Dělník roztahuje bednu

Úloha číslo: 90

Dělník roztahuje bednu o hmotnosti 50 kg po hladké vodorovné podlaze. Působí na ni přitom silou o velikosti 210 N pod úhlem 20° vzhledem k podlaze. Zjištěte, jakou práci vykonaly při posunutí bedny o 0,5 m následující síly:

a) síla, kterou působí dělník na bednu,

b) tíhová síla,

c) tlaková síla, jíž působí na bednu podlaha.

d) Jaká je celková práce všech sil působících na bednu?

Tření bedny o podlahu neuvažujeme.

 • Zápis

  m = 50 kg hmotnost bedny
  F = 210 N velikost síly, kterou dělník roztahuje bednu
  α = 20° úhel, který svírá vektor síly \(\vec{F}\) s vektorem posunutí
  s = 0,5 m dráha, o kterou byla bedna posunuta
  W = ? práce, kterou vykoná síla \(\vec{F}\)
  Wg = ? práce, kterou vykoná tíhová síla
  WN = ? práce, kterou vykoná tlaková síla
  WC = ? celková práce
 • Nápověda 1 – práce dělníka

  Nakreslete si obrázek a do něho působící síly.

  Sílu, kterou působí dělník na bednu, považujeme za konstantní. Jaký je vztah pro práci konstantní síly?

 • Nápověda 2 – práce tíhové síly

  Ve vztahu pro práci konstantní síly (1) nahraďte sílu \(\vec{F}\) vztahem pro tíhovou sílu \(\vec{F}_\mathrm{g}\). Uvědomte si, jaký úhel svírá tíhová síla s vektorem posunutí.

 • Nápověda 3 – práce tlakové síly

  Dosaďte do vztahu pro práci konstantní síly (1) místo síly \(\vec{F}\) tlakovou sílu \(\vec{N}\).

 • Nápověda 4 – celková práce

  Celkovou práci spočítáte jako součet prací vykonaných jednotlivými silami.

 • Číselný výpočet

  a)

  \[F\,=\, 210\, \mathrm{N}\] \[s\,=\, 0{,}5 \,\mathrm{m}\] \[\alpha\,=\,20^{\circ}\]
  \[W\,=\,Fs\cos\alpha\] \[W\,=\,210{\cdot}0{,}5\cdot\cos20^{\circ}\,\mathrm{J}\] \[W\,=\,105{\cdot}0{,}94\,\mathrm{J}\] \[W\,=\,98{,}7\,\mathrm{J}\dot=\, 99\,\mathrm{J}\]

  b)

  Vektor tíhové síly svírá s vektorem posunutí úhel 90° čili práce, kterou tato síla vykoná, je nulová.

  c)

  Vektor tlakové síly svírá s vektorem posunutí opět úhel 90°. Práce, kterou vykoná tato síla, je nulová.

  d)

  \[W\,=\,98{,}7\,\mathrm{J}\] \[W_\mathrm{g}\,=\,0\,\mathrm{J}\] \[W_\mathrm{N}\,=\,0\,\mathrm{J}\] \[W_\mathrm{c}\,=\,W+W_\mathrm{g}+W_\mathrm{N}\] \[W_\mathrm{c}\,=\,98{,}7\,\mathrm{J} \dot=\, 99\,\mathrm{J}\]
 • Odpověď

  a) Práce vykonaná dělníkem je rovna \(W\,=\,Fs\cos\alpha\,\dot=\, 99\,\mathrm{J}\).

  b) Práce vykonaná tíhovou sílou Wg je rovna nule.

  c) Práce vykonaná tlakovou sílou WN je rovna nule.

  d) Celková práce je rovna \(W_\mathrm{c}\,=\,W+W_\mathrm{g}+W_\mathrm{N}\,=\,Fs\cos\alpha\,\dot=\, 99\,\mathrm{J}\).

 • Komentář

  Bedna se při roztahování pohybuje rovnoměrně zrychleně.

  V úloze řešíme idealizovaný případ, kdy neuvažujeme působení třecí síly, která by v realné situaci působila proti směru pohybu bedny.

 • Celkové řešení bodu a) – práce dělníka

  Dělník vleče bednu

  \(\vec{F}\) … síla, kterou působí dělník na bednu

  \(\vec{N}\) … síla, kterou působí podlaha na bednu

  \(\vec{F}_\mathrm{g}\) … tíhová síla

  V případě, že je působící síla konstantní, spočítáme práci jako skalární součin vektoru působící síly a vektoru posunutí:

  \[W\,=\,\vec{F}\cdot\vec{s}.\]

