Jojo

Úloha číslo: 2306

Jojo je vyrobeno ze dvou plechových kotoučů o hustotě \(\rho\), tloušťce \(d\) a poloměru \(R\) spojených krátkou osičkou o poloměru \(r\).

 1. Určete moment setrvačnosti joja vzhledem k rotační ose symetrie. Moment setrvačnosti i hmotnost osičky zanedbejte.

 2. Vlákno navinuté na osičce má délku \(L\) a zanedbatelnou tloušťku. S jakým zrychlením se odvaluje jojo dolů podél vlákna?

 3. Jak velkou tahovou silou působí vlákno na jojo?

 • Rozbor

  Zanedbáváme-li hmotnost a moment setrvačnosti osičky, můžeme se na jojo dívat jako na dva disky stejné hmotnosti. Ze známého vztahu pro moment setrvačnosti disku lze odvodit moment setrvačnosti joja. Hmotnost jednoho disku spočítáme z jeho hustoty a objemu.

  Zrychlení, se kterým se jojo odvaluje dolů podél vlákna, souvisí se silami působícími na jojo, tedy s tíhovou silou a tahovou silou vlákna. (Uvažujeme, že je jojo volně puštěné, tedy že na něj hráč nepůsobí silou.) Pohyb joja je složen ze zrychleného posuvného pohybu a pohybu rotačního okolo osy symetrie. Abychom zjistili zrychlení posuvného pohybu (zrychlení těžiště joja), napíšeme pohybovou rovnici pro působící síly a pro momenty působících sil vzhledem k těžišti.

  Situaci lze také zkoumat z pohledu zákona zachování mechanické energie. V tom případě zvolíme nulovou hladinu potenciální energie a vybereme dvě situace, ve kterých srovnáme celkovou mechanickou energii joja.

  Obr. 1: Nákres situace
 • Nápověda a)

  Jelikož zanedbáváme hmotnost a moment setrvačnosti osičky, můžeme si jojo představit jako dva homogenní tlusté disky. Zkuste si vzpomenout, jak se počítá moment setrvačnosti obyčejného disku, a upravte jej pro náš případ. Pozor na správné hmotnosti.

 • Řešení a)

  Moment setrvačnosti jednoho homogenního disku o hmotnosti \(m_1\) a poloměru \(R\) je

  \[J_\mathrm{disk}=\frac{1}{2} m_1R^2.\]

  Jojo se skládá ze dvou takových disků, moment setrvačnosti \(J_\mathrm{disk}\) tedy budeme uvažovat dvakrát. Hmotnost jednoho disku můžeme vyjádřit pomocí součinu jeho objemu a hustoty, která je stejná jako hustota joja \(\rho\). Dostáváme

  \[J=2\,J_\mathrm{disk}= m_1R^2=\rho\,V_\mathrm{disk}R^2.\]

  Disk považujeme za válec, pro jehož objem platí:

  \[V_\mathrm{disk}=\pi R^2 d,\]

  kde \(d\) je tloušťka (nebo také výška) disku joja.

  Pro moment setrvačnosti joja pak dostáváme:

  \[J=\rho\,\pi R^2 dR^2= \pi \rho R^4d. \]

  Chceme-li vyjádřit moment setrvačnosti pomocí hmotnosti joja \(m\), dosadíme do získaného vztahu za hustotu \(\rho\), která je rovna podílu hmotnosti joja \(m\) a jeho celkového objemu \(V\) (objemu dvou kotoučů):

  \[J=\pi R^4 d \frac{m}{2\pi R^2 d}.\]

  Výraz na pravé straně upravíme a získáme výsledný tvar pro moment setrvačnosti joja:

  \[J= \frac{1}{2}mR^2.\]

 • Nápověda b)

  Zrychlení, se kterým se jojo odvaluje dolů podél vlákna, můžeme určit z působících sil. Nakreslete obrázek s vyznačením všech sil působících na jojo. (Uvažujeme, že je jojo volně puštěné, tedy že na něj hráč nepůsobí silou.) Sestavte pohybovou rovnici pro posuvný i rotační pohyb joja.

