} = m\frac{v^2}{R}\,.\]

  Odtud:

  \[v^2 = g(R-h)\,.\tag{4}\]

  Vzhledem k tomu, že těleso po kouli klouže bez tření, můžeme jeho rychlost v okamžiku oddělení určit ze zákona zachování mechanické energie:

  Hladinu nulové potenciální energie volíme v místě oddělení. Pak platí:

  \[mgh = \frac{1}{2}mv^2\,.\]

  Odtud:

  \[v^2 = 2gh\,.\tag{5}\]

  Dosadíme do vztahu (4):

  \[2gh = g(R-h)\,,\] \[3h = R\,,\] \[h = \frac{R}{3}\,.\]

  B. Jakou bude mít těleso v okamžiku odpoutání rychlost?

  Velikost rychlosti tělesa je daná vztahem (5). Stačí dosadit. Ještě určíme, jaký úhel svírá vektor rychlosti s vodorovným směrem:

  Dosadíme do vztahu (5):

  \(v^2 = 2gh\); \(h = \frac{R}{3},\)

  \[v = \sqrt{\frac{2}{3}gR}.\tag{6}\]

  V okamžiku odpoutání

  Z obrázku je patrné, že s vodorovným směrem svírá vektor rychlosti tělesa v okamžiku oddělení úhel α.


  C. V jaké vzdálenosti od koule těleso dopadne?

  Nejprve si uvědomíme, o jaký typ pohybu půjde po oddělení tělesa od koule a jak se bude s časem měnit vzdálenost, kterou urazí ve vodorovném a ve svislém směru.

  Jedná se o vrh šikmý dolů. Ve vodorovném směru jde o rovnoměrný přímočarý pohyb, ve svislém směru o vrh svislý dolů. Souřadnice se s časem mění podle následujících vztahů:

  \[x = v_x t = vt\cos\alpha,\] \[y = v_y t + \frac{1}{2}gt^2 = vt\sin\alpha + \frac{1}{2}gt^2.\]

  Podle (3):

  \[\cos\alpha = \frac{R-h}{R} = \frac{R-\frac{R}{3}}{R} = \frac{2}{3}.\]

  S užitím Pythagorovy věty:

  \[\sin\alpha = \frac{\sqrt{R^2 - (R-h)^2}}{R} = \frac{\sqrt{R^2 - \frac{4}{9}R^2}}{R} = \frac{\sqrt{5}}{3}.\]

  Dosadíme:

  \[x = \frac{2}{3}vt,\tag{7}\] \[y = \frac{\sqrt{5}}{3}vt + \frac{1}{2}gt^2.\tag{8}\]

  Těleso padá z výšky \(\frac{5}{3}R.\)

  Dobu pádu zjistíme ze vztahu (8), když uvážíme jakou dráhu musí těleso během pádu urazit k podložce:

  \[y = \frac{5}{3}R,\] \[\frac{5}{3}R = \frac{\sqrt{5}}{3}vt + \frac{1}{2}gt^2 = \frac{\sqrt{5}}{3}\sqrt{\frac{2}{3}gR}t + \frac{1}{2}gt^2.\]

  Upravíme:

  \[\frac{1}{2}gt^2 + \frac{1}{3}\sqrt{\frac{10}{3}gR}t - \frac{5}{3}R = 0.\]

  Vynásobíme šesti:

  \[3gt^2 + 2\sqrt{\frac{10}{3}gR}t - 10R = 0.\]

  Čas vyjádříme podle vzorce pro kořeny kvadratické rovnice a bereme v úvahu pouze kladný kořen – záporný čas nedává fyzikální smysl.

  \[D = \frac{40}{3}gR + 120gR = \frac{400}{3}gR\]

  Odtud pak:

  \[t = \frac{-\sqrt{\frac{10}{3}gR} + 10\sqrt{\frac{1}{3}gR}}{3g}.\]

  Ve vodorovném směru těleso urazí podle vztahu (7) vzdálenost:

  \[x = \frac{2}{3}vt = \frac{2}{3}\sqrt{\frac{2}{3}gR}(\frac{-\sqrt{\frac{10}{3}gR} + 10\sqrt{\frac{1}{3}gR}}{3g}).\]

  Roznásobíme a upravíme:

  \[x = (\frac{20}{27}\sqrt{2} - \frac{4}{27}\sqrt{5})R =\frac{4}{27}R (5\sqrt{2} - \sqrt{5}).\]

  K této vzdálenosti musíme ještě přičíst vodorovnou vzdálenost, kterou těleso urazilo po povrchu koule.

  \[d = R\sin\alpha = \frac{\sqrt{5}}{3}R\] Výsledná vzdálenost tedy bude: \[L = x + d = \frac{4}{27}R (5\sqrt{2} - \sqrt{5}) + \frac{\sqrt{5}}{3}R = \frac{R}{3}(\frac{20\sqrt{2}}{9} -\frac{4\sqrt{5}}{9} + \sqrt{5}),\] \[L = \frac{5R}{27}(4\sqrt{2} + \sqrt{5}) \dot= 1{,}46 R.\]
 • Odpověď

  A) Těleso se odpoutá od povrchu koule v hloubce rovné třetině poloměru koule:

  \[h = \frac{R}{3}\,.\]

  B) Velikost rychlosti tělesa je ve chvíli odpoutání:

  \[v = \sqrt{\frac{2}{3}gR}\,.\]

  Vektor rychlosti tělesa svírá v okamžiku odpoutání s vodorovným směrem úhel α.

  C) Vzdálenost mezi bodem, kde se koule dotýká podložky, a bodem, kde těleso dopadne, je:

  \[L = \frac{5R}{27}(4\sqrt{2} + \sqrt{5}) \dot= 1{,}46 R\,.\]
Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro studenty střední školy
Úloha na odvozování (dedukci)
Původní zdroj: Mandíková, D., Rojko, M.: Soubor úloh z mechaniky pro studium
učitelství. I. část. Interní materiál, MFF UK, Praha 1994
×Původní zdroj: Mandíková, D., Rojko, M.: Soubor úloh z mechaniky pro studium učitelství. I. část. Interní materiál, MFF UK, Praha 1994
En translation
Pl translation
Zaslat komentář k úloze