Kostka

Úloha číslo: 87

Kostka o hmotnosti 100 kg je tažena stálou rychlostí o velikosti 5 m·s−1 po hladké podlaze silou F o velikosti 122 N. Síla svírá s podlahou úhel 37° a je orientována směrem vzhůru. Jaký je výkon síly F?

 • Zápis

  m = 100 kg hmotnost kostky
  v = 5 m·s−1 rychlost, s jakou je kostka tažena
  F = 122 N síla táhnoucí kostku
  α = 37° úhel, který svírá vektor síly s vektorem posunutí
  P = ? výkon síly F
 • Nápověda 1 – výkon

  Co vyjadřuje výkon síly? Podle jakého vztahu ho můžete spočítat?

 • Nápověda 2 – práce konstantní síly

  Nakreslete si obrázek situace.

  Uvědomte si, jak se spočítá práce při působení konstantní síly.

 • Číselný výpočet

  Je dáno:

  \[m\,=\,100\, \mathrm{kg}\] \[v\,=\,5\, \mathrm{m \cdot s^{-1}}\] \[F\,=\,122\,\mathrm{N}\] \[\alpha\,=\,37^{\circ}\]

  Hledáme:

  \[P\,=\,?\,\mathrm{W}\]
  \[P\,=\,F\cdot v\cdot\cos\alpha\] \[P\,=\,122\,\cdot\,5\,\cdot\,\cos37^{\circ}\,\mathrm{W}\] \[P\,=\,487\, \mathrm{W}\]
 • Odpověď

  Výkon síly F je roven \(P\,=\,F\cdot v\cdot\cos\alpha\,=\,487\, W\).

 • Celkové řešení

  Výkon síly je „rychlost“, s jakou tato síla koná práci.

  Vykoná-li síla F práci ΔW za dobu Δt, je její průměrný výkon v daném časovém intervalu definován poměrem

  \[\bar{P}\,=\,\frac {\mathrm{\Delta} W} {\mathrm{\Delta} t}\,. \]

  Okamžitý výkon odpovídá „okamžité rychlosti“ konání práce a je tedy limitním případem průměrného výkonu pro \(\mathrm{\Delta} t\rightarrow 0\):

  \[P\,=\,\frac {\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t}\,.\]

  P … výkon

  W … vykonaná práce

  t … čas, za který byla práce vykonána

  Kostka

  Pro práci W, kterou vykoná konstantní síla \(\vec {F}\) působící na těleso při jeho posunutí \( \vec {s}\), platí:

  \[W\,=\,\vec{F}\cdot\vec{s}\,,\]

  (\(\vec{F}\cdot \vec{s}\) … skalární součin vektorů \(\vec {F}\) a \( \vec {s}\))

  \[W\,=\,Fs\cos\alpha\,.\]

  W … práce, kterou vykoná síla F

  \(\vec{F}\)… vektor síly působící na těleso

  \(\vec{s}\)… vektor posunutí

  α… úhel, který svírá vektor síly s vektorem posunutí

  Dosadíme práci do vztahu pro výkon síly P a dostaneme:

  \[P\,=\,\frac{\mathrm{d}F\,s\,\cos\alpha}{\mathrm{d}t}\,.\]

  Dále platí, že síla F a úhel \(\alpha\) nezávisí na čase. Proto je můžeme vytknout před derivaci:

  \[P\,=\,F\cos\alpha\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\,.\]

  Časová derivace posunutí (dráhy) je rychlost, jakou se těleso pohybuje, takže dostaneme:

  \[P\,=\,Fv\cos\alpha,\] \[P\,=\,122\,\cdot\,5\,\cdot\,\cos37^{\circ}\,\mathrm{W},\] \[P\,=\,487\, \mathrm{W}.\]

  Odpověď: Výkon síly F je roven \(P\,=\,487\, \mathrm{W}\).

Úroveň náročnosti: Obtížnější středoškolská či velmi jednoduchá vysokoškolská úloha
Úloha rutinní
Původní zdroj: Halliday,D., Resnick,R., Walker,J.: Fyzika. Vysokoškolská učebnice
obecné fyziky. VUTIUM, Brno 2000.
Zpracováno v bakalářské práci Jany Šimkové (2008).
×Původní zdroj: Halliday,D., Resnick,R., Walker,J.: Fyzika. Vysokoškolská učebnice obecné fyziky. VUTIUM, Brno 2000. Zpracováno v bakalářské práci Jany Šimkové (2008).
Zaslat komentář k úloze