Punker na desce

Úloha číslo: 531

Na obvodu nehybné vodorovné homogenní kruhové desky o hmotnosti 140 kg a poloměru 4 m, volně otáčivé kolem svislé osy ve středu, stojí punker o hmotnosti 79 kg se dvěma kilogramovými závažími v rukou.

a)
S jakou úhlovou rychlostí se začne deska otáčet, odhodí-li punker jedno závaží ve směru tečném k obvodu desky s počáteční rychlostí 20 m·s-1?
b)
Jaká bude úhlová rychlost desky, přejde-li punker poté o 2 m blíž k ose?
c)
Jaká bude úhlová rychlost desky, odhodí-li punker druhé závaží podobně jako to první, rychlostí 20 m·s-1 vzhledem k rotující desce?
zadání
 • Zápis

  M = 140 kg hmotnost desky
  r = 4 m poloměr desky
  m1 = 79 kg hmotnost punkera
  m0 = 1 kg hmotnost závaží
  v0 = 20 m·s-1 počáteční rychlost závaží
  ω1 = ? (s−1) úhlová rychlost otáčení desky po odhodzení prvního závaží
  ω2 = ? (s−1) úhlová rychlost otáčení desky, přejde-li punker po odhození prvního závaží o 2 m blíž k ose
  ω3 = ? (s−1) úhlová rychlost otáčení desky po odhození druhého závaží
 • Momenty setrvačnosti:

  Podle tabulek je moment setrvačnosti desky (i válce) o hmotnosti M a poloměru r při otáčení podle osy symetrie \(J=\frac{1}{2}Mr^2\).

  Těleso, jehož veškerá hmotnost m je ve vzdálenosti r od osy otáčení má moment setrvačnosti \(J=mr^2\).

 • Nápověda 1

  K řešení úlohy využijeme zákon zachování momentu hybnosti. Uvědomte si, jak je definován moment hybnosti. Zapište jeho definici pro hmotný bod a také vztah, který můžete použít v případě tuhého tělesa otáčejícího se okolo pevné osy.

  Zapište i příslušné velikosti vektoru momentu hybnosti a uvědomte si, kam vektor míří.

 • Nápověda 2 a)

  Zapište, čemu je roven moment hybnosti soustavy deska-punker-obě závaží před odhozením prvního závaží a těsně po jeho odhození. Zjistěte směry momentů hybnosti a napište i jejich velikosti.

 • Nápověda 3a)

  K vyjádření hledané úhlové rychlosti využijte zákon zachování momentu hybnosti.

 • Nápověda 4b)

  Zapište, čemu je roven moment hybnosti soustavy deska-punker-zbylé závaží před přesunem punkera a po přesunu. Zjistěte směry momentů hybnosti a napište i jejich velikosti.

 • Nápověda 5b)

  K vyjádření hledané úhlové rychlosti využijte opět zákon zachování momentu hybnosti.

 • Nápověda 6c):

  Zapište, čemu je roven moment hybnosti soustavy deska-punker-zbylé závaží před odhozením závaží a po něm. Zjistěte směry momentů hybnosti a napište i jejich velikosti.

 • Nápověda 7c)

  Zřejmě už nikoho nepřekvapí, že k hledání úhlové rychlosti je třeba použít zákon zachování momentu hybnosti.

 • Celkové řešení

  Zápis:

  M = 140 kg...hmotnost desky

  r = 4 m...poloměr desky

  m1 = 79 kg...hmotnost punkera

  m0 = 1 kg...hmotnost závaží

  v0 = 20 ms-1...počáteční rychlost závaží

   

  K řešení úlohy využijeme zákon zachování momentu hybnosti.

   

  Potřebné vztahy:

  Podle tabulek je moment setrvačnosti desky (i válce) o hmotnosti m a poloměru r při otáčení podle osy symetrie \(J=\frac{1}{2}mr^2\).

  Těleso, jehož veškerá hmotnost m je ve vzdálenosti r od osy otáčení má moment setrvačnosti \(J=mr^2\).

