Řetízkový kolotoč

Úloha číslo: 203

Řetízkový kolotoč o poloměru 5 m se otáčí úhlovou rychlostí 1 rad·s−1. Náhle se utrhne prázdná sedačka o hmotnosti 1,5 kg a padá z výšky 3 m.

Kterým směrem a jak daleko dopadne?

 • Zápis

  r = 5 m poloměr kolotoče
  ω = 1 rad·s−1 úhlová rychlost otáčení kolotoče
  m = 1,5 kg hmotnost sedačky
  h = 3 m výška, ze které sedačka padá
  d = ? (m) vzdálenost, do které sedačka dopadne
  Z tabulek:
  g = 9,81 m·s−2 tíhové zrychlení
 • Nápověda 1

  Jaký pohyb vykonává sedačka před utržením? Jaký je v každém okamžiku směr její rychlosti? Jaké na ni působí síly? Řešte z pohledu inerciálního pozorovatele spojeného se zemí.

 • Nápověda 2

  Jak se změní silové působení v okamžiku utržení sedačky? Jakým směrem sedačka „odletí“?

 • Nápověda 3

  Sedačka se bezprostředně po utržení pohybuje ve směru tečny k původně opisované kružnici a její další pohyb ovlivňuje pouze tíhová síla. Jde tedy o složení rovnoměrného přímočarého pohybu a volného pádu. Jaký druh pohybu v tomto popisu poznáváte?

 • Nápověda 4

  Jak je poloha tělesa při tomto pohybu popsána v závislosti na čase? Vyjádřete průběh x-ové a y-ové souřadnice.

 • Nápověda 5

  Jakou velikost má počáteční rychlost v0? Má nějaký vztah k rychlosti, se kterou se sedačka pohybovala po kružnici před utržením?

 • Nápověda 6

  Nalézt vzdálenost, do které sedačka dopadne, znamená spočítat délku d vodorovného vrhu. Jakou velikost bude mít x-ová a y-ová souřadnice na konci vrhu v čase tk? Dosaďte do rovnic (1a) a (1b) a vyjádřete délku vrhu d.

 • Celkové řešení

  Protože kolotoč se otáčí se stálou úhlovou frekvencí ω, vykonává sedačka rovnoměrný pohyb po kružnici ve vodorovné rovině. Pro takový pohyb platí, že vektor rychlosti sedačky má v každém okamžiku v každém bodě směr tečny k opisované kružnici.

  Při tomto pohybu působí na sedačku z pohledu inerciálního pozorovatele spojeného se zemí dvě síly (viz obrázek):

  - tíhová síla Země \(\vec{F}_\mathrm{G},\)

  - tahová síla závěsu \(\vec{F}_\mathrm{z}.\)

  Síly působící na sedačku a jejich výslednice Fd

  Výslednicí těchto sil je síla dostředivá síla \(\vec{F}_\mathrm{d}\,=\,\vec{F}_\mathrm{G}\,+\,\vec{F}_\mathrm{z}\), která zakřivuje trajektorii sedačky ve vodorovné rovině a je příčinou pohybu po kružnici.

  Když se sedačka utrhne, náhle zmizí síla závěsu \(\vec{F}_\mathrm{z}\) a s ní také síla dostředivá. Tato síla pohyb sedačky ve vodorovné rovině zakřivovala, takže po jejím vymizení se sedačka bude pohybovat dále ve směru, který měla její rychlost v okamžiku utržení. Sedačka tedy odletí ve směru tečny k původně opisované kružnici v bodě, kde se utrhla.

  Jedinou silou, která bude na sedačku dále působit, je tíhová síla Země. Pohyb se tedy bude dále skládat z rovnoměrného přímočarého pohybu a volného pádu. Takovému pohybu říkáme vodorovný vrh, zde s počáteční výškou h a nějakou počáteční rychlostí v0. Tento vodorovný vrh je popsán vztahy:

  \[x(t)\,=\,v_0t,\tag{1a}\]

  \[y(t)\,=\,h-\frac{1}{2}gt^2,\tag{1b}\]

  kde g je tíhové zrychlení.

  (Tyto rovnice odpovídají volbě počátku soustavy souřadnic v bodě ležícím na zemi svisle pod místem, kde se sedačka utrhla.)

  Počáteční rychlost v0 vodorovného vrhu je rovna rychlosti, kterou měla sedačka v okamžiku, kdy se utrhnula. Jde tedy o rychlost, se kterou se sedačka pohybovala rovnoměrným pohybem po kružnici. Této rychlosti říkáme obvodová rychlost a platí pro ni vztah:

  \[v_0\,=\,\omega r,\tag{2}\]

  kde ω je úhlová rychlost a r je poloměr opisované kružnice.

  Po uplynutí doby vodorovného vrhu tk dopadne sedačka na zem (takže její y-ová souřadnice bude nulová) do vzdálenosti d (takže její x-ová souřadnice bude rovna d). S použitím této znalosti a dosazením z rovnice (2) do rovnic (1a) a (1b) dostáváme pro souřadnice:

  \[x(t_\mathrm{k})\,=\,d\,=\,\omega rt_\mathrm{k},\] \[y(t_\mathrm{k})\,=\,0\,=\,h-\frac{1}{2}gt_\mathrm{k}^2.\]

  Z druhé rovnice vyjádříme tk:

  \[t_\mathrm{k}\,=\,\sqrt{\frac{2h}{g}}.\]

  Délka vrhu (a tedy vzdálenost, do které sedačka odletí) je z první rovnice dána vztahem:

  \[d\,=\,\omega rt_\mathrm{k}\,=\,\omega r\sqrt{\frac{2h}{g}}.\] Po dosazení číselných hodnot: \[d\,=\,\omega r\sqrt{\frac{2h}{g}}\,=\,(1{\cdot}5\cdot\sqrt{\frac{2{\cdot}3}{9{,}81}})\,\mathrm{m}\,\dot{=}\,3{,}9\,\mathrm{m}.\]

  Je zajímavé si povšimnout, že tato vzdálenost nezáleží na hmotnosti sedačky.

 • Výsledek

  Sedačka odletí ve směru tečny ke kružnici v místě, kde se utrhla. Dopadne ve vzdálenosti: \(d\,=\,\omega r \sqrt{\frac{2h}{g}}\,\dot{=}\,3{,}9\,\mathrm{m}\).

Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro studenty střední školy
Komplexní úloha
K řešení úlohy je třeba vyhledat nějaké údaje.
Multimediální encyklopedie fyziky
Původní zdroj: Diplomová práce Hany Koudelkové (2003).
×Původní zdroj: Diplomová práce Hany Koudelkové (2003).
Pl translation
Zaslat komentář k úloze