Částice α

Úloha číslo: 151

Částice α se srazí s jádrem atomu kyslíku, které bylo před srážkou v klidu. Její výsledná rychlost svírá s původním směrem jejího pohybu úhel 64,0°. Kyslíkové jádro se po srážce pohybuje rychlostí o velikosti 1,20·105 m s-1, která svírá s původním směrem pohybu α-částice úhel -51,0°. (Hmotnost α-částice je 4,0u a hmotnost kyslíkového jádra 16,0u.)

a) Určete velikost výsledné rychlosti α-částice.

b) Určete velikost počáteční rychlosti α-částice.

 • Zápis

  m1 = 4u hmotnost α-částice
  m2 = 16u hmotnost kyslíkového jádra
  v'2 = 1,2·105 m·s-1 rychlost kyslíkového jádra po srážce
  α1 = 64° úhel mezi výslednou rychlostí α-částice a jejím původním směrem
  α2 = 51° úhel mezi výslednou rychlostí kyslíkového jádra a jeho původním směrem
  v'1 = ? (m·s-1) velikost výsledné rychlosti α-částice
  v1 = ? (m·s-1) velikost počáteční rychlosti α-částice
 • Nápověda 1 - zákon zachování hybnosti

  Nakreslete si obrázek. Jaký zákon platí pro hybnost soustavy před srážkou a po srážce?

 • Nápověda 2 - Skalární přepis ZZH

  Zvolte vhodně soustavu souřadnic a přepište vztah (1) skalárně. Ze získaných rovnic vyjádřete hledané rychlosti.

 • Číselný výpočet

  Dáno:

  \[m_1\,=\,4\mathrm{u},\] \[m_2\,=\,16\mathrm{u},\] \[v_2{'}\,=\,1{,}2{\cdot}10^5\,\mathrm{m \cdot s^{-1}},\] \[\alpha_1\,=\,64^{\circ},\] \[\alpha_2\,=\,51^{\circ}.\]

  Hledáme:

  a) \[v_1{'}\,=\,?,\] \[v_1{'}\,=\,\frac{m_2v_2{'}\sin \alpha_2}{m_1\sin \alpha_1},\] \[v_1{'}\,=\,\frac{16u\cdot1{,}2{\cdot}10^5\cdot\sin 51^{\circ}}{4u\cdot\sin64^{\circ}}\,\mathrm{m \cdot s^{-1}},\] \[v_1{'}\,=\,4{,}15{\cdot}10^5\,\mathrm{m \cdot s^{-1}}.\] b) \[v_1\,=\,?,\] \[v_1\,=\,\frac{m_2v_2{'}\sin \alpha_2\cos \alpha_1}{m_1\sin \alpha_1}+\frac {m_2v_2{'}\cos \alpha_2}{m_1},\] \[v_1\,=\,(\frac{16u\cdot1{,}2{\cdot}10^5\cdot\sin 51^{\circ}cos 64^{\circ}}{4u\cdot\sin 64^{\circ}}+\frac {16u\cdot1{,}2{\cdot}10^5\cdot\cos 51^{\circ}}{4u})\,\mathrm{m \cdot s^{-1}},\] \[v_1\,=\,(1{,}82+3{,}02)\cdot10^5\,\mathrm{m \cdot s^{-1}},\] \[v_1\,=\,4{,}84{\cdot}10^5\,\mathrm{m \cdot s^{-1}}.\]
 • Odpověď

  a) Velikost výsledné rychlosti částice α je \[v_1{'}\,=\,\frac{m_2v_2{'}\sin \alpha_2}{m_1\sin \alpha_1}\,=\,4{,}15{\cdot}10^5\,\mathrm{m \cdot s^{-1}}.\]

  b) Velikost počáteční rychlosti částice α je \[v_1\,=\,\frac{m_2v_2{'}\sin \alpha_2\cos \alpha_1}{m_1\sin \alpha_1}+\frac {m_2v_2{'}\cos \alpha_2}{m_1}\,=\,4{,}84{\cdot}10^5\,\mathrm{m \cdot s^{-1}}.\]

 • Celkové řešení

  Nakreslíme obrázek situace:

  Srážka částice s atomem kyslíku

  Při srážce se hybnost soustavy zachovává čili platí zákon zachování hybnosti (ZZH):

  \[\mathrm{ZZH:}\qquad \vec {p_1}+\vec{p_2}\,=\,\vec{p_1^{'}}+\vec{p_2^{'}}.\]

  \(\vec{p_1}\)…vektor hybnosti částice α před srážkou

  \(\vec{p_2}\)…vektor hybnosti jádra atomu kyslíku před srážkou

  \(\vec{p_1^{'}}\)…vektor hybnosti částice α po srážce

  \(\vec{p_2^{'}}\)…vektor hybnosti jádra atomu kyslíku po srážce

  \[m_1\vec {v_1}+m_2\vec {v_2}\,=\,m_1\vec{v_1^{'}}+m_2\vec{v_2^{'}}\]