  Moment hybnosti \(\vec{L}\) hmotného bodu vzhledem k bodu S je definován jako vektorový součin polohového vektoru \(\vec{r}\) a hybnosti \(\vec{p}\) hmotného bodu :

  \[\vec{L}=\vec{r}\times\vec{p}\,.\]

  Pro velikost vektorového součinu platí:

  \[L=rp\sin\varphi\,,\] kde φ je úhel sevřený oběma vektory.

  Směr momentu hybnosti je kolmý na rovinu, ve které leží vektory \(\vec{r}\) a \(\vec{p}\), orientace se určí pomocí pravidla pravé ruky: prsty dáme tak, aby směřovaly od \(\vec{r}\) k \(\vec{p}\) , napnutý palec pak ukazuje směr vektoru \(\vec{L}\).

  Pro moment hybnosti tuhého tělesa vzhledem k pevné ose otáčení platí:

  \[\vec{L} = J\vec{\omega}\,,\]

  kde J je moment setrvačnosti tělesa vzhledem k pevné ose otáčení a \(\vec{\omega}\) úhlová rychlost otáčení.

  (Orientace \(\vec{\omega}\) odpovídá \(\vec{L}\), dá se zjistit pravidlem pravé ruky: přiložíme prsty ve směru otáčení a palec ukazuje orientaci \(\vec{\omega}\))

  Skalárně

  \[L=J\omega\,,\]

  kde J je moment setrvačnosti tělesa vzhledem k pevné ose otáčení a ω úhlová rychlost otáčení.

   

  a) odhození prvního závaží

  vektorový...

  Celkový moment hybnosti před odhozením závaží je moment hybnosti desky, punkera a dvou závaží, vše je vzhledem k okolí v klidu.

  \[\vec{L_1}=J_0\vec{\omega}_k+\vec{r}\times (m_1\vec{v}_k)+2[\vec{r}\times(m_0\vec{v}_k)]\]

  Kde \(\vec{v}_k\) je vektor rychlosti předmětů v klidu, tedy nulový vektor. Stejně i \(\vec{\omega}_k\) je nula:

  \[\vec{v}_k=0\,,\] \[\vec{\omega}_k=0\,.\] J0 je moment setrvačnosti desky \[J_0=\frac{1}{2} Mr^2\] Protože nedochází k žádnému pohybu, je \(\vec{L}_1 = 0\)

  Po odhození závaží se celá situace změní:

  \[\vec{L_2}=J_0\vec{\omega}_1+\vec{r}\times(m_1\vec{v}_1)+ \vec{r}\times(m_0\vec{v}_1)+\vec{r}\times(m_0\vec{v}_0)\,.\]

  Jednotlivé členy popisují postupně: desku, punkera, neodhozené závaží, odhozené závaží.

  Všimněme si, že vektory \(\vec{v}_0\) (rychlost odhozeného závaží vzhledem k okolí) a \(\vec{v}_1\) (rychlost, kterou se dá do pohybu punker s druhým závažím) mají opačný směr. Příslušné momenty hybnosti budou tedy také mířit na opačné strany. Zvolme za kladný moment hybnosti otáčející se desky, v případě popsaném na obrázku to je směr nahoru. Přepíšeme skalárně (\(\vec{r}\) je kolmý na \(\vec{v}_1 \) i \(\vec{v}_0)\):

  \[L_2=J_0\omega_1+r(m_1v_1)+r(m_0v_1)-r(m_0v_0)\,.\]

  Ze zákona zachování momentu hybnosti dostáváme:

  \[\vec{L}_1=\vec{L}_2\,.\]

  Rovnost platí i pro velikosti momentů hybnosti.

  \[L_1=L_2\,.\] \[0 = J_0\omega_1+r(m_1v_1)+r(m_0v_1)-r(m_0v_0)\]

  Pro úhlovou rychlost desky a obvodovou rychlost punkera platí \[v_1=r\omega_1\,.\]

  Dosadíme:

  \[0 = J_0\omega_1+r(m_1r\omega_1)+r(m_0r\omega_1)-r(m_0v_0)\,.\]

