Plování skleněné trubice

Úloha číslo: 1035

Skleněná trubice ve tvaru dutého válce o vnějším průměru 40 mm má délku 1 m. Trubice je naplněna vzduchem a na obou koncích uzavřena zátkami. Určete, jaký je vnitřní průměr trubice, jestliže se tato ve vodě volně vznáší. Hustota použitého skla je 2500 kg·m-3, hmotnost zátek a vzduchu uvnitř trubice zanedbejte.

 • Zápis

  d1 = 40 mm = 0,040 m vnější průměr trubice
  l = 1 m délka trubice
  ρs = 2500 kg·m−3 hustota skla
  d2 = ? vnitřní průměr trubice
 • Nápověda 1

  Nakreslete si obrázek. Jaké síly na trubici ponořenou ve vodě působí a jaký mají směr? Co pro tyto síly platí, víte-li, že se trubice ve vodě volně vznáší?

 • Nápověda 2 – určení tíhové síly

  Určete velikost tíhové síly působící na trubici. Jak si poradíte s tím, že neznáte hmotnost trubice? Využijte definiční vztah pro hustotu. I po jeho použití ale ve vztahu pro tíhovou sílu zbyde veličina, jež není explicitně zadaná – která?

 • Nápověda 3 – určení tíhové síly

  K určení objemu skla, ze kterého je trubice vyrobená (potřebného k výpočtu tíhové síly), budete muset spočítat objemy dvou válců. Jakých? Kde je v obrázku najdete? Výsledný objem skla dosaďte do vztahu pro tíhovou sílu.

 • Nápověda 4 – určení vztlakové síly

  Nyní určete vztlakovou sílu působící na trubici. Ve vztahu pro její výpočet vystupuje objem – bude to stejný objem jako ve výpočtu tíhové síly? Uvědomte si, že trubice je na obou koncích uzavřena zátkami.

 • Nápověda 5

  Velikost tíhové a vztlakové síly položte do rovnosti dle vztahu (1) a vyjádřete vnitřní průměr trubice d2. Číselně dopočítejte.

 • Celkové řešení

  Nákres situace a působící síly

  Na trubici působí:

  • tíhová síla FG směrem svisle dolů,
  • vztlaková síla Fvz směrem svisle vzhůru.

  Jestliže se trubice ve vodě volně vznáší (tj. je v klidu), je výsledná síla na ni působící nulová, tedy:

  \[\vec{F}_\mathrm{G}\,+\,\vec{F}_\mathrm{vz}\,=\,\vec{o}\,.\]

  Protože výše uvedené dvě síly mají opačný směr, lze pro jejich velikosti psát:

  \[F_\mathrm{G}\,-\,F_\mathrm{vz}\,=\,0\,\Rightarrow\,F_\mathrm{G}\,=\,F_\mathrm{vz}\,.\tag{1}\]

  Při určování tíhové síly působící na trubici vyjdeme ze známého vztahu:

  \[F_\mathrm{G}\,=\,mg\,,\tag{2}\]

  kde m je hmotnost trubice a g tíhové zrychlení. Neznáme sice hmotnost trubice m, ale je zadána hustota skla ρs, ze kterého je trubice vyrobena. Hmotnost m tedy vyjádříme z definičního vztahu pro hustotu:

  \[{\rho_\mathrm{s}}\,=\,\frac{m}{V}\,\Rightarrow\,m\,=\,{\rho_\mathrm{s}}V\,,\tag{3}\]

  kde V je objem skla, ze kterého je trubice vyrobená. Spojením vztahů (2) a (3) dostáváme pro tíhovou sílu:

  \[F_\mathrm{G}\,=\,{\rho_\mathrm{s}}Vg\,.\tag{4}\]

  Stále ovšem neznáme objem skla, ze kterého je trubice vyrobená. Žádný obecně známý vztah nám sice neříká, jak jej počítat, snadnou úvahou jej ale určíme. V našem obrázku si představte dva válce:

  • Větší válec (objem V1) o výšce l a poloměru podstavy d1.
  • Menší válec (objem V2) o výšce rovněž l a poloměru podstavy d2.

  Z obrázku je ihned patrné, že objem skla, ze kterého je trubice vyrobená, je roven rozdílu objemů V1 a V2, tedy:

  \[V\,=\,V_1\,-\,V_2\,.\tag{5}\]

  Za pomoci vztahu pro objem válce pak platí:

  \[V\,=\,{\pi}(\frac{d_1}{2})^2l\,-\,{\pi}(\frac{d_1}{2})^2l\,=\,\frac{{\pi}l}{4}(d_1^2\,-\,d_2^2)\,.\tag{6}\]

  Dosazením do vztahu (4) konečně dostáváme finální vztah pro výpočet tíhové síly:

  \[F_\mathrm{G}\,=\,{\rho_\mathrm{s}}\frac{{\pi}l}{4}(d_1^2\,-\,d_2^2)g\,.\tag{7}\]

  Vztlakovou sílu určíme podle známého vztahu:

  \[F_\mathrm{vz}\,=\,V'{\rho}g\,,\tag{8}\]

  kde je objem vymezený ponořenou trubicí, ρ hustota kapaliny (zde tedy vody) a g tíhové zrychlení. Je třeba si uvědomit, že objem vymezený ponořenou trubicí zahrnuje jak objem V vlastní trubice (určený vztahem (6)), tak objem její dutiny – jde tedy o válec výšky l s poloměrem podstavy d1:

  \[V'\,=\,{\pi}(\frac{d_1}{2})^2l\,.\tag{9}\]

  Dosazením do vztahu (8) pro vztlakovou sílu:

  \[F_\mathrm{vz}\,=\,{\pi}(\frac{d_1}{2})^2l{\rho}g\,.\tag{10}\]

  Nyní máme k dispozici obecné vyjádření velikosti obou sil, které dle vztahu (1) položíme do rovnosti. Dosazením (7) a (10) do (1) dostáváme:

  \[{\rho_\mathrm{s}}\frac{{\pi}l}{4}(d_1^2\,-\,d_2^2)g\,=\,{\pi}(\frac{d_1}{2})^2l{\rho}g\,,\] \[{\rho_\mathrm{s}}\frac{{\pi}l}{4}(d_1^2\,-\,d_2^2)\,=\,\frac{{\pi}l}{4}d_1^2{\rho}\,,\] \[{\rho_\mathrm{s}}(d_1^2\,-\,d_2^2)\,=\,d_1^2{\rho}\,,\] \[d_1^2 (\rho_\mathrm{s}-\rho) = \rho_s d_2^2\,,\] \[d_2\,=\,d_1\sqrt{1\,-\,\frac{\rho}{\rho_\mathrm{s}}}\,.\]

  Číselně:

  \[d_2\,=\,0{,}040\sqrt{1\,-\,\frac{1000}{2500}}\,\mathrm{m}\,\dot=\,31\,\mathrm{mm}\,.\]
 • Odpověď

  Vnitřní průměr trubice je asi 31 mm.

Úroveň náročnosti: Obtížnější středoškolská či velmi jednoduchá vysokoškolská úloha
K řešení úlohy je třeba vyhledat nějaké údaje.
Úloha na odvozování (dedukci)
Multimediální encyklopedie fyziky
Původní zdroj: Jaroslav Reichl, Sbírka příkladů z fyziky pro 1. ročník, SPŠ
sdělovací techniky Praha
×Původní zdroj: Jaroslav Reichl, Sbírka příkladů z fyziky pro 1. ročník, SPŠ sdělovací techniky Praha
Zaslat komentář k úloze