Hod míčem

Úloha číslo: 128

Míč byl hozen svisle vzhůru počáteční rychlostí 10 m·s−1. Do jaké maximální výšky vystoupá, jestliže zanedbáme odpor vzduchu? Jak dlouho mu potrvá let do výšky, která je rovna právě polovině maximální výšky vrhu?

 • Zápis

  v0 = 10 m·s−1 počáteční rychlost míče
  hmax = ? (m) maximální výška
  t1 = ? (s) doba, za kterou míč vyletí do poloviny maximální výšky
  Z tabulek:
  g = 10 m·s−2 tíhové zrychlení
 • Nápověda 1: Pohyb míče

  Jaký typ pohybu míč při pohybu vzhůru vykonává? Jak se mění s časem rychlost míče? Jak se s časem mění výška vrhu?

 • Nápověda 2: Bod obratu

  Jakou rychlost bude mít míč v bodě obratu, tedy v maximální výšce? Za jaký čas vystoupí do bodu obratu? Jakou dráhu přitom urazí?

 • Nápověda 3: Výška vrhu

  Víte, jak se mění s časem výška vrhu, a znáte i hodnotu poloviny maximální výšky. Jak zjistíte, za jaký čas této výšky míč dosáhne?

 • Nápověda 4: Řešení kvadratické rovnice

  Řešením kvadratické rovnice pro čas dostanete dvě hodnoty. Která je řešením úlohy a jaký význam má druhá hodnota?

 • CELKOVÉ ŘEŠENÍ:

  Jedná se o vrh svislý vzhůru. Pro závislost rychlosti míče a výšky vrhu na čase platí:

  \[v(t)\,=\, v_0\,-\,gt\,,\] \[h(t) \,=\,v_0t \,-\, \frac{1}{2}\,gt^{2}\,.\]

   

  1. Maximální výška

  V bodě obratu se míč zastaví, v = 0:

  \[0\,=\,v_0\,-\,gt_\mathrm{v}\,.\]

  Doba výstupu je rovna:

  \[t_\mathrm{v}\,=\,\frac{v_0}{g}\,.\]

  Výška výstupu je rovna:

  \[h_\mathrm{max}\,=\,v_0t_\mathrm{v}\,-\,\frac{1}{2}\,gt_\mathrm{v}^{2}\,,\] \[h_\mathrm{max}\,=\,v_0\,\frac{v_0}{g}\,-\,\frac{g}{2}\frac{v_0^{2}}{g^{2}}\,=\,\frac{v_0^{2}}{2g}\,.\]

  Číselně:

  \[t_\mathrm{v} \,=\, \frac{10}{10}\,\mathrm{s} \,=\, 1\,\mathrm{s}\,,\] \[h_\mathrm{max}\,=\,\frac{10^{2}}{2{\cdot} 10}\,\mathrm{m} = 5\,\mathrm{m}\,.\]

   

  2. Čas výstupu do poloviny maximální výšky

  Víme, že pro okamžitou výšku vrhu platí:

  \[h \,=\, v_0t\,-\,\frac{1}{2}gt^{2}\,,\]

  kde

  \[h\,=\,\frac{h_\mathrm{max}}{2} \,=\, \frac{v_0^{2}}{4g}\,.\]

  Tedy:

  \[\frac{v_0^{2}}{4g} \,=\, v_0t\,-\,\frac{1}{2}\,gt^{2}\,.\]

  Vynásobíme 4g:

  \[v_0^{2} \,=\, 4v_0tg \,-\, 2g^{2}t^{2}\,.\]

  Jedná se o kvadratickou rovnici, v níž neznámou je čas t:

  \[2g^{2}t^{2}\,-\, 4v_0tg \,+\, v_0^{2} \,=\,0\,.\]

  Jejím řešením je:

  \[t_{1{,}2}\,=\,\frac{4v_0g\,\pm\,\sqrt{8v_0^{2}g^{2}}}{4g^{2}}\,,\] \[t_{1{,}2}\,=\,\frac{2v_0\,\pm\,\sqrt{2}v_0}{2g}\,=\,\frac{v_0}{g}\,\left(1\,\pm\,\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\,.\]

  Po dosazení zadaných hodnot pak dostáváme dvě reálná řešení:

  \[t_1 \,=\, \frac{v_0}{g}\,\left(1\,-\,\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\,\dot=\,0{,}3\,\mathrm{s}\,,\] \[t_2 \,=\, \frac{v_0}{g}\,\left(1+\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\,\dot=\,1{,}7\,\mathrm{s}\,.\]

   

  První řešení odpovídá první polovině vrhu, kdy těleso stoupá směrem vzhůru pohybem rovnoměrně zpomaleným, druhý čas pak přísluší již zpáteční cestě, kdy se těleso vrací zpět k zemi volným pádem. Povšimněte si, že obě řešení vycházejí symetricky vzhledem k času \(t_\mathrm{v}\,=\,1\,\mathrm{s}\) (době výstupu).

 • Odpověď:

  Míč vystoupá do maximální výšky vrhu

  \[h_\mathrm{max}\,=\,\frac{v_0^{2}}{2g}\,\dot=\,5\,\mathrm{m}\,.\]

  Výstup do poloviny maximální výšky vrhu míči potrvá

  \[t_1\,=\,\frac{v_0}{g}\,\left(1\,-\,\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\,\dot=\,0{,}3\,\mathrm{s}\,.\]
Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro studenty střední školy
K řešení úlohy je třeba vyhledat nějaké údaje.
Původní zdroj: http://fo.cuni.cz
Zpracováno v diplomové práci Jany Moltašové (2011).
×Původní zdroj: http://fo.cuni.cz Zpracováno v diplomové práci Jany Moltašové (2011).
Pl translation
Zaslat komentář k úloze