  Vyjádříme úhlovou rychlost:

  \[0 = \omega_1(J_0+r(m_1r)+r(m_0r))-r(m_0v_0)\,,\] \[\omega_1(J_0+r(m_1r)+r(m_0r))=r(m_0v_0)\,,\] \[\omega_1=\frac{rm_0v_0}{J_0+r(m_1r)+r(m_0r)}\,,\]

  Ještě dosadíme za J0:

  \[\omega_1=\frac{rm_0v_0}{ \frac{1}{2}Mr^2+r(m_1r)+r(m_0r)}\,.\]

  r se pokrátí:

  \[\omega_1=\frac{m_0v_0}{r(\frac{M}{2}+m_1+m_0)}\,.\]

  Dosadíme-li známé hodnoty, získáváme:

  \[\omega_1=\frac{1{\cdot}20}{4(\frac{140}{2}+79+1)}\,\mathrm{s^{- 1}}= \frac{1}{30}\,\mathrm{s^{-1}}\dot{=}0{,}03 \,\mathrm{s^{- 1}}\,.\]  

  b) přechod do poloviční vzdálenosti

  Moment hybnosti L3 naší nové soustavy před přesunem dovedeme napsat s využitím informací, které jsme získali při řešení problému a).

  \[\vec{L}_3= J_0\vec{\omega}_1+\vec{r}\times(m_1\vec{v}_1)+\vec{r}\times(m_0\vec{v}_1)\,.\]

  Porovnáme-li s L2:

  \[\vec{L}_2=J_0\vec{\omega}_1+\vec{r}\times(m_1\vec{v}_1)+\vec{r}\times(m_0\vec{v}_1)+\vec{r}\times(m_0\vec{v}_0)\,.\]

  A víme-li z Řešení nápovědy 3a):

  \[L_2=0\,.\]

  Pak:

  \[\vec{L}_3+ \vec{r}\times(m_0\vec{v}_0)=\vec{0}\,,\] \[\vec{L}_3= -\vec{r}\times(m_0\vec{v}_0)\,.\]

  Což můžeme přepsat skalárně:

  \[L_3 = r(m_0v_0)\,.\]

  (Moment hybnosti odhozeného závaží jsme brali jako záporný.)

  Situace po přechodu punkera do vzdálenosti \(\frac{r}{2}\) od středu se změní následovně:

  \[\vec{L}_4= J_0\vec{\omega}_2+\frac{\vec{r}}{2}\times(m_1\vec{v}_2)+\frac{\vec{r}}{2}\times(m_0\vec{v}_2)\,,\]

  (kde \(\omega_2\) je úhlová rychlost desky po přechodu punkera)

  Což je přepsáno skalárně:

  \[L_4= J_0\omega_2+\frac{r}{2}m_1v_2+\frac{r}{2}(m_0v_2)\,.\]

  Ze zákona zachování momentu hybnosti dostáváme

  \[\vec{L}_3=\vec{L}_4\,.\]

  Rovnost platí i pro velikosti momentů hybnosti.

  \[L_3=L_4\,.\]

  Dosadíme:

  \[rm_0v_0= J_0\omega_2+\frac{r}{2}m_1v_2+\frac{r}{2}m_0v_2\,.\]

  Punker stojí ve vzdálenosti \(\frac{r}{2}\), pro obvodovou rychlost tedy platí:

  \[v_2 =\frac{r}{2}\omega_2\,,\] \[rm_0v_0= J_0\omega_2+\frac{r}{2}m_1\frac{r}{2}\omega_2+\frac{r}{2}m_0\frac{r}{2}\omega_2\,.\]

  Obdobně jako v a) vyjádříme ω2:

  \[rm_0v_0= \omega_2(J_0+\frac{r}{2}m_1\frac{r}{2}+\frac{r}{2}m_0\frac{r}{2})\,,\] \[\omega_2= \frac{rm_0v_0}{J_0+\frac{r}{2}m_1\frac{r}{2}+\frac{r}{2}m_0\frac{r}{2}}\,.\]

  Dosadíme za J0:

  \[\omega_2= \frac{rm_0v_0}{\frac{1}{2}Mr^2+\frac{r}{2}m_1\frac{r}{2}+\frac{r}{2}m_0\frac{r}{2}}\,.\]