  \(m_1\)…hmotnost částice α

  \(m_2\)…hmotnost jádra atomu kyslíku

  \(\vec{v_1}\)…vektor rychlosti částice α před srážkou

  \(\vec{v_2}\)…vektor rychlosti jádra atomu kyslíku před srážkou

  \(\vec{v_1^{'}}\)…vektor rychlosti částice α po srážce

  \(\vec{v_2^{'}}\)…vektor rychlosti jádra atomu kyslíku po srážce

  Víme, že jádro atomu kyslíku je před srážkou v klidu, \(v_2\,=\,0\):

  \[m_1\vec {v_1}+0\,=\,m_1\vec{v_1^{'}}+m_2\vec{v_2^{'}}.\tag{1}\]

  Souřadný systém zvolíme tak, že osu x orientujeme ve směru původního pohybu částice α. Osu y pak kolmo na ni (viz obrázek). Vztah (1) přepíšeme skalárně:

  x-ová složka:

  \[m_1v_1\,=\,m_1v_1^{'}\cos \alpha_1+m_2v_2^{'}\cos \alpha_2,\tag{2}\]

  y-ová složka:

  \[0\,=\,m_1v_1^{'}\sin \alpha_1-m_2v_2^{'}\sin \alpha_2,\tag{3}\]

  \(\alpha_1\)…úhel, který svírá výsledná rychlost částice α s původním směrem,

  \(\alpha_2\)…úhel, který svírá výsledná rychlost jádra atomu kyslíku s původním směrem částice α.

  Ze vztahu (3) si vyjádříme výslednou rychlost částice α:

  \[v_1{'}\,=\,\frac{m_2v_2^{'}\sin \alpha_2}{m_1\sin \alpha_1},\] \[v_1{'}\,=\,\frac{16u\cdot1{,}2{\cdot}10^5\cdot\sin 51^{\circ}}{4u\cdot\sin64^{\circ}}\,\mathrm{m \cdot s^{-1}},\] \[v_1{'}\,=\,4{,}15{\cdot}10^5\,\mathrm{m \cdot s^{-1}}.\]

  Dosadíme do vztahu (2):

  \[m_1v_1\,=\,m_1\frac{m_2v_2^{'}\sin \alpha_2}{m_1\sin \alpha_1}\cos \alpha_1+m_2v_2^{'}\cos \alpha_2.\]

  Vydělíme hmotností m1:

  \[v_1\,=\,\frac{m_2v_2^{'}\sin \alpha_2\cos \alpha_1}{m_1\sin \alpha_1}+\frac {m_2v_2^{'}\cos \alpha_2}{m_1},\] \[v_1\,=\,(\frac{16u\cdot1{,}2{\cdot}10^5\cdot\sin 51^{\circ}cos 64^{\circ}}{4u\cdot\sin 64^{\circ}}+\frac {16u\cdot1{,}2{\cdot}10^5\cdot\cos 51^{\circ}}{4u})\,\mathrm{m \cdot s^{-1}},\] \[v_1\,=\,(1{,}82+3{,}02)\cdot10^5\,\mathrm{m \cdot s^{-1}},\] \[v_1\,=\,4{,}84{\cdot}10^5\,\mathrm{m \cdot s^{-1}}.\]

  Odpověď:

  a) Velikost výsledné rychlosti částice α je \[v_1{'}\,=\,\frac{m_2v_2^{'}\sin \alpha_2}{m_1\sin \alpha_1}\,=\,4{,}15{\cdot}10^5\,\mathrm{m \cdot s^{-1}}.\]

  b) Velikost počáteční rychlosti částice α je \[v_1\,=\,\frac{m_2v_2^{'}\sin \alpha_2\cos \alpha_1}{m_1\sin \alpha_1}+\frac {m_2v_2^{'}\cos \alpha_2}{m_1}\,=\,4{,}84{\cdot}10^5\,\mathrm{m \cdot s^{-1}}.\]

Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro studenty střední školy
Úloha na odvozování (dedukci)
Multimediální encyklopedie fyziky
Původní zdroj: Halliday, D., Resnick, R., Walker, J.: Fyzika. Vysokoškolská učebnice
obecné fyziky. VUTIUM, Brno 2000.
Zpracováno v bakalářské práci Jany Šimkové (2008).
×Původní zdroj: Halliday, D., Resnick, R., Walker, J.: Fyzika. Vysokoškolská učebnice obecné fyziky. VUTIUM, Brno 2000. Zpracováno v bakalářské práci Jany Šimkové (2008).
Zaslat komentář k úloze