  Druhou možností je využít zákon zachování mechanické energie. V tom případě nejprve zvolte nulovou hladinu potenciální energie, dále vyberte dvě situace a srovnejte celkovou mechanickou energii joja v těchto situacích.

 • Řešení b) – Pohybové rovnice

  Chceme-li určit zrychlení pomocí rozboru působících sil a sestavení pohybových rovnic, nakreslíme si nejprve obrázek a vyznačíme působící síly. Těmi jsou tíhová síla \(\vec {F_\mathrm{G}}\), která působí v těžišti, a tahová síla vlákna \(\vec T\), která působí směrem vzhůru v místě, kde se vlákno odvíjí od osičky joja.

  Obr. 2: Síly působící na jojo

  Jojo se pohybuje zrychleně směrem dolů, to znamená, že výslednice sil je nenulová. Platí

  \[\vec {F_\mathrm{G}}+\vec {T} = m\vec a,\]

  kde \(a\) je velikost hledaného zrychlení. Pohybovou rovnici můžeme přepsat skalárně

  \[F_\mathrm{G}-T=ma.\]

  Dosadíme vyjádření tíhové síly:

  \[mg-T=ma.\tag{1}\]

  Tahovou sílu vlákna zatím neumíme vyjádřit, zůstává nám v rovnici jako neznámá. Potřebujeme ještě jednu rovnici, kterou nám dodá druhá věta impulsová. Momenty sil budeme určovat vzhledem k těžišti joja, neboť je to zároveň působiště tíhové síly \(\vec {F_\mathrm{G}}\). Jelikož velikost polohového vektoru tíhové síly \(F_\mathrm{G}\) je nulová, je i moment této síly nulový. Zbývá tedy moment tahové síly vlákna. Platí tedy

  \[\vec r × \vec T = J \vec\epsilon,\]

  kde \(\vec r\) je polohový vektor spojující těžiště joja a působiště tahové síly, \(J\) je moment setrvačnosti joja a \(\vec \epsilon\) je jeho úhlové zrychlení.

  Jelikož síla \(\vec T\) má směr tečny k osičce, je úhel mezi vektorem \(\vec r\) a silou \(\vec T\) pravý a pro velikost vektorového součinu platí

  \[|\vec r × \vec T|=rT sin{\alpha}=rT.\]

  Získáme následující skalární vyjádření druhé impulsové věty:

  \[Tr=J\epsilon.\]

  Úhlové zrychlení můžeme vyjádřit jako

  \[\epsilon = \frac{a}{r}.\]

  Pak:

  \[Tr=J\frac{a}{r}.\tag{2}\]

  Dosadíme-li za tahovou sílu \(T\) z rovnice (2) do rovnice (1) , získáme

  \[mg-ma=J\frac{a}{r^2}.\]

  Vyjádříme zrychlení \(a\) a dosadíme za moment setrvačnosti joja \(J\):

  \[a\left (m+\frac{J}{r^2} \right)=mg,\]

  \[a=\frac {mg}{\left (m+\frac{J}{r^2} \right)},\]

  \[a=\frac {g}{\left (1+\frac{J}{mr^2} \right)}=\frac {g}{\left (1+\frac{mR^2}{2mr^2} \right)}=\frac {g}{\left (1+\frac{R^2}{2r^2} \right)}.\]

  Úpravou získáme

  \[a=\frac {2gr^2}{2r^2+R^2}.\]

 • Řešení b) – ZZME

  Vyjdeme ze zákona zachování mechanické energie. Vybereme dvě situace, v nichž srovnáme mechanické energie: První z nich zvolíme pro jojo v klidu, těsně před tím, než jej hráč volně pustí, druhou situaci zvolíme po odmotání délky \(l\) vlákna (tehdy má jojo největší kinetickou energii). Nulovou hladinu potenciální energie zvolíme ve druhé situaci v úrovni těžiště (kdy se těžiště joja bude nacházet nejníž nad zemí). Pro energie pak platí

  \[E_\mathrm{p} = E_\mathrm{t}+E_\mathrm{r},\tag{3}\]

  kde \(E_\mathrm{p}\) je potenciální energie, \(E_\mathrm{t}\) je kinetická energie posuvného (translačního) pohybu a \(E_\mathrm{r}\) je kinetická energie rotačního pohybu.