  Vydělíme R:

  \[\omega_2= \frac{m_0v_0}{r(\frac{1}{2}M+\frac{1}{2}m_1\frac{1}{2}+\frac{1}{2}m_0\frac{1}{2})}\,,\] \[\omega_2= \frac{2m_0v_0}{r(M+m_1\frac{1}{2}+m_0\frac{1}{2})}\,,\] \[\omega_2= \frac{4m_0v_0}{r(2M+m_1+m_0)}\,.\]

  Dosadíme-li známé hodnoty, získáváme:

  \[\omega_2= \frac{4{\cdot} 1\cdot 20}{4(2{\cdot} 140+79+1)}\,\mathrm{s^{-1}} = \frac{1}{18}\,\mathrm{s^{-1}}\dot{=}0{,}06 \,\mathrm{s^{-1}}\,.\]  

  c) odhození druhého závaží

  V tomto případě máme usnadněnou práci – protože se nijak nezměnila naše soustava od okamžiku, kdy punker přešel blíže ke středu. Moment hybnosti L5 je:

  \[\vec{L}_5=\vec{L}_4\,.\]

  Dále z řešení nápovědy 5b) víme:

  \[\vec{L}_5=\vec{L}_3\,.\]

  A o \(\vec{L}_3\) víme:

  \[\vec{L}_3 = -\vec{r}\times(m_0\vec{v}_0)\,.\]

  Tedy:

  \[\vec{L}_5 = -\vec{r}\times(m_0\vec{v}_0)\,.\]

  Skalárně:

  \[L_5 = rm_0v_0\,.\]

  Situace po odhození závaží si zaslouží opět rozepsat:

  \[\vec{L}_6= J_0\omega_3+\frac{\vec{r}}{2}\times(m_1\vec{v}_3)+\frac{\vec{r}}{2}\times(m_0(\vec{v}_0+\vec{v}_{ot}))\,,\]

  (kde \(\omega_3\) je úhlová rychlost desky po odhození druhéhé závaží)

  Všimněme si, že rychlost odhozeného závaží se skládá s \(\vec{v}_{ot}\). To je způsobeno tím, že punker odhodí od sebe závaží rychlostí \(\vec{v}_0\), sám se však pohybuje opačným směrem, celková rychlost závaží vůči nehybnému pozorovateli je tak složením těchto dvou rychlostí. Z tohoto důvodu se skalárně budou rychlosti odčítat.

  Moment hybnosti odhozeného závaží má opačný směr než otáčející se desky, budeme ho opět brát jako záporný, proto skalárně:

  \[L_6= J_0\omega_3+\frac{r}{2}m_1v_3-\frac{r}{2}m_0(v_0-v_{ot})\,.\]

  vot získáme snadno z ω2:

  \[v_{ot} = \frac{r}{2}\omega_2 = \frac{r}{2} \frac{4(m_0v_0)}{r(2M+m_1+m_0)} =\frac{2(m_0v_0)}{2M+m_1+m_0}\,.\]

  Ze zákona zachování momentu hybnosti:

  \[\vec{L}_5=\vec{L}_6\,.\]

  Rovnost platí i pro velikosti momentů hybnosti:

  \[L_5=L_6\,,\] \[rm_0v_0 = J_0\omega_3+\frac{r}{2}m_1v_3-\frac{r}{2}m_0 (v_0-v_{ot})\,.\]

  Pro obvodovou rychlost punkera platí \(v_3 = \frac{r}{2}\omega_3\):

  \[rm_0v_0 = J_0\omega_3+\frac{r}{2}m_1(\frac{r}{2}\omega_3)-\frac{r}{2}m_0(v_0-v_{ot})\,,\] \[rm_0v_0+\frac{r}{2}(m_0 (v_0-v_{ot})) = J_0\omega_3+\frac{r}{2}(m_1\frac{r}{2}\omega_3)\,.\]

  Dosadíme vot:

  \[rm_0v_0+\frac{r}{2}(m_0 (v_0-\frac{2m_0v_0}{(2M+m_1+m_0)})) = J_0\omega_3+\frac{r}{2}(m_1\frac{r}{2}\omega_3) \,.\]

