Bruslař

Úloha číslo: 152

Bruslař o hmotnosti 70 kg stojí na bruslích na hladkém ledu. Do pohybu se uvede tím, že ve vodorovném směru odhodí před sebe kouli o hmotnosti 3 kg rychlostí o velikosti 8 m·s-1. Do jaké vzdálenosti bruslař po odhození koule odjede? Součinitel tření mezi ledem a bruslemi je 0,02.

 • Zápis

  M = 70 kg hmotnost bruslaře
  m = 3 kg hmotnost koule
  v1 = 8 m·s-1 rychlost odhozené koule
  f = 0,02 součinitel mezi ledem a bruslemi
  sz = ? (m) vzdálenost, do které bruslař po odhození koule odjede
 • Rozbor

  Nejprve zjistíme, jakou rychlostí se bude pohybovat bruslař po odhození koule. Využijeme k tomu zákon zachování hybnosti (ZZH). Pak nám bude zbývat vyřešit, jaká je dráha zastavení bruslaře, působí-li na něj konstantní brzdná síla. Vyjít můžeme buď ze zákona zachování energie nebo z Newtonových zákonů.

 • Nápověda 1 - hybnost soustavy bruslař+koule

  Co můžete říct o hybnosti soustavy bruslař+koule před a bezprostředně po odhození koule? Nakreslete si obrázek situace. Jakým směrem se bude pohybovat bruslař a jakým koule?

 • Nápověda 2 - pohyb bruslaře, práce třecí síly

  Jaký pohyb vykonává bruslař, působí-li na něho třecí síla? Jakou práci vykoná třecí síla během brzdění bruslaře? Čemu je tato práce rovna? Co se stane s počáteční kinetickou energii bruslaře?

 • Číselný výpočet

  Dáno:

  \[m\,=\,3\,\mathrm{kg},\] \[M\,=\,70\,\mathrm{kg},\] \[v_1\,=\,8\,\mathrm{m \cdot s^{-1}},\] \[f\,=\,0{,}02,\] \[g\,=\,9{,}81\,\mathrm{m \cdot s^{-2}}.\]

  Hledáme:

  \[s_z\,=\,?,\] \[s_z\,=\,\frac{m^2v_1^2}{2fM^2g},\] \[s_z\,=\,\frac{3^2{\cdot}8^2}{2{\cdot}0{,}02{\cdot}70^2{\cdot}9{,}81}\,\mathrm{m},\] \[s_z\,=\,0{,}3\,\mathrm{m}.\]
 • Odpověď

  Bruslař odjede do vzdálenosti \(s_z\,=\,\frac{m^2v_1^2}{2fM^2g}\,=\,0{,}3\,\mathrm{m}.\)

 • Celkové řešení

  Nejprve zjistíme, jakou rychlostí se bude pohybovat bruslař po odhození koule. Využijeme k tomu zákon zachování hybnosti (ZZH). Pak nám bude zbývat vyřešit, jaká je dráha zastavení bruslaře, působí-lí na něj konstantní brzdná síla. Vyjít můžeme buď ze zákona zachování energie nebo z Newtonových zákonů.

  Bruslař s koulí

  \(m\)…hmotnost koule

  \(M\)…hmotnost bruslaře

  \(\vec{v_1}\)…vektor rychlosti koule po odhození

  \(\vec{v_2}\)…vektor rychlosti bruslaře po odhození koule

  Počáteční hybnost soustavy bruslař+koule je nulová, proto podle zákona zachování hybnosti musí být celková hybnost soustavy po odhození předmětu rovněž nulová. Bruslař se bude po odhození koule pohybovat opačným směrem než koule.

  Platí:

  \[\vec{p_1}+\vec{p_2}\,=\,0,\]

  \(\vec{p_1}\)…vektor hybnosti koule po odhození,

  \(\vec{p_2}\)…vektor hybnosti bruslaře po odhození koule,

  \[m\vec{v_1}+M\vec{v_2}\,=\,0.\]

  Protože vektory rychlostí leži v přímce, můžeme tuto rovnici napsat skalárně:

  \[mv_{1}-Mv_{2}\,=\,0.\]

  Odtud dostaneme velikost rychlosti bruslaře po odhození koule:

  \[v_{2}\,=\,\frac{mv_{1}}{M}.\tag{1}\]

  Na bruslaře působí proti směru jeho pohybu stálá třecí síla:

  \[F_t\,=\,Mgf,\tag{2}\]

  \(F_t\)…třecí síla,

  \(f\)…koeficient tření,

  \(g\)…tíhové zrychlení.