  Pro jednotlivé typy energií platí:

  \[E_\mathrm{p}=mgl,\]

  \[E_\mathrm{t}=\frac{1}{2}mv^2,\]

  \[E_\mathrm{r}=\frac{1}{2}J\omega^2,\]

  kde rychlost \(v\) představuje rychlost posuvného pohybu a \(\omega\) je rychlost rotačního pohybu joja.

  Úhlovou rychlost můžeme vyjádřit jako podíl rychlosti \(v\) a poloměru otáčení \(r\).

  Výše získané poznatky dosadíme do rovnice (3):

  \[mgl=\frac{1}{2}mv^2+\frac{1}{2}J\frac{v^2}{r^2}.\tag{4}\]

  Nyní potřebujeme vyjádřit rychlost v rovnici pomocí zrychlení. Víme, že těžiště joja se pohybuje rovnoměrně zrychleným pohybem a (v námi pozorovaných situacích) urazí dráhu \(l\). Pro dráhu a rychlost rovnoměrně zrychleného pohybu platí:

  \[v=at,\]

  \[l=\frac{1}{2}at^2.\]

  Odtud pro kvadrát rychlosti \(v^2\) dostáváme

  \[v^2=2la.\]

  Dosazením do rovnice (4) za \(v^2\) získáme rovnici o jedné neznámé \(a\). Rovnici upravíme a zrychlení \(a\) vyjádříme:

  \[mgl=\frac{1}{2}m2la+\frac{1}{2}J\frac{2la}{r^2},\]

  \[mg=ma+a\frac{J}{r^2},\]

  \[mg=a\left(m+\frac{J}{r^2}\right),\]

  \[a=\frac{g}{1+\frac{J}{mr^2}}.\]

  Dosadíme-li za moment setrvačnosti \(J\) z první části úlohy, můžeme zrychlení vyjádřit též následujícím způsobem:

  \[a=\frac{g}{1+\frac{R^2}{2r^2}}=\frac {2gr^2}{2r^2+R^2}.\]

 • Nápověda c)

  Podívejte se na pohybovou rovnici, kterou jsme sestavili v řešení b). S její pomocí již tahovou sílu vlákna \(T\) snadno určíte.

 • Řešení c)

  řešení b) jsme sestavili pohybovou rovnici (1) pro působící síly. V té samé části úlohy jsme vyjádřili zrychlení \(a\), se kterým se jojo odvaluje dolů podél vlákna. Z pohybové rovnice (1) vyjádříme hledanou sílu \(T\) a dosadíme za zrychlení \(a\):

  \[mg-ma=T,\]

  \[T=m\left(g-a\right)=m\left(g-\frac{2gr^2}{2r^2+R^2}\right)=\left(\frac{mgR^2}{2r^2+R^2}\right).\]

  Tahovou sílu vlákna můžeme vyjádřit v závislosti na momentu setrvačnosti \(J\):

  \[T=\frac{mg}{1+\frac{mr^2}{J}}.\]

 • Odpověď a)

  Moment setrvačnosti joja je

  \[ J=\pi \rho R^4d.\]

  Vztah můžeme vyjádřit v závislosti na hmotnosti joja \(m\) a jeho poloměru \(R\):

  \[J= \frac{1}{2}mR^2.\]

 • Odpověď b)

  Podél vlákna se jojo odvaluje se zrychlením

  \[a=\frac {2gr^2}{2r^2+R^2}.\]

 • Odpověď c)

  Vlákno působí na jojo tahovou silou o velikosti

  \[T=\left(\frac{mgR^2}{2r^2+R^2}\right)=\frac{mg}{1+\frac{mr^2}{J}}.\]

Úroveň náročnosti: Obtížnější středoškolská či velmi jednoduchá vysokoškolská úloha
Původní zdroj: inspirováno: Mandíková, D., Rojko, M.: Soubor úloh z mechaniky pro
studium učitelství. I. část. Interní materiál, MFF UK, Praha 1994
×Původní zdroj: inspirováno: Mandíková, D., Rojko, M.: Soubor úloh z mechaniky pro studium učitelství. I. část. Interní materiál, MFF UK, Praha 1994
En translation
Zaslat komentář k úloze