  \(W\) … vykonaná práce

  \(\vec{F}\) … vektor síly, kterou působí na bednu dělník

  \(\vec{s}\) … vektor posunutí

  Pro skalární součin platí:

  \[W\,=\,Fs\cos \alpha,\tag{1}\] \[F= 210 \,\mathrm{N},\] \[s= 0{,}5\,\mathrm{m},\] \[\alpha=20^{\circ},\] \[W\,=\,Fs\cos\alpha\,=\,210{\cdot}0{,}5\cdot\cos20^{\circ}\,\mathrm{J}\,=\,105{\cdot}0{,}94\,\mathrm{J1},\] \[W\,=\,98{,}7\,\mathrm{J}\dot=\, 99\,\mathrm{J}.\]

  Odpověď: Práce vykonaná dělníkem je rovna \[W\,=\,Fs\cos\alpha\,\dot=\, 99\,\mathrm{J}.\]

 • Celkové řešení bodu b) – práce tíhové síly

  Ve vztahu pro práci konstantní síly nahradíme sílu \(\vec{F}\) vztahem pro tíhovou sílu \(\vec{F}_\mathrm{g}\):

  \[W_\mathrm{g}\,=\,\vec{F}_\mathrm{g}\cdot\vec {s},\] \[W_\mathrm{g}\,=\,m\cdot\vec{g}\cdot\vec{s},\] \[W_\mathrm{g}\,=\,mgs\cos \alpha^{'}.\]

  \(W_\mathrm{g}\) … práce, kterou vykoná tíhová síla

  \(\vec{F}_\mathrm{g}\) … tíhová síla

  \(m\) … hmotnost bedny

  \(\vec{g}\) … vektor tíhového zrychlení

  \(\vec{s}\) … vektor posunutí

  \(\alpha^{'}\) … úhel, který svírá vektor tíhové síly s vektorem posunutí, \(\alpha^{'}=90^{\circ}\)

  \[\cos\alpha^{'}\,=\,\cos90^{\circ}\,=\,0\] \[W_\mathrm{g}\,=\,m\cdot g\cdot s\cdot 0\,=\,0\]

  Odpověď: Práce vykonaná tíhovou sílou je rovna nule.

 • Celkové řešení bodu c) – práce tlakové síly

  Dosaďte do vztahu pro práci konstantní síly (1) místo síly \(\vec{F}\) tlakovou sílu \(\vec{N}\):

  \[W_\mathrm{N}\,=\,\vec{N}\cdot\vec{s},\] \[W_\mathrm{N}\,=\,Ns\cos\alpha^{''}.\]

  \(W_\mathrm{N}\) … práce, kterou vykoná tlaková síla

  \(\vec{N}\) … vektor tlakové síly

  \(\vec{s}\) … vektor posunutí

  \(\alpha^{''}\) … úhel, který svírá vektor tlakové síly s vektorem posunutí

  Vektor tlakové síly svíra s vektorem posunutí opět úhel 90°. Práce, kterou vykoná tato síla, je nulová:

  \[\cos\alpha^{''}\,=\,\cos90^{\circ}\,=\,0,\] \[W_\mathrm{N}\,=\,m\cdot g\cdot s\cdot 0\,=\,0.\]

  Odpověď: Práce vykonaná tlakovou sílou je rovna nule.

 • Celkové řešení bodu d) – celková práce

  Celkovou práci spočítáme jako součet prací vykonaných jednotlivými silami:

  \[W_\mathrm{c}\,=\,W+W_\mathrm{g}+W_\mathrm{N}.\]

  \(W_\mathrm{c}\) … celková práce

  \(W\) … práce, kterou vykoná síla \(\vec{F}\)

  \(W_\mathrm{g}\) … práce, kterou vykoná tíhová síla \(\vec{F}_\mathrm{g}\)

  \(W_\mathrm{N}\) … práce, kterou vykoná tlaková síla \(\vec{N}\)

  \[W\,=\,Fs\cos\alpha\] \[W_\mathrm{g}\,=\,0\,\mathrm{J}\] \[W_\mathrm{N}\,=\,0\,\mathrm{J}\] \[W_\mathrm{c}\,=\,W+W_\mathrm{g}+W_\mathrm{N}=Fs\cos\alpha\] \[W_\mathrm{c}\,=\,98{,}7\,\mathrm{J}\dot=\, 99\,\mathrm{J}\]

  Odpověď: Celková práce je rovna \(W_\mathrm{c}\,=\,W+W_\mathrm{g}+W_\mathrm{N}\,=\,\dot=\, 99\,\mathrm{J}\).

Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro studenty střední školy
K řešení úlohy je třeba vyhledat nějaké údaje.
Úloha rutinní
Původní zdroj: Halliday,D., Resnick,R., Walker,J.: Fyzika. Vysokoškolská učebnice
obecné fyziky. VUTIUM, Brno 2000 - upraveno.
Zpracováno v bakalářské práci Jany Šimkové (2008).
×Původní zdroj: Halliday,D., Resnick,R., Walker,J.: Fyzika. Vysokoškolská učebnice obecné fyziky. VUTIUM, Brno 2000 - upraveno. Zpracováno v bakalářské práci Jany Šimkové (2008).
En translation
Zaslat komentář k úloze