  Proto se bruslař pohybuje rovnoměrným zpomaleným pohybem.

  Třecí síla vykoná během brzdění na dráze sz práci:

  \[W\,=\,F_ts_z,\]

  \(W\)…práce třecí síly,

  \(s_z\)…dráha, kterou ujede bruslař do zastavení.

  Tato práce je rovna počáteční kinetické energii bruslaře:

  \[W\,=\,E_k,\]

  Ek…počátečná kinetická energie bruslaře.

  \[F_ts_z\,=\,\frac{1}{2}Mv_2^2,\] \[Mgfs_z\,=\,\frac{1}{2}Mv_2^2,\] \[s_z\,=\,\frac{Mv_2^2}{2Mfg}\,=\,\frac{v_2^2}{2fg}.\]

  Ze vztahu (1) dosadíme rychlost v2:

  \[s_z\,=\,\frac{m^2v_1^2}{2fM^2g},\] \[s_z\,=\,\frac{3^2{\cdot}8^2}{2{\cdot}0{,}02{\cdot}70^2{\cdot}9{,}81}\,\mathrm{m},\] \[s_z\,=\,0{,}3\,\mathrm{m}.\]

  Počáteční kinetická energie bruslaře se během brzdění přemění na vnitřní energii bruslí a ledu, což se projeví jejich zahřátím.

  Odpověď:Bruslař odjede do vzdálenosti \(s_z\,=\,0{,}3\,\mathrm{m}\).

  Poznámka:

  Dráhu zastavení můžeme zjistit také s využitím 2. Newtonova zákona a kinematických vztahů pro rovnoměrný zpomalený pohyb.

  Pohybová rovnice pro bruslaře:

  \[\vec{F_t}+\vec{N}+\vec{F_g}\,=\,M\vec{a},\]

  \(\vec{F_t}\)…třecí síla,

  \(\vec{N}\)…síla, kterou působí led na bruslaře,

  \(\vec{F_g}\)…tíhová síla,

  \(M\)…hmotnost bruslaře,

  \(\vec{a}\)…zrychlení bruslaře.

  Skalárně:

  \[-F_t\,=\,Ma,\] \[N-F_g\,=\,0.\]

  Vyjádříme si zrychlení bruslaře a:

  \[a\,=\,\frac{-F_t}{M}\,=\,-gf.\]

  Integrací zrychlení bruslaře dostaneme závislost rychlosti bruslaře na čase po odhození koule:

  \[v\,=\,\int{a\mathrm{d}t}\,=\, -gft + K.\tag{3}\] Konstantu K zjistíme z počátečních podmínek. V čase t = 0 s měl bruslař rychlost v = v2 a tedy: \[v_2 \,=\, 0 + K,\] \[v \,=\, v_2-gft.\]

  Integrací rychlosti bruslaře získáme závislot dráhy bruslaře na čase:

  \[s\,=\,\int{v\mathrm{d}t}\,=\,\int{(v_2-gft)\mathrm{d}t}\,=\,v_2t-\frac{1}{2}gft^2+C.\]

  Konstantu C zjistíme z počátečních podmínek. V čase t = 0 s byla uražená dráha s = 0 m a tedy:

  \[0\,=\,0+C,\] \[s\,=\,v_2t-\frac{1}{2}gft^2.\]

  V okamžiku zastavení tz je v = 0:

  \[0\,=\,v_2-gft_z.\]

  Odsud si vyjádříme čas zastavení tz:

  \[t_z\,=\,\frac{v_2}{gf}.\]

  Dráhu zastavení dostaneme dosazením času zastavení do vztahu pro dráhu s:

  \[s_z\,=\,v_2t_z-\frac{1}{2}gft_z^2,\] \[s_z\,=\,\frac{v_2^2}{gf}-\frac{v_2^2}{2gf},\] \[s_z\,=\,\frac{v_2^2}{2fg}.\]
Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro studenty střední školy
K řešení úlohy je třeba vyhledat nějaké údaje.
Úloha na odvozování (dedukci)
Multimediální encyklopedie fyziky
Původní zdroj: Bartuška, K.: Sbírka řešených úloh z fyziky I pro střední školy.
Prometheus, Praha, 2002
Zpracováno v bakalářské práci Jany Šimkové (2008).
×Původní zdroj: Bartuška, K.: Sbírka řešených úloh z fyziky I pro střední školy. Prometheus, Praha, 2002
Zpracováno v bakalářské práci Jany Šimkové (2008).
En translation
Zaslat komentář k úloze