Bójka na hladině

Úloha číslo: 2211

Na hladině vody plave bójka, která má tvar koule, o hmotnosti \(m\) a objemu \(10\,\mathrm{{cm}^3}\). Bójka je z poloviny ponořená ve vodě. Na vlákně je k ní upoutána druhá koule téhož objemu a hmotnosti \(M=3m\). Určete velikost síly, kterou je vlákno napínáno.

 • Zápis a nákres

  Obr. 1: Bójka

   

  hmotnost koule na hladině…\(m\)

  hmotnost koule ponořené…\(M = 3m\)

  objem koule…\(V = 10\,\mathrm{{cm}^3}\)

  velikost síly, kterou je napínáno vlákno…\(F =\,?\,\)

 • Nápověda

  Rozmyslete si, jaké všechny síly působí na každou z koulí. Zakreslete si působící síly do nákresu. Co musí platit pro výslednice?

 • Řešení

  Nejprve si zakreslíme síly působící na bójky (viz obr. 2). Na obě působí tíhová síla, označme tíhovou sílu působící na kouli na hladině \(\vec {F_{G}}\) a na zcela ponořenou kouli \(\vec {F_{G}'}\). Stejný čárkovaný způsob značení budeme používat i nadále.

  Další silou působící na obě koule je vztlaková síla, označme ji \(\vec {F_{V}}\). Ta bójky ve vodě „nadnáší“.

  Poslední silou je síla \(\vec {F}\), kterou za bójky táhne provázek. Horní táhne směrem dolů, spodní směrem nahoru. Velikost síly \(\vec {F}\) máme určit.

  Obr. 2: Působící síly

  Výslednice sil působící na horní i dolní bójku je nulová, protože se bójky ani nepotápí, ani nevylétávají z vody ven, ale zůstávají v klidu, tj. síly jsou v rovnováze. Podívejme se na rovnováhu sil pro kouli na hladině (na obrázku pod číslem 1). Tíhová síla \(\vec {F_{G}}\) a tahová síla provázku \(\vec {F}\) působí stejným směrem, opačným směrem působí vztlaková síla \(\vec {F_{V}}\). Zapíšeme to do rovnice:

  \[ F + F_{G} = F_{V} \]

  Dosadíme za velikosti jednotlivých sil. Hmotnost koule je \(m\), tíhové zrychlení označíme \(g\), objem ponořené části koule je \(\frac{1}{2}V\).

  \[ F + mg = \frac{1}{2}V\rho g, \]

  kde \(\rho\) je hustota vody.

  Stejným způsobem sestavíme silovou rovnici pro druhou kouli a dosadíme.

  \[ F' + F_{V}' = F_{G}' \]

  \[ F' + V\rho g = Mg \]

  Ze zadání víme, že \(M=3m\). Síla, kterou prostřednictvím provázku tahá horní koule za spodní, musí být podle 3. Newtonova zákona stejně velká jako ta, kterou tahá spodní za horní. Můžeme napsat \(F'= F\). Dosadíme za \(M\) a \(F'\), získáme soustavu rovnic, kterou budeme dále řešit.

  \[ F + mg = \frac{1}{2}V\rho g \tag{1}\]

  \[ F + V\rho g = 3mg \tag{2}\]

  První rovnici (1) vynásobíme třemi a přičteme k druhé (2). Dostaneme rovnici o jedné neznámé, kterou vyjádříme.

  \[ 4F + 3mg + V\rho g = \frac{3}{2}V\rho g + 3mg \]

  \[ 4F = \frac{3}{2}V\rho g − V\rho g \]

  \[ F = \frac{1}{8}V\rho g \]

   

  Do získaného výrazu dosadíme \(V = 10^{-5}\,\mathrm{m^3}\), \(\rho = 1000\,\mathrm{\frac{kg}{m^3}}\), \(g = 9{,}81\,\mathrm{ms^{-2}}\).

  \[F = \frac{10^{-5}\cdot1000{\cdot} 9{,}81}{8} \mathrm{N} \doteq 1{,}2 {\cdot} 10^{-2}\,\mathrm{N} \]

 • Odpověď

  Síla \(\vec {F}\), kterou je napínáno vlákno, má velikost \(1{,}2{\cdot}10^{-2}\,\mathrm {N}\).

 • Jak udělat správný nákres

  Při zakreslování sil si nejprve rozeberte celou situaci. Jaké všechny síly budou působit, kde mají působiště atd.

  Správně nakreslený obrázek mnohdy usnadní úlohu a pomůže vám najít řešení, stejně jako špatný obrázek může vést k počítání s předpoklady, které podle zadání neplatí.

  V této úloze si například můžeme po přečtení zadání všimnout, že tíhová síla působící na kouli s třikrát větší hmotností, bude také třikrát větší. Když tedy budeme do obrázku vyznačovat tíhovou sílu, bude šipka u zcela ponořené koule třikrát delší, než u té na hladině. Samozřejmě šipku zakreslíme svisle dolů, s počátkem v těžišti tělesa.

  Podobným způsobem můžeme uvažovat i při kreslení ostatních sil. Z horní bójky je ponořena do vody polovina, spodní je ponořená celá. Vztlaková síla působící na horní bójku bude mít poloviční velikost něž u spodní. Tahové síly provázku působící na bójky mají podle 3. Newtonova zákona stejnou velikost a jsou opačně orientované.

  Samozřejmě není nutné zachovávat poměr délky šipek na milimetry, taková přesnost je v případě potřeby rychlého náčrtku téměř zbytečná.

Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro studenty střední školy
Zaslat komentář k úloze