Tahová síla auta

Úloha číslo: 232

Auto o hmotnosti 1 400 kg se rozjíždí po rovné silnici. Na dráze délky 1 000 m dosáhne určité rychlosti. Na auto působí tahová síla o velikosti 1 700 N a proti směru pohybu odporová síla 100 N.

Určete zrychlení auta a rychlost, které na konci ujeté dráhy dosáhlo.

Poznámka: Vzhledem k tomu, že se jedná o přímočarý pohyb, budeme dále pro zjednodušení mluvit jen o zrychlení a rychlosti, i když budeme mít na mysli jen jejich velikosti.

 • Zápis

  m = 1 400 kg hmotnost auta
  L = 1 000 m uražená dráha
  Fm = 1 700 N tahová síla motoru
  Fo = 100 N odporová síla
  a = ? (m·s−2) zrychlení
  v = ? (m·s−1) rychlost, které auto dosáhne
 • Nápověda 1 - výsledná síla

  Jak velká je výsledná síla \(F\) působící na auto, jestliže tahová síla motoru působí ve směru pohybu a třecí síla proti pohybu?

 • Nápověda 2 – výpočet zrychlení

  Znáte-li výslednou sílu působící na auto, umíte určit zrychlení auta?

 • Nápověda 3 – výpočet dosažené rychlosti

  Pohyb auta je rovnoměrně zrychlený, zrychlení jste právě určili. Zkombinujte definiční vztah pro zrychlení a vztah pro dráhu rovnoměrně zrychleného pohybu a vypočtěte dosaženou rychlost v.

 • Celkové řešení

  Výpočet zrychlení:

  Velikost výsledné síly působící na auto je rovna rozdílu velikostí tahové síly motoru a odporové síly:

  \[F\,=\,F_\mathrm{m}\,-\,F_\mathrm{o}.\tag{1}\]

  Zrychlení určíme z 2. Newtonova zákona, podle kterého je výsledná síla působící na těleso přímo úměrná zrychlení tělesa:

  \[F\,=\,ma.\]

  Ze vztahu (1) dosadíme za F a vyjádříme zrychlení:

  \[F_\mathrm{m}\,-\,F_o\,=\,ma,\] \[a\,=\,\frac{F_\mathrm{m}\,-\,F_\mathrm{o}}{m}.\]

  Číselně:

  \[F_\mathrm{m}\,=\,1\,700\,\mathrm{N},\] \[F_\mathrm{o}\,=\,100\,\mathrm{N},\] \[m\,=\,1\,400\,\mathrm{kg},\] \[a\,=\,\frac{F_\mathrm{m}\,-\,F_\mathrm{o}}{m}\,=\,(\frac{1\,700\,-\,100}{1\,400})\,\mathrm{m{\cdot}s^{-2}}\,\dot{=}\,1{,}14\,\mathrm{m{\cdot}s^{-2}}.\]

  Výpočet dosažené rychlosti:

  Vyjdeme z definičního vztahu pro zrychlení a vztahu pro výpočet dráhy rovnoměrně zrychleného pohybu.

  Zrychlení a definujeme vztahem:

  \[a\,=\,\frac{{\Delta}v}{{\Delta}t}\,,\]

  kde Δv je změna rychlosti za čas Δt. Vzhledem k tomu, že náš pohyb začínal z klidu, je Δv = v. Vyjádřeme odtud čas Δt pohybu:

  \[{\Delta}t\,=\,\frac{{\Delta}v}{a}\,=\,\frac{v}{a}.\tag{2}\]

  Pro dráhu L rovnoměrně zrychleného pohybu platí:

  \[L\,=\,\frac{1}{2}a({\Delta}t)^2.\tag{3}\]

  Dosadíme do vztahu (3) ze vztahu (2) a vyjádříme rychlost v:

  \[L\,=\,\frac{1}{2}a(\frac{v}{a})^2\,=\,\frac{v^2}{2a}\,\Rightarrow\,v\,=\,\sqrt{2aL}.\]

  Číselně:

  \[a\,\dot{=}\,1{,}14\,\mathrm{m{\cdot}s^{-2}},\] \[L\,=\,1\,000\,\mathrm{m},\]

  \[v\,=\,\sqrt{2aL}\,\dot{=}\,(\sqrt{2{\cdot}1{,}14{\cdot}1\,000})\,\mathrm{m{\cdot}s^{-1}}\,\dot{=}\,47{,}8\,\mathrm{m{\cdot}s^{-1}}\,\dot{=}\,172\,\mathrm{km{\cdot}h^{-1}}.\]

 • Odporová síla ve skutečnosti

  Ve skutečnosti není celková odporová síla proti směru pohybu stále stejně velká, ale mění se. Do této síly je totiž zahrnována také odporová síla prostředí (zde vzduchu), jejíž velikost přibližně kvadraticky roste s rostoucí rychlostí.

 • Výsledek

  Auto se pohybuje se zrychlením o velikosti \[a\,=\,\frac{F_\mathrm{m}\,-\,F_\mathrm{o}}{m}\,\dot=\,1{,}14\,\mathrm{m{\cdot}s^{-2}}.\]

  Na konci své dráhy dosáhne rychlosti o velikosti \[v=\sqrt{2aL}\,\dot=\,47{,}8\,\mathrm{m{\cdot}s^{-1}}.\]

Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro studenty střední školy
Úloha rutinní
Multimediální encyklopedie fyziky
Původní zdroj: Diplomová práce Hany Koudelkové (2003).
×Původní zdroj: Diplomová práce Hany Koudelkové (2003).
Pl translation
Zaslat komentář k úloze