Problém s trámem

Úloha číslo: 513

Dva muži nesou na ramenech homogenní dřevěný trám o délce L = 6 m. Jeden z mužů podpírá trám na jeho konci. Jak daleko od druhého konce podpírá trám druhý muž, tlačí-li trám na jeho rameno silou o 50 % větší než na rameno prvního muže?
 • Zápis

  L = 6 m délka trámu
  r1 = 3 m vzdálenost mezi místem, ve kterém podpírá trám první muž, a středem trámu
  F1 síla, kterou podepírá trám první muž
  F2 =1,5·F1 síla, kterou podepírá trám druhý muž
  r2 = ? (m) vzdálenost mezi místem, ve kterém podpírá trám druhý muž, a středem trámu
 • Nápověda 1

  Co vyplývá pro síly působící na trám z faktu, že trám mužům nepadá, ani se nijak neotáčí?
 • Nápověda 2

  Nakreslete si obrázek situace a vyznačte všechny síly působící na trám. Nepřipomíná vám jeden z jednoduchých strojů? Zapište si obě podmínky rovnováhy.
 • Celkové řešení

  Působící síly udržují trám v rovnováze. Situace je podobná rovnováze na dvojzvratné páce či vahadlu. Při rovnováze musí platit, že výslednice sil působících na trám musí být nulový vektor a také výslednice momentů těchto sil musí být rovna nule (vzhledem k libovolnému bodu).

  tahle to vypadá

  Pro síly tedy platí:

  \[\vec{F}_1+\vec{F}_2+\vec{F}_\mathrm{G}=\vec{0}\,.\]

  Přepíšeme skalárně:

  \[{F}_1+{F}_2-{F}_\mathrm{G}={0}\,.\]

  Pro momenty sil vzhledem k těžišti platí:

  \[\vec{M}_1+\vec{M}_2=\vec{0}\,.\]

  Přepíšeme skalárně (za kladný vezmeme M1):

  \[{M}_1-{M}_2=0\,.\]

  Pro velikosti momentů platí:

  \[{F}_1 {r}_1 = {F}_2 {r}_2\,,\tag{1}\]

  kde r1 a r2 jsou vzdálenosti mezi těžištěm a místem působení síly, moment tíhové síly je vzhledem k těžišti nulový.

  Víme, že:

  \[F_2=\frac{3}{2} F_1\,,\] \[r_1=\frac{L}{2}\,.\]

  Dosadíme za F2 a r1 do vztahu (1) a vyjádříme vzdálenost r2:

  \[F_1\frac{L}{2}=\frac{3}{2} F_1r_2\,,\] \[r_2=\frac{L}{3}\,.\]

  Číselně:

  Je dáno L = 6 m,

  \(r_2=\frac{1}{3}\cdot6 \mathrm{m}=2 \mathrm{m}\,.\)

  Druhý muž nese trám 2 metry od středu, tj. 1 metr od konce.

 • Odpověď

  Druhý muž nese trám 2 metry od středu, tj. 1 metr od konce.
Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro žáky základní školy
Úloha rutinní
Původní zdroj: Mandíková, D., Rojko, M.: Soubor úloh z mechaniky pro studium
učitelství. I. část. Interní materiál, MFF UK, Praha 1994.
Zpracováno v bakalářské práci Marka Soukupa (2010).
×Původní zdroj: Mandíková, D., Rojko, M.: Soubor úloh z mechaniky pro studium učitelství. I. část. Interní materiál, MFF UK, Praha 1994. Zpracováno v bakalářské práci Marka Soukupa (2010).
Zaslat komentář k úloze