  A upravíme:

  \[\frac{r}{2}m_0v_0(2+(1-\frac{2m_0}{2M+m_1+m_0}) = J_0\omega_3+\frac{r}{2}(m_1\frac{r}{2}\omega_3) \,,\] \[\frac{r}{2}m_0v_0(3-\frac{2m_0}{2M+m_1+m_0}) = J_0\omega_3+\frac{r}{2}(m_1\frac{r}{2}\omega_3)\,,\] \[\frac{r}{2}m_0v_0\frac{3(2M+m_1+m_0)-2m_0}{2M+m_1+m_0} = J_0\omega_3+\frac{r}{2}(m1\frac{r}{2}\omega_3)\,,\] \[\frac{r}{2}m_0v_0\frac{6M+3m_1+3m_0-2m_0}{2M+m_1+m_0} = J_0\omega_3+\frac{r}{2}(m_1\frac{r}{2}\omega_3)\,,\] \[\frac{r}{2}m_0v_0\frac{6M+3m_1+m_0}{2M+m_1+m_0} = J_0\omega_3+\frac{r}{2}(m_1\frac{r}{2}\omega_3)\,.\]

  Dosadíme za J0:

  \[\frac{r}{2}m_0v_0\frac{6M+3m_1+m_0}{2M+m_1+m_0} = \frac{1}{2}Mr^2\omega_3+\frac{r}{2}(m_1\frac{r}{2}\omega_3)\,.\]

  Pokrátíme \(\frac{r}{2}\):

  \[\frac{(m_0v_0)(6M+3m_1+m_0)}{2M+m_1+m_0}= Mr\omega_3+m_1\frac{r}{2}\omega_3\,.\]

  Vyjádříme ω3:

  \[\frac{(m_0v_0)(6M+3m_1+m_0)}{2M+m_1+m_0} = \omega_3 (Mr+m_1\frac{r}{2})\,,\] \[\omega_3 = \frac{(m_0v_0) (6M+3m-1+m_0)}{r(M+\frac{m_1}{2}) (2M+m_1+m_0)}\,.\]

  Číselně:

  \[\omega_3= \frac{(1 {\cdot} 20) (6{\cdot} 140+3{\cdot} 79-1+1)}{4(140+\frac{79}{2}) (2{\cdot} 140+79+1)}\,\mathrm{s^{-1}}= \frac{539}{6462}\,\mathrm{s^{-1}}\dot{=}0{,}08 \,\mathrm{s^{-1}}\,.\]  
 • Odpověď

  Úhlová rychlost desky po odhození prvního závaží je:

  \[\omega_1=\frac{m_0v_0}{r(\frac{M}{2}+m_1+m_0)}\,.\]

  Číselně:

  \[\omega_1\dot{=}0{,}03 \,\mathrm{s^{- 1}}\,.\]

  Úhlová rychlost desky po přesunu punkera je:

  \[\omega_2= \frac{4m_0v_0}{r(2M+m_1+m_0)}\,.\]

  Číselně:

  \[\omega_2\dot{=}0{,}06 \,\mathrm{s^{- 1}}\,.\]

  Úhlová rychlost desky po odhození druhého závaží je:

  \[\omega_3 = \frac{(m_0v_0) (6M+3m-1+m_0)}{r(M+\frac{m_1}{2}) (2M+m_1+m_0)}\,.\]

  Číselně:

  \[\omega_3\dot{=}0{,}08 \,\mathrm{s^{- 1}}\,.\]
Úroveň náročnosti: Vysokoškolská úloha
Původní zdroj: Mandíková, D., Rojko, M.: Soubor úloh z mechaniky pro studium
učitelství. I. část. Interní materiál, MFF UK, Praha 1994 - upraveno
Zpracováno v bakalářské práci Marka Soukupa (2010).
×Původní zdroj: Mandíková, D., Rojko, M.: Soubor úloh z mechaniky pro studium učitelství. I. část. Interní materiál, MFF UK, Praha 1994 - upraveno
Zpracováno v bakalářské práci Marka Soukupa (2010).
Zaslat komentář k úloze